Tionólann an tAire Doherty Fóram Bliantúil Réamhcháinaisnéise na Roinne


Print page

Tionólann an tAire Doherty Fóram Bliantúil Réamhcháinaisnéise na Roinne chun na tosaíochtaí i dtaca le Cáinaisnéis na bliana 2019 a phlé


20 Iúil 2018
Inniu (Dé hAoine, an 20 Iúil 2018) tá an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., ag tionól Fhóram Bliantúil Réamhcháinaisnéise a Roinne i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Beidh an tAire Stáit um Shaincheisteanna Míchumais, Finian McGrath, T.D., i láthair freisin.

Beidh thart ar 50 dream pobail ag freastal ar an bhFóram agus ag glacadh páirte ann, agus beidh modhnóireacht á déanamh ar an bhFóram ag Sinéad Ryan, Iriseoir Tomhaltóirí.

Imeacht bliantúil tábhachtach is ea an Fóram i gcomhair na Roinne agus is deis iontach í i gcomhair eagraíochtaí pobail, eagraíochtaí deonacha agus eagraíochtaí gnó ar shaincheisteanna beartais a phlé agus a chur faoi chaibidil agus ar a smaointe agus a dtuairimí ar an gCáinaisnéis atá ag teacht aníos a chur i láthair dá chéile, don Aire Doherty, don Aire Stáit McGrath agus d’oifigigh shinsearacha na Roinne a oibríonn chun an beartas a fhorbairt agus a riar i dtaca le scéimeanna na Roinne. Imeacht uathúil sa Státseirbhís is ea Fóram Réamhcháinaisnéise na Roinne agus tugann sé aiseolas luachmhar a úsáidfear chun Cainaisnéis na bliana seo chugainn a mhúnlú.

Dúirt an tAire Regina Doherty:

“Deis is ea an Fóram Réamhcháinaisnéise dúinn go léir ar thuairimí a roinnt maidir le treo an chórais choimirce sóisialaí sa todhchaí i gcomhthéacs Cháinaisnéis na bliana 2019. Déanann na dreamanna anseo inniu ionadaíocht do shampla leathan den tsochaí, bíonn raon leathan saineolais acu, agus bíonn feidhm ríthábhachtach le comhlíonadh acu ó thaobh tacú leis na daoine a bhíonn i ngátar ar fud na tíre.

“Oibríonn na híocaíochtaí leasa shóisialaigh chun an bhochtaineacht a mhaolú, an t-éagothromas ioncaim a laghdú agus cur leis an ngeilleagar trí chéile. Is isteach sna siopaí agus sa ghnó a théann gach euro a chaitheann na daoine a fhaigheann an chuid is mó d’íocaíochtaí coimirce sóisialaí, agus dá réir sin cabhraítear lenár ngeilleagar a chothú agus le pobail áitiúla a choinneáil beo bríomhar.

“Tá m’aird dírithe ar phacáiste Cáinaisnéise a chruthú ina soláthrófar an iarmhairt is fearr ó thaobh baol na bochtaineachta a laghdú, go háirithe do leanaí, agus ina gcuirfear freisin san am céanna feabhas ar na torthaí fostaíochta sa dóigh gur féidir le daoine, a bhíonn i dtuilleamaí an leasa shóisialaigh, ach a bhíonn i gcumas oibre, éirí neamhspleách ó thaobh an airgid de.”

Dúirt an tAire Stáit Finian McGrath T.D.:

“Tá an-áthas orm a bheith ag freastal ar Fhóram Réamhcháinaisnéise na Roinne agus an chaoi is fearr ar mian le daoine go saothróimid dul chun cinn shaol na ndaoine faoi mhíchumas a chloisteáil le mo chluasa féin. Is den riachtanas é go bhfuilimid, mar bhaill den Rialtas, ag éisteacht leo siúd atá ag déileáil go díreach le míchumas ina saol ionas go bhféadfaimid leanúint d’fhorás a chur ar aghaidh i gCáinaisnéis na bliana 2019.”

Ionas go bhféadfaí saincheisteanna tábhachtacha a chur faoi chaibidil, roghnaíodh sé théama i gcomhair na seisiún beag mar chuid den Fhóram. Áirítear leo seo ‘Tacú le Leanaí agus Teaghlaigh’, ‘Tacú le Daoine ar Scor agus Daoine Scothaosta’, ‘Tacú le Daoine faoi Mhíchumas agus Cúramóirí’, ‘Leordhóthanacht Ioncaim agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn’ agus ‘Tacú leis na daoine is leochailí trí thacaí breise’.

Reáchtálfar ceardlann i dtaca le gach ceann de na téamaí seo, déanfaidh oifigigh de chuid na Roinne cathaoirleacht ar na ceardlanna agus freastalóidh ionadaithe ó na heagraíochtaí ar suim leo an téama ar gach ceardlann. Freastalóidh an tAire Doherty agus an tAire Stáit McGrath ar na ceardlanna seo i gcaitheamh na maidine agus cloisfidh siad go díreach ó na eagraíochtaí faoi chuid dá bpríomhthosaíochtaí, dá bpríomhbhuarthaí agus dá bpríomhsmaointe i dtaca le Cáinaisnéis na bliana 2019.

CRÍOCH
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

A thuilleadh eolais d’Eagarthóirí:

Liosta Eagraíochtaí le freastal ar an bhFóram Réamhcháinaisnéise

Cumann Gníomhaíochta Lucht Scoir na hÉireann

Aoisghníomhaíocht Éireann

Aois agus Deis

Comaontas Eagraíochtaí Neamhrialtasacha Earnáil na Scothaoise (ar a dtugtaí roimhe seo an Chomhpháirtíocht um Aosú Gníomhach)

Alone

Barnardos

Comhaontas Chúramóirí na hÉireann

Ionad um Maireachtáil Neamhspleách

Cumainn Lucht Tráchtála na hÉireann

An Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí

Líonra Lárionaid na Comhdhála

Comhairle na nÓg

Crosscare         

Cónaidhm na hÉireann um Míchumas

Líonra na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta

Cúramóirí Teaghlaigh na hÉireann (cumasc de Chumann na gCúramóirí agus Cúram do Chúramóirí)

Focus Ireland

Ionaid Chomhairle Dlí Saor in Aisce            

Cuimsiú Éireann

Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann

Cumann na bhFeirmeoirí Eallaigh agus Caorach

Comhdháil na gCeardchumann

Comhairle na hÉireann um Thithíocht Shóisialta

Bantracht na Tuaithe  

Feirmeoirí Aontaithe na hÉireann

Eagraíocht na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe

Comhairle Dídeanaithe na hÉireann

Nasc Tuaithe na hÉireann

Parlaimint na Seanóirí in Éirinn

Gnóthais Bheaga agus Mheánacha na hÉireann

Athchóiriú Meabhairshláinte

Cumann Náisiúnta na mBaintreach in Éirinn

Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill

Cónaidhm Náisiúnta na gCumann Pinsinéirí

Comhairle Náisiúnta na mBan in Éirinn

Comhairle Náisiúnta na nÓg

Teaghlach Amháin

Ionad Pavee     

Coiste na nOibrithe ar Scor

Cumann Naomh Uinseann de Pól

Clann Shíomóin

Ceartas Sóisialta Éireann

An Roth

Tairseach

TREOIR

Aontas na Mac Léinn in Éirinn

An Chomhpháirtíocht Uinseannach um Cheartas Sóisialta

 

Sonraí Teagmhála den Phreasoifig
Ríomhphost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:20/07/2018