Freagra don leachtú beartaithe de The Authentic Food Company


Print page

Tugann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí freagra don leachtú beartaithe de The Authentic Food Company

Plean freagra na Roinne beartaithe le linn an deireadh seachtaine agus curtha i bhfeidhm lom díreach maidin Dé Luain

Cuirfear comhairle thiomnaithe agus tacaíocht ón Roinn ar fáil d’fhostaithe atá buailte leis. Déanfar cinneadh ar éilimh ar íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh ar an toirt

Dé Máirt, an 23 Deireadh Fómhair 2018
Nuair a tháinig an fhoireann ón Ionad Intreo Dhún Dealgan de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ar an eolas faoin leachtú atá beartaithe, déanach an tseachtain seo caite (Dé hAoine 19 Deireadh Fómhair), chuir siad plean práinnfhreagartha i bhfeidhm ar an toirt. Is í céad tosaíocht na Roinne ná chun deimhniú go n-éiríonn leis na fostaithe a bhfuil tionchar ag an leachtú orthu teacht ar thacaíochtaí atá ar fáil dóibh gan mhoill. Ar aon dul leis sin, cuirfidh an Roinn tacú dóibh maidir le rochtain ar dheiseanna chun post nua a fháil nó, de réir mar a bhíonn gá leis, chun teacht ar an oideachas, ar an oiliúint agus ar na roghanna forbartha atá oiriúnach dóibh.

Chuaigh foireann áitiúil na Roinne i dteagmháil le fostaithe ag an monarcha maidin Dé Luain, agus níos déanaí ina dhiaidh sin san iarnóin in Óstán Bhaile Mhic Scanláin, chun na socruithe atá tar éis a bheith curtha i bhfeidhm chun tús áite a thabhairt do na híocaíochtaí a chur in iúl dóibh agus chun iad a chur ar an eolas maidir leis na tacaíochtaí eile atá ar fáil dóibh.  Dáileadh amach pacáistí eolais i measc na bhfostaithe, agus tairgeadh cúnamh dóibh maidir le conas clárú do Chárta seirbhísí poiblí.

Dúirt an tAire Doherty, agus í ag tagairt do dhúnadh na cuideachta:
“Táimid tiomanta go dtabharfar cúnamh don fhoireann go léir i ngach uile shlí gur féidir linn.  Deimhneoidh an Roinn seo faoi atá mo stiúir go gcuirfear na híocaíochtaí uile a bhaineann leis an iomarcaíocht agus leis an dócmhainneacht, chomh maith le híocaíochtaí cuardaitheora poist, dá bhfuil na baill foirne incháilithe ar fáil dóibh ar bhonn tráthúil, agus go mbeidh an Roinn réamhghníomhach sa tslí ina dtabharfaidh ár bhfoireann cuidiú dóibh teacht a bheith acu ar dheiseanna fostaíochta atá ann.”

Ina theannta sin, cuirfidh an Roinn tacú dóibh chun filleadh ar an obair agus chun teacht ar an oideachas, ar an oiliúint agus ar na roghanna forbartha atá oiriúnach dóibh. Tionólfar ócáid faisnéise agus earcaíochta sa Crowne Plaza i nDún Dealgan ó 10am go dtí 1pm Déardaoin 1 Samhain 2018. Beidh soláthraithe seirbhíse príomhúla eile ag tacú leis an ócáid dála an Bhoird Oideachais agus Oiliúna, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, an Líonra Náisiúnta Foghlama, na hOifige Fiontair Áitiúil, na Seirbhíse Fostaíochta Áitiúla, an Chumainn Jabanna, na gCoimisinéirí Ioncaim, na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid, agus na Seirbhíse um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Tá fostaithe ón gceantar áitiúil a bhfuil folúntais phoist acu tar éis a thiomnú go bhfreastalóidh siad ann roimhe seo. Chomh maith leis sin beidh Fiontraíocht Éireann agus an tÚdarás Forbartha Tionscail ag tabhairt tacaíocht leis an iarracht chun fostaíocht eile a aimsiú don fhórsa oibre.

Maidir leis an imní atá ann maidir le híocaíochtaí iomarcaíochta, den chéad dul síos, is ar an fhostóir atá an fhreagracht chun deimhniú go n-íoctar pá iomarcaíochta reachtúil agus teidlíochtaí eile a bhaineann leis an bpá d’fhostaithe atá incháilithe. Mar sin féin, cuireann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí eangach shábháilteachta ar fáil d’fhostaithe i gcásanna ina bhfuil an fostóir dócmhainneach agus ina mbíonn gá an chuideachta a leachtú dá bharr. 

Is féidir leis an leachtaitheoir a iarraidh, thar ceann na bhfostaithe, íocaíocht ón Scéim um Íocaíochtaí i leith Iomarcaíochta maidir le pá iomarcaíochta reachtúil agus ón Scéim um Íocaíochtaí i leith Dócmhainneachta maidir le teidlíochtaí a bhaineann leis an bpá. Tá an leachtaitheoir freagrach as na héilimh uile sin a chur isteach chuig an Roinn.

Chun teacht i dteideal ar íocaíocht iomarcaíochta reachtúil, ní mór d’fhostaí ar a laghad dhá bhliain de sheirbhís leanúnach a bheith aige, a bheith inárachaithe de réir na nAchtanna Leasa Shóisialaigh agus a bheith níos sine ná 16 bliana d’aois.

Is iad na teidlíochtaí a gclúdaítear leis an Scéim um Íocaíochtaí Dócmhainneachta ná riaráistí pá, pá saoire, pá breoiteachta, pá in ionad fógartha íostréimhse agus ranníocaíochtaí pinsin áirithe.  Déantar na híocaíochtaí a ríomh trí thagairt a dhéanamh do phá an fhostóra agus tá uasteorainn de €600 i bhfeidhm maidir leo; tá riaráistí pá, pá breoiteachta, pá saoire agus pá in ionad fógartha íostréimhse teoranta do 8 seachtaine.

CRÍOCH
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Nóta
Tá Preasoifig na Roinne Gnóthaí Fostaíochta & Coimirce Sóisialta tar éis an preaseisiúint seo a chur chugat.
Chun díliostáil ionas nach bhfaighidh tú na preaseisiúintí seo arís go deo ón bPreasoifig, cuir freagra isteach don ríomhphost seo agus luaigh “Ní mian liom preaseisiúintí ón bPreasoifig a fháil go deo.”

Last modified:23/10/2018