Fógraíonn an tAire Doherty Seoladh na Scéime Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige (YESS)


Print page

Fógraíonn an tAire Doherty Seoladh na Scéime Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige (YESS)

Dé Luain, an 24 Meán Fómhair 2018:

Tá seoladh na Scéime Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige (YESS) fógartha ag an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D., inniu, Dé Luain, an 24 Meán Fómhair 2018.

Nuascéim thaithí oibre is ea YESS atá dírithe go heisiach ar chuardaitheoirí óga poist atá dífhostaithe le fada nó a bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar bhac suntasach ar an bhfostaíocht.  Mairfidh na socrúcháin oibre trí mhí agus glacfaidh na rannpháirtithe páirt i dtaithí oibre 24 huaire an chloig in aghaidh na seachtaine (thar trí nó ceithre lá).  Is go hiomlán ar bhonn deonach a bheidh an rannpháirtíocht ar an scéim agus gheobhaidh gach rannpháirtí liúntas €229.20 in aghaidh na seachtaine i gcaitheamh an tsocrúcháin.

Agus í ag tráchtaireacht ag an seoladh, dúirt an tAire Doherty:
 

“Tá an-áthas orm seoladh na Scéime Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige a fhógairt. Cé go bhfuil na figiúirí dífhostaíochta tar éis titim, is cúis imní fós an óg-dhífhostaíocht. Taispeánann an scéim nua, chomh maith le mórán beart tacaíochta fostaíochta eile, tiomantas leanúnach an Rialtais do chabhrú lenár ndaoine óga deireadh a chur leis an bhfáinne fí ‘gan taithí - gan obair nó gan obair - gan taithí’. Tabharfaidh an scéim an deis do dhaoine óga ar scileanna tábhachtacha oibre agus sóisialta a fhoghlaim i dtimpeallacht thacúil le linn dóibh a bheith ar shocrúchán oibre, agus ar an gcaoi sin, cabhróidh an scéim leo feabhas a chur ar a n-ionchais fostaíochta.” Tosaíonn YESS an 1 Deireadh Fómhair 2018. Is féidir le daoine óga ar mian leo a bheith gafa leis an scéim seo a thuilleadh eolais a fháil ar www.welfare.ie/YESS  nó trí ghlao a chur ar a

Lárionad Intreo áitiúil. 

Is féidir le fostóirí ar mian leo socrúchán YESS a thairiscint é sin a dhéanamh trí dhul chuig láithreán gréasáin Jabanna Éireann www.jobsireland.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le Lárionad Teagmhála Náisiúnta Jabanna Éireann ar 1890 800024.
 

CRÍOCH

/…

Nótaí d’Eagarthóirí
Cad iad na coinníollacha cáiliúcháin i gcomhair na scéime?
Beidh an clár ar fáil do chuardaitheoirí poist agus do dhreamanna intofa eile atá:

  • idir 18 mbliana agus 24 bliana d’aois

 agus

  • as obair, agus íocaíocht cháiliúcháin á fáil acu le 12 mhí ar a laghad,

  • má tá siad dífhostaithe le níos lú ná 12 mhí, á meas ag cásoifigeach ina ndaoine a bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar bhac suntasach ar an bhfostaíocht. 

Beidh na daoine a fhaigheann aon cheann de na híocaíochtaí seo a leanas intofa chun páirt a ghlacadh sa scéim: Liúntas Cuardaitheora Poist, Sochar Cuardaitheora Poist, Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora, Íocaíocht  Eatramhach Chuardaitheora Poist, Liúntas Míchumais, Pinsean na nDall nó Liúntas Forlíontach Leasa.

An bhfuil gach fostóir intofa chun páirt a ghlacadh?
Beidh an scéim ar oscailt d’fhostóirí san earnáil phríobháideach, san earnáil phobail agus san earnáil dheonach, agus sna hearnálacha sin amháin.

Cá fhad a mhairfidh socrúchán?
Mairfidh gach socrúchán 3 mhí.  Féadfar socrúchán a shíneadh go sé mhí má cheadaíonn cásoifigeach é sin. 

Conas a dhéanfar faireachán ar an scéim?
Beidh cásoifigeach sannta do gach socrúchán agus déanfaidh an cásoifigeach sin faireachán agus meastóireacht ar dhul chun cinn an tsocrúcháin.

Conas a mhaoinítear an scéim?
Tá cómhaoiniúchán á chur ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach don scéim seo. Tá taca comhpháirteach á thabhairt don scéim ag an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra, ag Ciste Sóisialta na hEorpa agus ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar bhonn an mhaoiniúcháin chomhionainn.

Sonraí Teagmhála den Phreasoifig
Ríomhphost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:24/09/2018
 

 Downloads