Déanann Cigirí Leasa Shóisialaigh Cigireachtaí ar thart ar 1,000 Fostóir i gCathair Bhaile Átha Cliath


Print page

Déanann Cigirí Leasa Shóisialaigh Cigireachtaí ar thart ar 1,000 Fostóir i gCathair Bhaile Átha Cliath

Dé hAoine, an 3 Lúnasa 2018:
An tseachtain seo caite, rinne Cigirí Leasa Shóisialaigh ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tuairim agus 1,000 cigireacht ar fhostóirí i gCathair Bhaile Átha Cliath.  Tugadh faoi na cigireachtaí seo ar fud na cathrach agus in earnálacha éagsúla. Is éard atá iontu ná cuid de bhearta leanúnacha atá á ndéanamh ag an Roinn chun cásanna d’fhéinfhostaíocht bhréagach agus de dhrochúsáidí eile is féidir a bhaint as an gcóras ÁSPC a aimsiú.

Tharla go raibh na cuairteanna seo an-tairbheach agus scaip siad eolas ar dhrochúsáidí ab fhéidir a bhaint as an gcóras ÁSPC. Tháinig na cuairteanna i ndiaidh fheachtas eolais na Roinne a rinneadh le déanaí agus inar cuireadh treise ar shaincheist na féinfhostaíochta bréagaí.

Agus trácht á dhéanamh aici ar líon mór chuairteanna na gcigirí, luaigh an tAire Regina Doherty, T.D.: ‘Ag féachaint don laghdú ar an mBeochlár agus do na hathruithe ar chleachtais oibre, baintear níos mó leasa de réir a chéile as ár gCigirí d’fhonn cigireachtaí ar fhostóirí a chur i gcrích – agus promhadh á dhéanamh chun féachaint chuige go ndéantar taifid árachais shóisialaigh a choinneáil i gceart, go ndéantar oibrithe a aicmiú go cuí mar fhostaithe agus go ndéantar an t-am a chaitear leis an obair a thuairisciú i gceart.  

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara maidir le fostóirí a bhrionnaíonn taifid nó a dhéanann mí-aicmiúchán d’aon ghnó ar oibrí gur féidir riaráiste ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh a ghearradh orthu agus gur féidir iad a ionchúiseamh. Déanfaimid ionchúisimh ina dhiaidh seo de réir mar is cuí.’

Tá líon na gcuairteanna ó Chigirí Leasa Shóisialaigh ar an ngníomhaíocht ó thaobh an ÁSPC de á mhéadú ag an Roinn i gcaitheamh na bliana 2018 agus leanfar den chur chuige seo sa bhliain 2019 chun cearta na n-oibrithe a chosaint.

Má tá duine féinfhostaithe go bréagach is féidir leis sin dul i bhfeidhm ar thaifead ranníocaíochta  ÁSPC an duine sin agus ar theidlíochtaí leasa shóisialaigh an duine sin. Thairis sin, féadfaidh sé dul i gcion ar theidlíochtaí an duine sin faoi reachtaíocht na gceart fostaíochta, lena n-áirítear, mar shampla, teidlíocht ar rátaí reachtúla íosphá, duillín pá a fháil, sosanna scíthe, teidlíochtaí ar laethanta saoire poiblí agus ar shaoire bhliantúil agus cosaint in aghaidh an dífhostaithe éagóraigh.

CRÍOCH
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Sonraí Teagmhála den Phreasoifig
Ríomhphost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

Last modified:03/08/2018