Seolann an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí an Próiseas Comhairliúcháin i dtaca le Córas Coigiltis Scoir um Chlárú Uathoibríoch


Print page

Seolann an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí an Próiseas Comhairliúcháin i dtaca le Córas Coigiltis Scoir um Chlárú Uathoibríoch

Dréacht-thogra forbartha chun na bealaí is féidir a ghlacadh ó thaobh dearadh an Chórais um Chlárú Uathoibríoch a chur faoi chaibidil agus faoi phlé

Tabharfaidh an Rialtas an Clárú Uathoibríoch isteach sa bhliain 2022

Agus gealltanas a rinneadh sa Treochlár d’Athchóiriú na bPinsean 2018-2023 (Gníomh 2.1) de chuid an Rialtais á chomhlíonadh aici, sheol an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D., inniu (22 Lúnasa 2018) próiseas comhairliúcháin phoiblí agus dréacht-thogra i dtaca le Nuachóras Coigilitis Scoir um Chlárú Uathoibríoch in Éirinn.  

Daingnítear sa Phlean Athchóiriúcháin a seoladh cheana i mbliana go tabharfaidh an Rialtas an Clárú Uathoibríoch (CU) isteach, faoin mbliain 2022, mar chóras forlíontach Státurraithe scoir a bhaineann leis an bhfostaíocht. Beartaítear go dtacóidh ranníocaíochtaí ó na fostóirí agus ón Stát araon leo siúd a bheidh ag coigilt sa chóras CU.  Cé go mbeidh sé de shaoirse ag na hoibrithe rogha an diúltaithe a dhéanamh más mian leo, tugtar le fios ón taithí i dtíortha eile go bhfanann oibrithe laistigh den chóras nuair a chláraítear go huathoibríoch iad.

Agus í ag tráchtaireacht ag an seoladh, dhaingnigh an tAire an méid seo:
“Is éard atá sa Chlárú Uathoibríoch (nó an CU), b’fhéidir, ná an t-athchóiriú beartais is bunúsaí le glúin anuas ó thaobh sholáthar an choigiltis scoir de. Cuirfidh an Nuachóras um Uathchlárú, nuair a chuirfear i bhfeidhm é, ar chumas na ndaoine a ndóthain sócmhainní a choigilt agus a charnadh chun caighdeáin mhaireachtála níos fearr a chothabháil nuair a rachaidh siad ar scor. Ceadófar ar an gcaoi seo, trí chomhúsáid a bhaint as pinsin phoiblí agus as coigilteas príobháideach scoir, d’fhostaithe, d’fhostóirí agus don Stát a gcion féin a dhéanamh ar mhaithe le soláthar na n-ioncam feabhsaithe scoir.”

Agus an Dréacht-thogra um Chlárú Uathoibríoch á sheoladh chun críocha comhairliúcháin phoiblí aici, dúirt an tAire:
“Tá an-áthas orm an comhairliúchán poiblí a sheoladh inniu i dtaca leis an gClárú Uathoibríoch agus Dréacht-thogra atá ullmhaithe ag mo Roinn a roinnt libh. Is éard atá sa Dréacht-thogra ná dréacht ardleibhéil atá ceaptha le plé a chothú agus a spreagadh agus le moltaí a fheabhsú. Níor chóir in aon chor féachaint air mar dhaingniú an Rialtais ar an múnla a bheadh ar an gClárú Uathoibríoch i bhfad na haimsire.  Agus sinn ag obair chun an cuspóir foriomlán a bhaint amach ó thaobh leordhóthanacht ioncaim a fheabhsú dár bpinsinéirí san am le teacht, is í an aidhm atá againn in ullmhú an Dréacht-thogra seo ná cabhrú leis na páirtithe leasmhara na bealaí is féidir a ghlacadh ó thaobh an CU a choincheapadh agus éascaíocht a dhéanamh do dhíospóireacht dhírithe ar eochaircheisteanna an deartha.” 

Dhaingnigh an tAire:
“Is rí-thábhachtach an t-aiseolas a gheofar i rith an phróisis chomhairliúcháin seo ó dhaoine aonair agus ó dhreamanna ionadaíocha agus bainfear feidhm as an aiseolas sin chun an Rialtas a chur ar an eolas agus chun cuidiú le cinneadh a dhéanamh ar chreatdhearadh an eagair oibríochtúil a roghnófar i dtaca leis an gCóras um Chlárú Uathoibríoch.  Ionas go gcabhrófaí linn a chinntiú gurbh éard a bheadh sa chóras nua ná an córas ab fhearr agus ab fhéidir linn a dhéanamh, mholfainn go mór do gach páirtí leasmhar a bheith rannpháirteach sa phróiseas comhairliúcháin náisiúnta seo.” 

Cuimsíonn an Treochlár d’Athchóiriú na bPinsean 2018-2023 mórleasuithe ar sholáthar na bpinsean príobháideach, poiblí agus Stáit san am le teacht. Tá sé daingnithe ag an Rialtas gurb éard atá agus gurb éard a bheidh sa Pinsean Stáit ná dúshraith chóras na bpinsean agus cosaint ar an mbochtaineacht. Níl an Pinsean Stáit deartha ná níl sé ceaptha, áfach, le lán-leordhóthanacht ioncaim a chur ar fáil nuair a rachfar ar scor. Chun a leithéid de thoradh a bhaint amach, aithnítear gur cóir don chuid is mó d’fhostaithe coigilteas scoir phearsanta a chur lena n-ioncam ón bPinsean Stáit. Ach mar sin féin, níl cumhdach príobháideach pinsin ach ag 35% de lucht saothair na hearnála príobháidí agus tá Éire ar cheann den dá thír de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE/OECD) gan ghné éigeantach ó thaobh tuillimh maidir leis an gcoigilteas scoir.

Chuige seo, thug an tAire faoi deara: Tá sé ag éirí níos soiléire nach bhfuil an chuid is mó d’oibrithe na hÉireann ag coigilt a ndóthain airgid, nó dáiríre gan a bheith ag coigilt in aon chor, i gcomhair a mblianta scoir. Beidh ar a lán daoine aghaidh a thabhairt ar laghdú mór ar a chaighdeáin mhaireachtála nuair a rachaidh siad ar scor – laghdú ar ioncam is léir nach mbeidh ag teastáil uathu.  Tár éis na roghanna a scrúdú agus an taithí idirnáisiúnta a chíoradh, chinn an Rialtas roimhe seo gurbh é an cur chuige ab fhearr ná nuachóras coigiltis fhorlíontaigh scoir um Chlárú Uathoibríoch, ina mbeadh sé fós de shaoirse ag an duine rogha an diúltaithe a dhéanamh. “

Tá an Dréacht-thogra i dtaca le Nuachóras Coigiltis Scoir um Chlárú Uathoibríoch mar aon le cáipéisí tacaíochta eile le fáil ar www.welfare.ie/consultations.  Chun cuidiú leo siúd ar mian leo teacht go héasca agus go sciobtha ar eolas faoi na tograí, tá leagan achoimrithe den Dréacht-thogra i ‘mBéarla Soiléir’ curtha ar fáil freisin.

Beidh an tréimhse chomhairliúcháin ar oscailt go dtí an ceathrú lá de Mhí na Samhna 2018 agus is cóir freagraí a chur ar aghaidh tríd an ríomhphost chuig autoenrolment@welfare.ie. Cé go bhfuil daoine á spreagadh go láidir le haighneachtaí i bhfoirm leictreonach a chur isteach, is ceadmhach dóibh siúd ar mian leo aighneacht i scríbhinn a dhéanamh scríobh tríd an bpost chuig:

An Oifig um Bainistíocht an Chláir um Chlárú Uathoibríoch
Beartas na bPinsean
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Soisialaí
Urlár 1, Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1
D01 WY03

Chomh maith leis an sásra foirmiúil freagartha seo, tionólfaidh an Rialtas fóraim chomhairliúcháin i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i nGaillimh, ina mbeidh na páirtithe leasmhara in ann tuairimí agus smaointe a chur ar fáil.  Tá a thuilleadh sonraí le fáil ar láithreán gréasáin na Roinne.

Chun a chinntiú go mbeidh an Rialtas feasach go hiomlán ar thuairimí na ndaoine sin ar mó a rachaidh an Clárú Uathoibríoch i gcion orthu, is í sin an bhallraíocht dhóchúil, bunófar ‘Grupaí Fócais’ tiomnaithe chun baill fhéideartha den chóras a thabhairt le chéile ionas go bhféadfar sainaithint a dhéanamh ar na roghanna is fearr le daoine ó thaobh eagar agus oibríocht an Chórais um Chlárú Uathoibríoch.

CRÍOCH                                                                                                                                                                                        
Nótaí d’Eagarthóirí:

Níor chóir in aon chor féachaint ar an Dréacht-thogra mar dhaingniú ar an múnla a bheidh ar an gClárú Uathoibríoch i bhfad na haimsire.  Níor chóir do léitheoirí glacadh leis na príomhghnéithe mar rudaí críochnaitheacha. Is dréacht ardleibhéil é atá ceaptha le plé a chothú agus a spreagadh agus le moltaí a fheabhsú. Tá sé de rún cabhrú leis na páirtithe leasmhara na bealaí is féidir a ghlacadh ó thaobh an Chláraithe Uathoibríoch a choincheapadh agus éascaíocht a dhéanamh do dhíospóireacht dhírithe ar eochaircheisteanna an deartha agus ar an gcaoi ar ceart aghaidh a thabhairt ar an leordhóthanacht ioncaim do phinsinéirí. 

Féach an Treochlár d’Athchóiriú na bPinsean 2018-2023*  Snáithe 2, Ullmhacht chun Scoir a Thógáil,ina bhfuil sonraí de thograí an Rialtais maidir le forbairt agus cur i ngníomh an chórais Státurraithe coigiltis fhorlíontaigh scoir, ina gclárófar oibrithe go huathoibríoch.

*https://www.welfare.ie/en/pressoffice/pdf/PensionsRoadmap.pdf

 

Ceisteanna Coitianta ar an gCóras Coigiltis Fhorlíontaigh Scoir um ‘Chlárú Uathoibríoch’

Cad is Coigilteas Forlíontach Scoir um Chlárú Uathoibríoch ann?
Is é is Clárú Uathoibríoch (CU) ann ná áit a ‘gcláraítear go huathoibríoch’ i scéim choigiltis scoir na fostaithe sin nach mbíonn pinsean príobháideach acu, ach faoi réir iad a bheith in ann an scéim a fhágáil más mian leo.

Cad is Dréacht-thogra ann?
Is é is Dréacht-thogra ann sa chás seo ná dréacht ardleibhéil atá ceaptha le plé a chothú agus le moltaí a spreagadh.  Ní hé sin an t-aon fhreagra amháin atá ann ach ina áit sin is éard atá ann ná freagra amháin is féidir a bheith ann. 

Déanfaidh an Rialtas cinntí críochnaitheacha faoi shaintréithe na hoibríochta agus faoi shaintréithe an deartha i dtaca leis an CU tar éis na comhairliúcháin phoiblí a chríochnú, tar éis fianaise bhreise a ghlacadh agus tar éis measúnacht tionchair mhaicreacnamaíoch a dhéanamh chun ár n-anailís a mhúnlú a thuilleadh. De réir mar a bheidh an t-aiseolas a gheofar, agus de réir mar a bheidh an anailís bhreise a dhéanfar, is féidir go mbeidh dlúthchosúlacht idir an dearadh críochnaitheach agus an Dréacht-thogra nó is féidir go mbeidh difríocht mhór eatarthu.

Cén fáth a bhfuil an Rialtas ag moladh go dtabharfar isteach an Clárú Uathoibríoch?
Níl pinsean ag thart ar dhá thrian de na fostaithe go léir san earnáil phríobháideach agus níl coigilteas dá gcuid féin á chur i leataoibh acu chun dul ar scor. Ciallaíonn sé seo go bhfeicfidh a lán de na daoine seo laghdú ar a gcaighdeán maireachtála nuair a rachaidh siad ar scor, rud is léir nach mbeidh ag teastáil uathu. Tá an CU tugtha isteach ag tíortha eile agus tá méadú mór dá bharr sin ar líon na ndaoine atá ag coigilt chun dul ar scor sna tíortha sin. Tá sé de rún ag an Rialtas seo an CU a thabhairt isteach in Éirinn ón mbliain 2022 chun feabhas a chur ar ullmhacht airgeadais na nglúnta pinsinéirí sa todhchaí agus d’fhonn tacú le daoine aonair ó thaobh airgead a choigilt chun dul ar scor.
                                                                                                
2022 - Cén fáth a bhfuil an oiread sin ama á chaitheamh leis an leasú seo a thabhairt isteach?
Fuarthas amlíne tháscach i leith an leasuithe ón athbhreithniú a rinneadh ar na tíortha sin a chuir an CU i ngníomh. Agus an CU á chur i ngníomh, ba í an rogha a rinne an Nua-Shéalainn, tríd agus tríd, ná feidhm a bhaint as an mbonneagar a bhí ann cheana agus caitheadh trí bliana leis an obair chun an córas ‘Kiwi-saver’ a fhorbairt. Ar an taobh eile den scéal, roghnaigh an tSualainn agus an Ríocht Aontaithe, ar shlite éagsúla, go bhforbrófaí bonneagar nua agus chaith siad sé bliana agus deich mbliana, faoi seach, leis an CU a chur i ngníomh.

Tá amscála seo an tionscadail ina scáil ar an téagar atá i gclár dá leithéid agus ar thábhacht an chláir sa chéill gurb é seo an t-athchóiriú is bunúsaí ar an gcóras pinsin fhorlíontaigh in Éirinn leis na glúnta. Thairis sin, tá ráiteas soiléir á chur ar fáil ag an Rialtas ar a bhfuil de rún agus de threoir againn sa todhchaí chun caoi a thabhairt ar an bpleanáil riachtanach a chur i gcrích ar leibhéal an fhiontair.

An rachaidh an Clárú Uathoibríoch i bhfeidhm ar mo Phinsean Stáit?
Ní rachaidh – ní rachaidh an Clárú Uathoibríoch i gcion ar an bPinsean Stáit, atá, agus a bheidh, mar dhúshraith chóras na bpinsean in Éirinn. Is é sin an fáth ar thug an Rialtas gealltanas fadtréimhseach sa Treochlár d’Athchóiriú na bPinsean 2018-2023 go gcoinneofaí an Pinsean Stáit ar 34% den mheánphá.  Má choinnítear luach an Phinsin Stáit ar an gcaoi seo, rachaidh sé chun tairbhe do dhaoine aonair trí chaoi a thabhairt ar a thuilleadh cinnteachta a chothú sa phleanáil airgeadais agus ar a thuilleadh muiníne a shaothrú ó thaobh leibhéal an choigiltis phríobháidigh is gá chun cur lena bPinsean Stáit.

Cad chuige nach ndéanfaí faic ach an Pinsean Stáit a mhéadú?
Cé go gcuireann an Pinsean Stáit “Íoc Mar A Úsáidtear” cosaint bhunúsach éifeachtach ar bhochtaineacht an phinsinéara, níl sé deartha ná níl sé ceaptha le hardleibhéal leordhóthanachta pinsin a áirithiú. Mar an ‘gcéad ghallán’, ba chóir go gcuirfí an Pinsean Stáit, sa chuid ba mhó de na cásanna, le coigilteas scoir aonair i bhfoirm pinsin cheirde an ‘dara gallán’ agus/nó pinsin phearsanta an ‘tríú gallán’. Ceadófar ar an gcaoi seo, trí chomhúsáid a bhaint as an gcoigilteas pinsin phoiblí agus phríobháidigh, d’fhostaithe, d’fhostóirí agus don Stát a gcion féin a dhéanamh ar mhaithe le soláthar na n-ioncam scoir.

Is ar bhonn deonach a dhéantar na socruithe príobháideacha coigiltis agus bíonn sé mar aidhm acu, de ghnáth, leibhéal íocaíochta tar éis scoir a áirithiú a thagann, nuair a chuirtear iad leis an bPinsean Stáit, in ionad leorchuid de thuilleamh réamhscoir an duine d’fhonn a chur ar chumas an duine lena mbaineann caighdeán réasúnach maireachtála a choinneáil tar éis dó/di dul ar scor.

Cén fáth nach mbunaíonn an Stát scéim mhór in áit feidhm a bhaint as an earnáil phríobháideach?
Arís, níl an modh ina seachadfar an CU á dhaingniú ag an Rialtas, tá sé ag dul i gcomhairle le daoine maidir leis an dóigh ar ceart an CU a sheachadadh. 

Cé go ndéanann an Dréacht-thogra talamh slán de líon teoranta ‘Soláthraithe Cláraithe’ príobháideacha, agus iad roghnaithe trí phróiseas tairisceana, chuirfimis fáilte roimh thuairimí ar bith a chuirfí faoinár mbráid ó thaobh samhail Stáit a sheachadadh sa dóigh go mbeadh a oiread eolais agus ab fhéidir againn ar na roghanna go léir nuair a bheadh na cinntí ar an dearbhshamhail á ndéanamh againn.

An ceadmhach d’fhostóirí rogha an diúltaithe a dhéanamh i dtaobh an chórais?
Ní ceadmhach. Ní bheidh fostóirí in ann rogha an diúltaithe a dhéanamh i dtaobh na ndualgas a bheidh orthu fostaithe intofa a chlárú faoin gcóras.

An mbeidh fostaithe a bhfuil pinsin acu cheana faoi chumhdach an CU?
Tá an córas ceaptha le haghaidh a thabhairt ar riachtanais na ndaoine sin nach bhfuil coigilteas forlíontach scoir acu. Ní rachaidh an CU i gcion ar fhostaithe a bhfuil cumhdach pinsin acu cheana atá ag comhlíonadh caighdeán íosta ar bith is gá faoin gcóras, nó atá os cionn na gcaighdeán sin.

 

Last modified:22/08/2018