Tuairisciú Calaois Leasa Shóisialaigh Amhrasta

 
Is féidir leat calaois leasa shóisialaigh amhrasta a thuairisciú gan ainm a thabhairt ach an fhoirm seo a chomhlánú. Ní gá d’ainm ná do shonraí teagmhála a thabhairt. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn thar an nguthán: (01) 6734545. Áirigh an oiread sonraí agus is féidir leis. Ní bheimid in ann toradh ár bhfiosruithe ón tuairisc seo a insint duit.

Marcáiltear réimsí éigeantacha le *

 

Nótaí:

Teastaíonn roinnt sonraí ón Roinn chun dul ar aghaidh le himscrúduithe sa chalaois amhrasta. Beidh do chúnamh chun an oiread sonraí agus is féidir a sholáthar i do thuairisc iontach cúntach don phróiseas sin.

Má tá tú ag tuairisciú duine éigin i leith:

  • Obair agus éileamh – inis dúinn má tá siad fostaithe nó féinfhostaithe. Más fostaithe iad, inis dúinn ainm agus seoladh a bhfostóra, cathain ar thosaigh siad ag obair, an cineál oibre agus na laethanta/huaireanta a oibrítear, más eol duit iad

  • Cónaí le comhpháirtí agus éileamh Íocaíochta Teaghlaigh Tuismitheora Amháin – inis a seoladhsan dúinn, ainm a gcomhpháirtí, cathain ar thosaigh ag cónaí le chéile, ainmneacha agus aoiseanna na leanaí, agus a sonraí fostaíochta más eol duit iad

  • Cónaí thar lear – inis dúinn cá bhfuil an duine ina gcónaí anois agus an seoladh deireanach a bhí acu in Éirinn, cathain ar fhág siad Éire agus cé chomh minic agus a fhilleann siad nó a ndáta fillte ionchasach más eol duit iad

  • Fostóir gan bheith ag íoc ÁSPC – inis dúinn ainm agus seoladh an fhostóra a bhfuil tú á dtuairisciú, a gcineál gnó, ainmneacha na bhfostaithe i gceist agus aon eolas ábhartha eile

  • Gan acmhainn a fhógairt – inis dúinn cén acmhainn a shíleann tú nár tuairiscíodh iad (tuilleamh, coigilteas, infheistíochtaí, cothabháil, cúiteamh, aon ioncam eile)

  • Éileamh sochair do dhuine nach maireann – inis dúinn ainm agus seoladh an duine nach maireann agus a ndáta báis más eol duit é. Inis dúinn freisin ainm agus seoladh an duine atá ag bailiú na híocaíochta

  • Éileamh sochair do dhuine sa phríosún – inis dúinn ainm agus seoladh an duine sa phríosún, cathain a cuireadh sa phríosún iad más eol duit é. Inis dúinn freisin ainm agus seoladh an duine atá ag bailiú na híocaíochta

  • Calaois aitheantais amhrasta - .i. duine éigin ag baint leasa as aitheantas duine éigin eile nó as bréagaitheantas. Tabhair gach sonra infhaighte, m.sh. gach ainm, seoladh srl.

Aon tuairisc ina dtásctar leanbh nó aosach leochaileach bheith i mbaol, nó má bhítear in amhras faoi choir éigin eile; tuairisceofar í do Tusla nó do An Garda Síochána de réir mar is cuí. Forchoimeádann an Roinn an ceart chun aon tuairisc fhaighte a chomhroinnt le haon ghníomhaireacht Stáit eile má bhíonn míleithreasú ciste phoiblí i gceist.