Tógann an tAire Doherty an Chomhairle Náisiúnta ar an gCóras Coigiltis Scoir go dtí Gaillimh


Print page

Tógann an tAire Doherty an Chomhairle Náisiúnta ar an gCóras Coigiltis Scoir go dtí Gaillimh

Seimineár Comhairliúcháin Phoiblí ar an gCóras Clárúcháin Uathoibríoch um Choigilteas Scoir tionólta i nGaillimh Dé Luain, 15 Deireadh Fómhair 

Dé Luain 15 Deireadh Fómhair 2018

Inniu, d’oscail an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta, Regina Doherty, T.D., seimineár comhairliúcháin phoiblí de chuid na Roinne ar Chóras Clárúcháin Uathoibríoch nua um Choigilteas Scoir in Éirinn, a thionóladh é i nGaillimh. Tá an seimineár, a thionóladh é in Ionad Intreo de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta ar Bhóthar Fhaiche an Aonaigh, Gaillimh, ar cheann amháin de roinnt dá dhála atá á dtionóil ar bhonn réigiúnach faoi láthair. Is cuid de phróiseas comhairliúcháin níos leithne é, lena bhfuil sé mar aidhm aici an deis a thabhairt do gach aon duine páirt a ghlacadh sa díospóireacht ar conas a dhearfar an córas coigiltis nua chomh maith le deis a chuid  tuairimí maidir leis a chur in iúl don Roinn. Chun teacht ar fhaisnéis faoi imeachtaí atá ag teacht aníos, nó chun do bharúil a roinnt, téigh chuig www.welfare.ie/consultations

Dúirt an tAire Doherty, agus í ag caint ag an seimineár i nGaillimh:

Seans gurb é an Clárúchán Uathoibríoch an leasúchán polasaithe is bunúsaí le linn glúine iomlán maidir leis an ullmhúchán don choigilteas scoir. Nuair a bheidh sé i bhfeidhm, cuirfidh an córas nua Clárúcháin Uathoibríoch daoine ar a gcumas dóthain sócmhainní a shábháil agus a charnadh chun caighdeán maireachtála pearsanta níos fearr a bheith acu tar éis dóibh dul ar scor. Sa tslí sin, trí mheascán de phinsin phoiblí agus de choigiltis phríobháideacha don scor, cuirfear fostaithe, fostóirí agus an Stát ar a gcumas páirt a ghlacadh san iarracht chun dul i ngleic le conas a sholáthrófar ioncaim feabhsaithe don scor.” 

“Tá an t-aiseolas a fuarthas ag na seimineáir chomhairliúcháin phobail agus ó dhaoine aonair, agus ó ghrúpaí ionadaíochta leis, le linn an phróisis chomhairliúcháin, agus úsáidfear é sin chun an Rialtas a chur ar an eolas agus chun é a chuidiú chun cinneadh a dhéanamh ar an dearadh creatlacha a bheadh ar an struchtúr oibriúcháin roghnaithe don Chóras Clárúcháin Uathoibríoch.  Chun cuidiú linn a dhéanamh cinnte de go gcuirfimis an córas is fearr gur féidir i gcrích, éilítear go tréan oraibh go nglacfar gach uile pháirtí leasmhar páirt sa phróiseas comhairliúcháin náisiúnta seo.” 

Sa Treochlár um Leasú Pinsean 2018-2023 cuimsítear athchóirithe ollmhóra do sholáthair pinsean Stáit, pinsean  príobháideach agus pinsean de chuid na seirbhíse poiblí sa todhchaí. Tá an Rialtas tar éis a dhearbhú gurb é an pinsean stáit bunchloch an chórais phinsin agus go bhfuiil sé ina chosaint i gcoinne na bochtaineachta, agus go leanfar leis a bheith amhlaidh. Mar sin féin, níl an Pinsean Stáit deartha chun lánleordhóthanacht ioncaim a sholáthar don aois scor, agus ní hé sin atá i gceist leis, fiú. Aithnítear gur cheart don fhormhór d’fhostaithe cur leis a n-ioncam ón bpinsean Stáit chun a leithéid de thoradh a shocrú le coigilteas don scor dá gcuid féin. Ach, ag an am céanna níl ach 35% den lucht saothair san earnáil phríobháideach a bhfuil clúdach pinsin acu agus tá Éire ar cheann den dá thír de chuid an OECD (an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta) nach bhfuil gné shainordaitheach bhainteach leis an tuilleamh ann maidir leis an gcoigilteas don scor.

Chuige sin, luaigh an tAire:

“De réir a chéile, tá sé ag éirí níos soiléire nach bhfuil formhór d’oibrithe na hÉireann ag coigilt a dhóthain, nó ar chor ar bith, fiú, dá scor. Beidh ar a lán daoine aghaidh a thabhairt ar laghdú mór sa chaighdeán maireachtála atá acu nuair a théann siad ar scor – laghdú ioncaim gur follasach é nach bhfuil siad ag iarraidh air.  Tar éis dó na roghanna atá ann a scrúdú agus féachaint ar chásanna áirithe ar fud na cruinne, rinne an Rialtas cinneadh roimhe seo gurb é an cur chuige is fearr ná córas coigiltis bhreise don scor dá bhfuil córas clárúcháin uathoibríoch, ach má thugtar an tsaoirse don duine indibhidiúil an córas a dhiúltú.

Éilítear go tréan ar an bpobal páirt a ghlacadh sa díospóireacht agus a bharúil a chur in iúl don Roinn. 
Leanfaidh an tréimhse comhairliúchán ar aghaidh go dtí an 4 Samhain 2018 agus ba cheart freagraí a chur isteach trí ríomhphost chuig  autoenrolment@welfare.ie. Cé go moltar go mór gur cheart d’aighneachaí a bheith i bhfoirm leictreonach, más mian leat aighneacht a dhéanamh i scríbhinn, is féidir é a chur isteach chuig:

An Oifig Bainistíochta Cláir um Chlárú Uathoibríoch
Beartas Pinsean
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
An Chéad Urlár, Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1
D01 WY03

CRÍOCH

Nóta d’eagarthóirí

I Lúnasa na bliana seo, sheol an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta, Regina Doherty, T.D., ‘Dréachtphróiseas Comhairliúcháin Phoiblí do Chóras Uathoibríoch Cláraithe do Choigiltis Scoir in Éirinn’, trínar shásaigh sí tiomantas a thug an Rialtas sa Treochlár um Leasú Pinsean 2018-2023.

Is éard atá i gceist leis an Dréachtphróiseas Comhairliúcháin ná dréacht d’ardchaighdeán chun cur leis an díospóireacht go tapa agus chun an smaointeoireacht ar an ábhar a fheabhsú. Níor cheart breathnú air, ar aon bhealach, mar dhearbhú den chruth a bheidh ar an gCóras Clárúcháin Uathoibríoch sa deireadh. Luaigh an tAire Doherty gurb é an sprioc atá ag an Rialtas tríd an Dréachtphróiseas seo a ullmhú, agus é i mbun iarracht a dhéanamh an cuspóir móriomlán atá aige an leordhóthanacht ioncaim a bhaint amach do phinsinéirí todhchaíocha na hÉireann, ná chun cuidiú le páirtithe leasmhara smaoineamh ar slite éagsúla cur chuige i leith an chlárúcháin uathoibríoch agus chun díospóireacht atá dírithe a éascú ar na ceisteanna deartha príomhúla.

Is féidir teacht ar an Dréachtphróiseas Comhairliúcháin  Phoiblí do Chóras Uathoibríoch Cláraithe do Choigiltis Scoir, chomh maith le doiciméid tacaíochta eile ag www.welfare.ie/consultations

Tá leagan achoimrithe den Dréachtphróiseas tar éis a bheith curtha le chéile sa ‘Ghnáth-Bhéarla’ dóibh siúd atá ag iarraidh teacht ar na moltaí go tapa agus go héasca.

 

Ní ceart breathnú ar an Dréachtphróiseas, ar aon bhealach, mar dhearbhú den chruth a bheidh ar an gClárúchán Uathoibríoch sa deireadh.  Ní ceart do léitheoirí glacadh leis na príomhghnéithe atá ann mar ghnéithe críochnaitheacha.  Is éard atá i gceist leis ná dréacht d’ardchaighdeán chun cur leis an díospóireacht go tapa agus chun an smaointeoireacht ar an ábhar a fheabhsú.  Is éard atá ar intinn ná go gcuideofar le páirtithe leasmhara smaoineamh ar shlite éagsúla cur chuige i leith an chlárúcháin uathoibríoch agus chun díospóireacht dírithe a éascú ar na ceisteanna deartha príomhúla agus conas ioncam leordhóthanach a sholáthar do phinsinéirí. 

Féach Treochlár um Leasú Pinsean 2018-2023 Sraith 2 ‘Ag cur leis an ullmhacht don Scor’ chun teacht ar shonraí a bhaineann le moltaí an Rialtais a bhaineann le forbairt agus forfheidhmiú de chóras coigiltis bhreise Stáit don Scor ina gclárófar oibrithe go huathoibríoch.

Sonraí Teagmhála na Preasoifige
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:15/10/2018