Fáiltíonn an tAire Doherty roimh an laghdú i líon na ndaoine ar an mBeochlár


Print page

Titeann Beochlár Coigeartaithe faoi bhun 200,000 duine don chéad uair ó Aibreán 2008
Figiúr coigeartaithe de réir séasúir is ísle ó Bhealtaine 2008

Aoine, 2 Samhain, 2018

Tá fáilte curtha ag an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D. roimh na figiúirí Beochláir is déanaí a foilsíodh inniu. Léiríonn siad go seasann an figiúr Beochláir nach bhfuil coigeartaithe ag 199,247 duine anois – an chéad uair ó Aibreán 2008 go bhfuil líon na ndaoine ar an mBeochlár tar éis titim faoi bhun 200,000.

Léiríonn sé seo laghdú bliain ar bhliain de 15.7% ó Dheireadh Fómhair 2017, laghdú de 28% ó Dheireadh Fómhair 2016 agus titim mí ar mhí de 3.2% i gcomparáid le Meán Fómhair 2018. 

Ar bhunús coigeartaithe de réir séasúir thaifeadaigh an t-iomlán Beochláir laghdú míosúil de 1,700 duine (-0.8%) i nDeireadh Fómhair 2018, ag tabhairt an t-iomlán atá coigeartaithe de réir séasúir go dtí 210,700. Is é líon na ndaoine ar an mBeochlár coigeartaithe de réir séasúir i nDeireadh Fómhair 2018 an líon daoine is ísle a taifeadadh ó Bhealtaine 2008. 

Thug an tAire Doherty le fios:

“Tá an Rialtas tar éis cabhrú go rathúil le fostaithe a chaill a bpoist agus daoine féin-fhostaithe a chaill a ngnóanna le linn an chúlú eacnamaíochta chun dul ar ais ag obair arís. Léiríonn an laghdú leanúnach i bhfigiúirí an Bheochláir eacnamaíocht atá ag dul sa treo ceart ach – I gcomhthéacs dúshláin ar nós Brexit – ní féidir linn a bheith ró réchúiseach agus caithfimid cinntiú go leanfaimid orainn ag caomhnú timpeallacht chomh maith agus is féidir le haghaidh fás eacnamaíochta agus cruthú post.

Thagair an tAire chomh maith do líon na ndaoine atá dífhostaithe go fadtéarmach ar an mBeochlár - 82,998 ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair.  Seo laghdú de 3.9% mí ar mhí in éilimh fhadtéarma i gcomparáid le Meán Fómhair 2018 (86,406) agus ísliú de 18.3% ó Dheireadh Fómhair 2017 (101,590).

“De réir mar a fhillimid ar leibhéil fhostaíochta nach bhfacamar ó tharla an cúlú eacnamaíochta, tá béim níos mó ar iad siúd atá dífhostaithe go fadtéarmach.  Tá réimse tacaíochtaí fostaíochta agus bearta fostaíochta gníomhachtúcháin againn dírithe ar thacú agus cabhrú le daoine dul isteach, nó filleadh ar, an bhfórsa oibre agus táimid ag obair go díreach chomh maith le fostaitheoirí chun tacú le folúntais phoist a líonadh laistigh dá gcomhlachtaí agus eagraíochtaí. Beidh sé mar thosaíocht agam agus ag an Roinn daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach a thabhairt ar ais sa fórsa oibre sa bhliain atá amach romham.”

Seo leanas roinnt samplaí den chúnamh agus tacaíocht a sholáthraíonn an Roinn faoi láthair do chuardaitheoirí poist agus d’fhostaitheoirí:

Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige (YESS)
Láinseáil an tAire Doherty scéim nua YESS na Roinne ar 24 Meán Fómhair 2018. Scéim taithí oibre nua isea YESS atá dírithe ar chuardaitheoirí poist óga amháin, idir aois 18 go 24, atá dífhostaithe go fadtéarmach nó a bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar chonstaicí suntasacha maidir le fostaíocht.

JobsIreland.ie

Is é JobsIreland.ie suíomh gréasáin earcaíochta náisiúnta na Roinne. Riarann foireann na Roinne an tseirbhís agus soláthraíonn sí seirbhís fógraíochta folúntais agus comhoiriúniú iarrthóirí saor in aisce ar líne d’fhostaitheoirí gur mian leo folúntais phoist a fhógairt, printíseachtaí agus scéimeanna fostaíochta pobail (CE). Féadfar folúntais YESS a fhógairt ar JobsIreland.ie. anois chomh maith. Tá an tseirbhís ar fáil do gach fostaitheoir is cuma faoi mhéid an ghnó nó faoin earnáil thionsclaíochta.  Go dtí seo i 2018, fógraíodh 69,800 folúntas.

Soláthraíonn JobsIreland.ie an deis d’iarrthóirí clárú agus na poist is déanaí ar fad a chuardach san áit mhargaidh. Ligeann JobsIreland.ie d’iarrthóirí CV ar líne a chruthú agus ansin cuireann sé in iúl dóibh go huathoibríoch faoi fholúntais atá in oiriúint dá próifíl.

JobsPlus

Soláthraíonn JobsPlus, a tugadh isteach in Iúil 2013, dreasacht airgid dhíreach mhíosúil d’fhostaitheoirí a thairiscíonn deiseanna fostaíochta lánaimseartha do dhaoine dífhostaithe go fadtéarmach.
Feabhsaíodh an scéim níos mó ar 1 Eanáir 2018 chun tacú le hoibrithe ag aois a 50 nó níos mó. Tá fostaíocht faighte ag beagnach 16,000 duine tríd an scéim i 2017 agus 2018 (go dtí Meán Fómhair).

Aonaigh Phoist

Ina theannta san, óstálann an Roinn roinnt Aonaigh Phoist agus eachtra le linn na bliana, le fócas áirithe ar ár Jobs Week bliantúil. Le haghaidh Jobs Week 2017, d’eagraigh agus d’óstáil an Roinn 100 eachta i ngach réigiún, a thug 400 fostaithe agus 16,000 cuardaitheoirí poist le chéile. Bhí 134 eachtra mar chuid de Jobs Week 2018, le 450 fostaitheoirí agus 14,500 cuardaitheoirí poist ag freastal ar an eachtra. Óstálann an Roinn roinnt eachtra i gcomhar le EURES, an tSeirbhís Earcaíochta Eorpach chomh maith – ó thús 2017 go dtí seo i 2018, bhí 3 Aonach Poist EURES ar an láthair agus 5 ar líne.  Leanfaidh an Roinn ag díriú ar obair le fostaitheoirí ar fud na tíre chun dearbhú go bhfuiil fáil ag cuardaitheoirí poist ar na hiliomad poist atá á chruthú gach seachtain ag fostaitheoirí díograiseacha.

Fostaíocht Phobail agus Scéimeanna TÚS

Anuas ar sin soláthraíonn an roinn taithí oibre luacmhar ar bhonn leanúnach dóibh siúd atá dífhostaithe go fadtéarmach trí fhostaíocht phobail agus scéimeanna TÚS. Soláthraíonn na scéimeanna seo seirbhísí áitiúla tábhachtacha chomh maith i mbailte móra agus i sráidbhailte ar fud na tíre.  Faoi láthair tá tuairim is 28,000 rannpháirtí sna scéimeanna seo atá ag baint tairbhe as taithí oibre agus oiliúint.

Críoch

 Sonraí Teagmhála Preas-Oifig
R: press.office@welfare.ie
T: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

 

Last modified:02/11/2018