Minister Doherty publishes Annual Report of the Civil Registration Service


Print page

Foilsíonn an tAire Doherty Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse um Chlárú Sibhialta

Dé Luain, an 14 Deireadh Fómhair, 2019:
D'fhoilsigh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty T.D., inniu, Tuarascáil Bhliantúil 2018 na Seirbhíse um Chlárú Sibhialta.
Feidhmíonn an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta faoi choimirce na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus tá sí comhdhéanta den Phríomh-Oifig Chlárúcháin atá lonnaithe i mBaile Ros Comáin agus oifigí clárúcháin áitiúla a chuirtear ar fáil ag 61 ionad a fheidhmíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go náisiúnta.
Agus an tuarascáil á seoladh aige dúirt an tAire Doherty:

“Fáiltím roimh an deis an Tuarascáil Bhliantúil seo a fhoilsiú.  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann na Príomh-Oifige Clárúcháin agus le FSS as a gcuid oibre chun an tuarascáil a ullmhú agus as léargas úr agus nua a thabhairt ar an obair riachtanach maidir le himeachtaí saoil mar bhreitheanna, básanna agus póstaí a chlárú. ”

Tá an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta freagrach as imeachtaí uile saoil na saoránach agus na gcónaitheoirí sa Stát a chlárú.  Áirítear leis seo breitheanna, póstaí, básanna, uchtú agus marbh-bhreitheanna.

Tugann an tuarascáil bhliantúil sonraí faoi ghníomhaíochtaí le linn 2018.  San iomlán, cláraíodh os cionn 115,000 imeacht saoil.  Bhí siad sin comhdhéanta de 61,901 breith, 32,029 bás agus 21,052 pósadh.  Chomh maith leis sin, cláraíodh 81 uchtú agus 223 marbh-bhreith i rith na bliana.

Tá deimhnithe imeachtaí saoil tábhachtach maidir le hidirbhearta laethúla.  Eisíodh díreach os cionn 405,000 deimhniú de chineálacha éagsúla do bhaill an phobail i rith 2018 - eisíodh iad nuair a cláraíodh breith, bás nó pósadh ach chomh maith leis sin nuair a theastaigh siad ó bhall den phobal. 

Eisítear deimhnithe freisin do bhaill an phobail a bhíonn i mbun taighde ar stair teaghlaigh agus crann ginealaigh a thógáil chomh maith le tacú le próisis dlí agus teaghlaigh eile. 
B'ionann líon na n-iontrálacha nua sa Chlár Aitheantais Inscne in 2018 agus 75.  Bhain péire acu le daoine a bhí faoi bhun 18 mbliana d'aois.

Chuir an tAire béim ar an luach tábhachtach a chuir baill an phobail sna seirbhísí clárúcháin, agus dúirt sé:

“Tá daoine an-dáiríre faoi a bheith in ann na himeachtaí saoil a mbíonn tionchar acu ar a saol agus ar a dteaghlaigh a chlárú agus don Stát, agus don sochaí níos leithne, chun aitheantas oifigiúil a thabhairt dóibh sin trí na seirbhísí clárúcháin.  Ciallaíonn taifeadadh ár n-imeachtaí saoil inniu go bhfuil an fhoinse ríthábhachtach staire pearsanta seo ar fáil dóibh siúd a thagann inár ndiaidh sna blianta atá romhainn.”  

Luaigh an tAire freisin an obair atá á déanamh chun taifid stairiúla a choimeádann an Phríomh-Oifig Chlárúcháin a chur ar fáil don phobal.  Cuireadh tús le clárú póstaí in Éirinn in 1845 - lean clárú breitheanna agus básanna in 1864.  Dúirt sí:
“Tá gach ceann de na cláir stairiúla a thiomsaigh na cláraitheoirí ó 1845 i leith digitithe anois ag an bPríomh-Oifig Chlárúcháin agus tá na taifid phósta agus báis go léir seachas na cinn is luaithe eisithe ar an láithreán gréasáin irishgenealogy.ie.  Tá thart ar 30 milliún taifead stairiúil ar fáil go poiblí anois agus, gach bliain, cuirtear taifid bhreise bhreithe, bháis agus phósta leis.  Tá sé i gceist agam go mbeidh na taifid clárúcháin phósta agus bháis stairiúla dheireanacha ar fáil ar líne níos déanaí i mbliana ionas go mbeidh gach taifid Stáit den chineál seo digitithe."

Is féidir teacht ar Thuarascáil Bhliantúil iomlán na Seirbhíse um Chlárú Sibhialta anseo.

Críoch.
Nótaí d'Eagarthóirí
Is éard atá i gceist le clárú sibhialta ná taifeadadh leanúnach, buan, éigeantach agus uilíoch ar tharlú agus ar thréithe imeachtaí ríthábhachtacha (beobhreitheanna, básanna, marbh-bhreitheanna, póstaí agus uchtú) agus imeachtaí sibhialta eile a bhaineann leis an daonra a foráiltear le dlí.

Bunaíonn agus soláthraíonn sé doiciméadacht dhlíthiúil ar imeachtaí den sórt sin. Is foinse staitisticí ríthábhachtacha iad na taifid seo freisin a úsáideann an Phríomh-Oifig Staidrimh chun léargais agus réamh-mheastachán mionsonraithe ar dhaonra agus ar staitisticí riachtanacha agus beatha a fhoilsiú.
Cruthaíonn an próiseas clárúcháin doiciméadú a thacaíonn le ceart an duine aitheantas a fháil mar dhuine os comhair an dlí agus aithníonn sé a gcaidreamh foirmiúil leis an Stát. Is féidir le daoine aonair a n-aitheantas, a bhféiniúlacht agus a n-imeachtaí ríthábhachtacha a aithint go dlíthiúil agus cruthúnas a fháil ar stádas dlí agus sibhialta trí dheimhnithe bailí.

Cuireann an fhianaise dhoiciméadach agus na taifid bhuana arna bunú trí chlárú sibhialta ar chumas daoine aonair éilimh a dhéanamh maidir le féiniúlacht dhlíthiúil, stádas sibhialta agus caidrimh teaghlaigh, agus dá réir sin:

  • Cosnaítear cearta sóisialta, eacnamaíocha, cultúrtha, polaitiúla agus daonna
  • Éascaítear rochtain ar sheirbhísí riachtanacha mar chúram sláinte, oideachas agus cosaint shóisialta

 

  • Cumasaítear rannpháirtíocht pholaitiúil, úinéireacht maoine, leas ceartais, fostaíocht fhoirmiúil, oidhreacht agus úsáid seirbhísí baincéireachta agus airgeadais
  • Tairgtear an bhonn do dhoiciméid aitheantais mar phas nó ID

 

  • Cumasaítear taisteal agus soláthar cruthúnas riachtanach do chomhlachtaí Rialtais eachtracha agus do sheirbhísí thar lear.

Achoimre ar na príomhghníomhaíochtaí le linn 2018
Le linn 2018, cláraíodh os cionn 115,000 imeacht saoil.  Is ionann imeachtaí saoil agus breitheanna, básanna, póstaí, marbh-bhreitheanna agus uchtuithe.
  
Líon na gClárúchán a Taifeadadh 2015-2018

​​ 2015​ 2016​ 2017​ 2018​
Breitheanna ​66,522 ​64,758 ​62,919 ​61,901
Básanna ​30,573 31,232​ ​31,385 ​32,029
Pótaí ​22,112 ​22,620 ​22,018 ​21,052
Uchtuithe ​88 ​102 ​63 ​81
Marbh-bhreitheanna​ ​232 ​213 ​208 ​223
Total​ ​119,527 ​118,925 ​116,593 ​115,286

 
Eisítear deimhnithe breithe, báis agus pósta nuair a chláraítear imeachtaí. 
Eisítear deimhnithe freisin nuair a bhíonn doiciméad de dhíth ar bhall den phobal chun rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí, sóisialta, dlí nó airgeadais eile.
Eisítear deimhnithe agus cóipeanna d'iontrálacha sa chlár chun tacú le taighde stairiúil agus teaghlaigh. 
In 2018, d'eisigh an tSeirbhís 405,000 deimhniú d'imeachtaí saoil reatha agus stairiúla.

 

Líon na nDeimhnithe a Eisíodh - de réir Cineáil 2015-2018

 

 
2015​ 2016​ 2017​ 2018​
Breith ​256,479 ​259,402 ​246,672 ​247,750
Bás ​89,661 ​91,843 ​89,365 ​91,289
​Pósadh ​62,652 ​65,144 ​64,104 ​63,818
​Uchtuithe ​2,087 ​2,033 ​1,969 ​1,723
Marbh-bhreith ​258 ​290 ​336 ​379
​Páirtnéireacht
Shibhialta
​500 ​144 ​77 ​75
IOMLÁN​ ​411,637 ​418,856 ​402,523 ​405,034
 

Last modified:14/10/2019