Fáiltíonn an tAire Doherty roimh an titim ar an ráta dífhostaíochta míosúil anuas go dtí 5.3%


Print page

Fáiltíonn an tAire Doherty roimh an titim ar an ráta dífhostaíochta míosúil anuas go dtí 5.3% i nDeireadh Fómhair 2018, an ráta is ísle ó Shamhain 2007
Tháinig titim dhá thrian ar an ráta ó 2011

 

An 31 Deireadh Fómhair 2018:
D’fháiltigh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., roimh na figiúirí míosúla dífhostaíochta is déanaí, a d’fhógair an Phríomh-Oifig Staidrimh (an POS) inniu.

Tháinig titim chomhsheasmhach ar an ráta dífhostaíochta míosúil le bliain anuas agus tá sé tar éis titim anuas go dtí 5.3%, amhail Dheireadh Fómhair 2018. Ciallaíonn seo go bhfuil thart ar 29,000 níos lú daoine as obair anois in Éirinn i gcomparáid le Deireadh Fómhair 2017.

Dúirt an tAire Doherty:

“Fáiltím roimh an titim leanúnach ar dhífhostaíocht anuas go dtí 5.3% den lucht saothair.   Tá nach mór aon bhliain d’éag caite ó bhí an ráta dífhostaíochta chomh híseal seo. Anuas ó bhuaicleibhéil lár 2011, tá titim dhá thrian tagtha ar na líonta atá dífhostaithe.

“Cé go bhfuil dífhostaíocht óige níos airde, arb ionann é agus 12%, tá anois níos lú daoine óga as obair ná mar a bhí ag aon tráth ó thráth déanach in 2008 – is ionann sin agus laghdú thart ar 70,000 duine i gcomparáid leis an mbuaic i Samhain 2009  nuair a bhí breis agus 100,000 duine óg dífhostaithe.  Cé gurb iontach an dul chun cinn é seo, dírímid go fóill ar na figiúirí seo a laghdú níos mó agus a chur ar chumas gach duine, daoine óga ach go háirithe, chun a lánchumas a bhaint amach laistigh den lucht saothair.

Tá réimse tacaíochtaí fostaíochta agus bearta gníomhachtaithe fostaíochta ag an Roinn atá dírithe ar thacú agus cabhrú le daoine an lucht saothair a iontráil, nó filleadh air. Leanann an Roinn ag oibriú, chomh maith, go díreach le fostóirí chun tacú leo folúntais phoist a líonadh laistigh dá gcuideachtaí agus eagraíochtaí. Seo a leanas roinnt samplaí den chúnamh agus tacaíocht a chuireann an Roinn ar fáil do chuardaitheoirí poist agus fostóirí:

An Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige (YESS)

Sheol an tAire Doherty scéim nua YESS na Roinne an 24 Meán Fómhair 2018. Scéim nua taithí oibre is ea YESS atá dírithe go heisiach ar chuardaitheoirí poist idir 18 agus 24 bliain d’aois atá dífhostaithe go fadtéarmach nó a bhfuil bacainní suntasacha rompu i dtaobh fostaíochta.

JobsIreland.ie

Is é JobsIreland.ie láithreán gréasáin náisiúnta earcaíochta na Roinne. Riarann foireann na Roinne an tseirbhís agus cuireann sé seirbhís saor in aisce fógraíochta folúntas agus mheaitseála iarrthóirí ar fáil d’fhostóirí ar mian leo folúntais phoist, printíseachtaí agus scéimeanna fostaíochta pobail (FP) a fhógairt. Is féidir folúntais YESS a fhógairt anois, chomh maith, ar JobsIreland.ie. Tá an tseirbhís ar fáil do gach fostóir gan aird ar mhéid nó earnáil tionscail.  Go dtí seo in 2018, fógraíodh 69,800 post.

Cuireann JobsIreland.ie an deis ar fáil chun clárú agus cuardach a dhéanamh ar na poist is déanaí go léir sa mhargadh d’iarrthóirí. Cuireann JobsIreland.ie ar chumas iarrthóirí CV ar líne a chruthú agus cuireann sé ar an eolas ansin iad go huathoibríoch ar fholúntais a mheaitseálann a bpróifíl.

JobsPlus

Cuireann JobsPlus, a tugadh isteach in Iúil 2013, dreasacht dhíreach mhíosúil airgeadais ar fáil d’fhostóirí a chuireann deiseanna fostaíochta lánaimseartha ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach.

Cuireadh barr feabhais breise ar an scéim ón 1 Eanáir 2018 chun tacú le hoibrithe 50 bliain d’aois agus níos sine.  Fostaíodh beagnach 16,000 duine tríd an scéim in 2017 agus 2018 (go dtí Meán Fómhair).

Aonaigh Phost

De bhreis air sin, cuireann an Roinn Aonaigh Phost agus imeachtaí iolracha ar siúl i gcaitheamh na bliana, agus dírítear go sonrach ar Sheachtain na bPost bhliantúil a reáchtálaimid.  I gcás Sheachtain na bPost 2017, d’eagraigh agus d’óstáil an Roinn 100 imeacht i ngach réigiún, a thug 400 fostóir agus 16,000 cuardaitheoir poist le chéile. Cuireadh 134 imeacht ar siúl le linn Sheachtain na bPost 2018, agus d’fhreastail 450 fostóir agus 14,500 cuardaitheoir poist. Anuas air sin, déanann an Roinn comhóstáil ar roinnt imeachtaí le EURES, Seirbhís Earcaíochta na hEorpa – ó thús 2017 go dtí seo in 2018, cuireadh 3 Aonach Post EURES ar an láthair agus 5 Aonach Post EURES ar líne ar bun.  Leanfaidh an Roinn ag díriú ar oibriú le fostóirí ar fud na tíre lena chinntiú gur féidir le cuardaitheoirí poist a chinntiú gur féidir le cuardaitheoirí poist fáil a bheith acu ar an iomaí post atá á gcruthú gach seachtain ag fostóirí a oibríonn go dian.

Fostaíocht Pobail agus scéimeanna TÚS

Anuas air sin, leanann an roinn le taithí oibre luachmhar a sholáthar dóibh siúd atá dífhostaithe go fadtéarmach trí na scéimeanna fostaíochta pobail agus TÚS. Cuireann na scéimeanna seo seirbhísí áitiúla tábhachtacha ar fáil, chomh maith, i mbailte agus sráidbhailte ar fud na tíre.  Faoi láthair, tá thart ar 28,000 rannpháirtí rannpháirteach sna scéimeanna seo a bhfuil tairbhe á baint acu as taithí oibre agus oiliúint.

CRÍOCH

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R-phost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:31/10/2018