Faigheann an tAire Regina Doherty Moltaí an Choimisiúin um Pá Íseal ar an bPá Íosta Náisiúnta


Print page

Faigheann an tAire Regina Doherty Moltaí an Choimisiúin um Pá Íseal ar an bPá Íosta Náisiúnta

Tá an Coimisiún um Pá Íseal ag moladh go ndéanfar méadú 25 cent in aghaidh na huaire ar an bpá íosta náisiúnta, rud a thabharfaidh é go dtí €9.80

Don chéad uair, cinneadh d’aon ghuth ab ea moladh na mBall den Choimisiún ar an ráta sa tuarascáil seo, arbh éard a bhí inti ná an ceathrú tuarascáil dá gcuid
18 Iúil 2018

Ina thuarascáil atá curtha faoi bhráid an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty TD, tá leagtha amach ag an gCoimisiún um Pá Íseal raon na sonraí atá breithnithe aige agus an ráta á mholadh aige i gcomhair an Phá Íosta Náisiúnta i leith na bliana 2019. Thairis sin, tá comhairliúchán fairsing déanta ag an gCoimisiún, agus aighneachtaí faighte aige ó pháirtithe leasmhara chomh maith le bualadh le hoibrithe ar an bpá íosta agus le fostóirí sna hearnálacha geilleagracha ábhartha. 

Tá fáilte curtha ag an Aire Doherty roimh thuarascáil an Choimisiúin um Pá Íseal agus an méid seo ráite aici: “Tá ríméad orm mo chéad mholadh ón gCoimisiún um Pá Íseal a fháil ar an bpá  íosta náisiúnta mar Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí. Seo an chéad bhliain a rinne an Coimisiún um Pá Íseal comhaontú d’aon ghuth ar ráta an phá íosta, agus cuirim fáilte roimh an gcomhaontacht seo.”

D’fháiltigh an tAire Doherty roimh an mionanailís a bhí ag baint le tuarascáil na bliana 2018 a tháirgeadh, inar tarraingíodh aird ar an bhfás láidir sa gheilleagar agus ar an bhfás seo a bheith leata amach thar an tír trí chéile. Ina theannta sin, thug sí dá haire gur thagair an Coimisiún don éiginnteacht faoi thoradh idirbheartaíochtaí na Breatimeachta, agus don iarmhairt fhéideartha ar gheilleagar na hÉireann a d’fhéadfadh a bheith ag cinntí ar bith a dhéanfaí ar deireadh thiar maidir leis an mBreatimeacht.

Dúirt an tAire Doherty “Thug mé tuarascáil agus moltaí an Choimisiúin um Pá Íseal chuig mo chomhghleacaithe sa Rialtas ní ba luaithe inniu. Sna seachtainí amach romhainn beidh sé á bhreithniú go cúramach agam agus ag mo chomhghleacaithe i bhfianaise na pleanála i dtaca le Cáinaisnéis na bliana 2019. Molann an tuarascáil athruithe ar ÁSPC an fhostóra agus ar bhearta chun cur leis an gcomhlíontacht, agus ní foláir na gnéithe seo a scrúdú freisin.”

Lena chois sin, thapaigh an tAire an deis, agus an chéad tréimhse oifige den Choimisiún ag teacht chun críche, ar a buíochas a ghabháil leis na baill as a n-obair luachmhar ar an gCoimisiún i rith na dtrí bliana deiridh.

Dúirt Cathaoirleach an Choimisiúin, An Dochtúir Dónal de Buitléir: “Bhí an-áthas orm go raibh comhdhearcadh iomlán i measc na mball maidir lenár moltaí sa cheathrú tuarascáil seo den Choimisiún, agus gur moladh an Pá Íosta Náisiúnta d’aon ghuth.  I mbliana freisin, rinneamar plé láidir trínár bpróiseas comhairliúcháin le daoine a bhí ag obair i bpoist ar an bpá íosta, chomh maith le dreamanna ionadaíocha, agus gabhaim buíochas leo siúd go léir a chaith a gcuid ama go fial leis an obair agus a chuidigh leis an bpróiseas.”

 

Nótaí don Eagarthóir

Tá Tuarascáil an Choimisiúin um Pá Íseal le fáil ar

http://www.lowpaycommission.ie/news/recommendations-on-the-nmw-report-2018.pdf

Is í seo ballraíocht an Choimisiúin um Pá Íseal:
An Dochtúir Dónal de Buitléir – Cathaoirleach – Iarstiúrthóir PublicPolicy.ie
Vincent Jennings – Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Cumann na Siopaí Áise agus na Nuachtánaithe
Patricia King - Ard-Rúnaí Chomhdháil na gCeardchumann
Gerry Light - Ard-Rúnaí Cúnta, Ceardchumann Mandate
Caroline McEnery, Stiúrthóir - The HR Suite; Réitigh Acmhainní Daonna & Gnó
Edel McGinley – Stiúrthóir, Ionad Chearta na nImirceach in Éirinn
Mary Mosse – Iarléachtóir sa Gheilleagar, Scoil Ghnó, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Tom Noonan – Iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Grúpa Maxol, Iaruachtarán Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann, 2008–2010.
An tOllamh Donal O’Neill – Roinn an Gheilleagair, an Airgeadais agus na Cuntasaíochta, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad

Scrúdaigh na Coimisinéirí raon saincheisteanna sóisialta, saincheisteanna geilleagracha agus saincheisteanna i margadh an tsaothair le linn dóibh ráta cuí an phá íosta náisiúnta a bhreithniú, na cinn seo ina measc:

 • na hathruithe ar thuilleamh ó méadaíodh an pá íosta an uair dheireanach
 • athruithe ar rátaí malairte airgeadra
 • athruithe ar an dáileadh ioncaim i rith na tréimhse ábhartha
 • na rátaí dífhostaíochta agus fostaíochta i gcoitinne
 • comparáidí idirnáisiúnta, go háirithe leis an mBreatain Mhór agus le Tuaisceart Éireann
 • an gá le cruthú post
 • an éifeacht dhóchúil a bheadh ag aon mhéadú a mholfaí ar leibhéil na fostaíochta agus na dífhostaíochta, ar an gcostas maireachtála agus ar an iomaíochas náisiúnta.

Ina thátail, tugann an Coimisiún dá aire na saincheisteanna seo a leanas go háirithe:

 • Tá méaduithe láidre ar an bhfostaíocht tarlaithe agus tá na tuartha geilleagracha ag tabhairt le fios go sroichfidh Éire pointe i ngar don lánfhostaíocht sa bhliain 2019;
 • Taighde choimisiúnaithe a thugann le fios gur beag éifeacht ar an bhfostaíocht a bhí ag na méaduithe roimhe seo ar an bpá íosta a mhol an Coimisiún um Pá Íseal, ach gur laghdaíodh an t-éagothromas pá de bharr na méaduithe sin;
 • Thaithigh geilleagar na hÉireann téarnamh láidir, lenar áiríodh fás ar an éileamh intíre agus ar an tomhaltas pearsanta;
 • Tá an fás a bhí teoranta do Bhaile Átha Cliath i dtosach tar éis leathadh amach anois go dtí na ceantair eile ar fad sa tír;
 • Ní féidir neamhshuim a dhéanamh den fhéidearthacht go dtarlóidh Breatimeacht “chrua” ina bhfágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach gan comhaontú a bheith curtha i gcrích nó faoi tharaifí na hEagraíochta Domhanda Trádála, ná neamhshuim a dhéanamh den fhéidearthacht go mbeidh socrú idirthréimhseach ina leanfar den status quo a bheag nó a mhór;
 • Mhéadaigh an meántuilleamh in aghaidh na seachtaine agus in aghaidh na huaire thar an chuid ba mhó d’earnálacha sa bhliain 2017;
 • Leanann costas na tithíochta, costas an chúraim leanaí agus costas an iompair de bheith ina saincheisteanna suntasacha d’oibrithe ar an bpá íosta agus d’oibrithe ar phá íseal – ní féidir na fadhbanna seo a réiteach, áfach, trí mhéaduithe ar an bPá Íosta Náisiúnta amháin;
 • Tá an boilsciú íseal go fóill.

CRÍOCH
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála den Phreasoifig
Ríomhphost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

 

Last modified:18/07/2018