Seolann Doherty Leasú Pinsean Tábhachtach A Bhainfidh Lánúin Chomhghnéis Tairbhe As


Print page

Seolann Doherty Leasú Pinsean Tábhachtach A Bhainfidh Lánúin Chomhghnéis Tairbhe As

Dé Céadaoin, 14ú Samhain, 2018:

 Sheol an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D., leasú tábhachtach ar an Acht Pinsean a bhainfidh lánúin chomhghnéis tairbhe as. Forálann an leasú seo sa chás go bhfuil sé mar choinníoll teidlíochta do phinsean céilí ag scéim pinsean le sochar sainithe go gcaithfidh ball den scéim a bheith pósta nó tar éis páirtnéireacht shibhialta a iontráil sular bhain siad aois áirithe  nó dáta scoir amach, meastar go gcomhlíonann ball den scéim an riachtanas sa chás go sásaíonn sé nó sí coinníollacha sonraithe.  Tá an leasú seo á thabhairt isteach mar chuid de Pinsin Leasa Shóisialaigh & An Bille um Chlárú Sibhialta 2017 a d’iontráil a Dara Léamh um thráthnóna.

Mhínigh an tAire Doherty:
Tá mé an-sásta ceart teidlíochta a leathnú go sochair phinsin idir na céilí, i gcúinsí áirithe, go lánúin chomhghnéis a chaill amach ar na sochair ó leasuithe reachtaíochta ina dhiaidh sin. Spreagann spiorad an chomhionannais a thiomáin na leasuithe comhpháirtíochta le déanaí  sinn chomh maith chun cur chuige cothrom mar sin a chur i bhfeidhm go cúlghabhálach agus tá an-áthas orm é sin a chur chun cinn anseo.”

Cuireadh béim ar an saincheist seo cheana féin i gcás a thug an Dochtúir David Parris go dtí an Chúirt Oibreachais a bhí mar ábhar tagartha ansin ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. D’éirigh an Dochtúir Parris as a phost sular tugadh aitheantas dlíthiúil do chaidrimh chomhghnéis laistigh den Stát toisc nach raibh an reachtaíocht ábhartha chun aitheantas dlíthiúil a fhoráil do chaidrimh dá leithéid curtha i bhfeidhm ag an am sin.

Threisigh an tAire Doherty:

Ba mhaith liom glacadh leis an deis seo chun buíochas a ghabháil le Dochtúir Parris agus na baill den nGrúpa Comhionannais Pinsean as béim a chur ar an staid i leith lánúin chomhghnéis maidir le seo agus tá mé an-sásta go bhfuil an deis agam an leasú seo a chur chun cinn.”               

Forálann an leasú pinsean ceart teidlíochta, i gcúinsí áirithe, go sochair phinsin idir na céilí do chéilí comhghnéis agus páirtnéirí sibhialta atá mar bhaill de scéimeanna pinsin gairme. 
Is iad na coinníollacha sonraithe ná: 

  • caithfidh go raibh ball den scéim i gcaidreamh tiomanta leis an tairbhí ag an am gur shroich sé nó sí an aois nó dáta scoir atá leagtha amach i rialacha na scéime agus
  • caithfidh gur iontráil ball den scéim páirtnéireacht shibialta le, nó gur phós sé nó sí, an tairbhí laistigh den tréimhse shonraithe.

Sa chás go meastar go gcomhlíonann ball den scéim na coinníollacha sin, caithfear aon ranníocaíochtaí atá riachtanach chun teidlíocht a fháil ar shochair dá leithéid a íoc isteach sa scéim sular féidir íocaíocht de shochair phinsin a fháil.

Críoch
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála Preas-Oifig
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:14/11/2018