Tugann sonraí nua ón pos le fios go bhfuil téarnamh leanúnach sóisialta ann


Print page

 

 
Tugann sonraí nua ón pos le fios go bhfuil téarnamh leanúnach sóisialta ann
 fad a fheabhsaíonn ioncaim agus dálaí maireachtála

 

Dé Luain, an 17 Nollaig 2018: D’fháiltigh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., inniu roimh an treocht leanúnach anuas ar rátaí náisiúnta, faoi mar a léirítear sna sonraí a d’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu sa Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála 2017.

Luaigh an tAire an titim an-suntasach ar an ráta bochtaineachta comhsheasmhaí anuas go dtí 6.7% in 2017, i gcomparáid le figiúr 8.2% 2016.  Is ionann seo agus an laghdú bliain ar bhliain is mó ar an ráta bochtaineachta comhsheasmhaí ó 2007.
Tháinig laghdú suntasach ar an ráta díothachta bunúsaí, chomh maith, a laghdaigh go dtí 18.8% in 2017 anuas ó 21% in 2016.  Tugadh an laghdú ba mhó faoi deara sa bheart seo le blianta beaga anuas, i ndiaidh gur tháinig laghdú a mhéid le 12 phointe chéatadánacha air ón bpointe ab airde, 30.5%, in 2013.


Thug an tAire chun suntais gur mhéadaigh an meánioncam indiúscartha 2.6% go dtí €20,869 an duine in 2017.  B’fhostaíocht mhéadaithe agus tuilleamh ní b’airde ina measc siúd atá ag oibriú ba chúis leis an ardú ar ioncaim. Tháinig laghdú ar dhífhostaíocht anuas ó bhuaic 15.4% in 2012 go dtí 6.2% in 2017. Tá laghdú tagtha air ó shin i leith go dtí 5.3% amhail Samhain 2018, arb é sin an pointe ísle ó bhí 2008 ann.

Dúirt an tAire Doherty:


“Níl sárú ar an obair chun seo a bhaint amach agus is féidir le níos mó daoine a gcaighdeán maireachtála a ardú a bhuíochas leis an timpeallacht dhearfach phost a chruthaigh beartais reatha Rialtais.  Is deas liom an treocht leanúnach anuas a thabhairt faoi deara i measc na bhfigiúirí bochtaineachta is déanaí seo, go háirithe na laghduithe suntasacha a tháinig ar chéatadán an daonra atá faoi bhochtaineacht chomhsheasmhach agus atá thíos le díothacht bhunúsach. Is soiléir go bhfuil difríocht á déanamh ag díriú an Rialtais ar chaitheamh méadaithe ar thacaíochtaí sóisialta i mBuiséid le déanaí agus ar chabhrú le daoine an fhostaíocht a bhaint amach.”


Luaigh an tAire gur lean an córas leasa shóisialaigh (gan pinsin a áireamh) ag feidhmiú go tréan i gcaitheamh 2017, leis an ráta bochtaineachta a laghdú anuas ó 32.3% roimh aistrithe sóisialta go dtí 15.7% i ndiaidh aistrithe sóisialta. Is ionann seo agus éifeacht laghdaithe bochtaineachta 51%; a chinntigh go bhfuil Éire ar cheann de na tíortha is fearr a bhfuil ag éirí léi san AE i dtaobh bochtaineacht a laghdú trí aistrithe sóisialta.


Dúirt an tAire Doherty, chomh maith:


“Cé gur tuar dóchais na figiúirí seo, fiú, tugann siad chun solais go bhfuil teaghlaigh fós ag streachailt agus nár bhraith go leor daoine in Éirinn tionchar dearfach iomlán an téarnaimh go fóill.  Agus is ag an Nollaig is mó a thugtar seo faoi deara, agus sin an fáth gur sholáthair an Rialtas roinnt cistiú breise d’íocaíocht Bhónas na Nollag d’fhaighteoirí fadtéarmacha leasa shóisialaigh sheachtainiúil. Tá níos mó obair le dhéanamh agus tháinig méaduithe ní b’fhadréimsí ar thacaíochtaí dóibh siúd is mó óna dteastaíonn siad, go háirithe teaghlaigh, i mBuiséad 2018 agus 2019. Idir na tacaíochtaí seo agus cúnamh leanúnach chun cabhrú le daoine chun filleadh ar an obair, táim muiníneach go dtiocfaidh laghduithe breise sna blianta amach romhainn ar líon na ndaoine in Éirinn atá thíos leis an mbochtaineacht agus an díothacht.”


CRÍOCH

 
Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R-phost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Nótaí d’Eagarthóirí:


Suirbhé bliantúil is ea an Suirbhé ar Ioncam agus Dálaí Maireachtála (an SIDM) faoina dtugann an Phríomh-Oifig Staidrimh (an POS) ar shampla ionadaíoch thart ar 5,000 teaghlach nó thart ar 12,600 duine aonair in Éirinn. Bailíonn an suirbhé faisnéis ar ioncam agus dálaí maireachtála teaghlach éagsúil in Éirinn, chun táscairí a bhaint maidir le bochtaineacht, díothacht agus eisiamh sóisialta. Tugtar faoi i ngach tír san AE faoi reachtaíocht an AE agus cuireadh tús leis in Éirinn i Meitheamh 2003. Is féidir teacht ar na torthaí don bhliain 2017 ag: www.cso.ie/en/statistics/socialconditions/ Cuirtear i láthair san eisiúint seo torthaí atá bunaithe ar shonraí a bailíodh i gcaitheamh na tréimhse ó Eanáir 2016 go Nollaig 2017.


Díothacht bhunúsach:  Meastar go bhfuil daoine thíos le díothacht bhunúsach má chónaíonn siad i dteaghlach nach bhfuil 2 cheann nó níos mó de na 11 earra díothachta bunúsaí acu mar gheall nach bhféadfaidís íoc as (i.e. ní raibh an rogha acu). B’ionann an figiúr in 2015 agus 25.5%.


I mbaol bochtaineachta: Meastar go bhfuil daoine i mbaol bochtaineachta más ionann a n-ioncam coibhéisithe agus faoi bhun 60% den mheánioncam. In 2015, b’ionann an tairseach i dtaobh bheith i mbaol bochtaineachta agus €12,000 sa bhliain nó €230 sa tseachtain i gcás duine singil. Bhí 16.9% den daonra i mbaol bochtaineachta in 2015.


Is é bochtaineacht chomhsheasmhach an tomhais a úsáidtear chun an sprioc shóisialta náisiúnta do laghdú bochtaineachta a shocrú. Is ionann é agus an forluí idir bheith i mbaol bochtaineachta agus díothacht bhunúsach. Ba é ráta na bochtaineachta comhsheasmhaí 8.7% in 2015. 

 
Éifeacht laghdaithe bochtaineachta aistrithe sóisialta: Tomhaistear tionchar aistrithe sóisialta tríd an laghdú céatadáin, i dtéarmaí iomlána agus coibhneasta, ar an ráta daoine i mbaol bochtaineachta mar thoradh ar aistrithe sóisialta (gan pinsin a áireamh).


Déanann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuairisciú ar dhul chun cinn i dtreo na Sprice Náisiúnta Sóisialta um Laghdú na Bochtaineachta gach bliain sa Mhonatóir ar Chuimsiú Sóisialta – féach www.welfare.ie/en/Pages/Social-Inclusion-Monitor.aspx.

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R-phost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:17/12/2018