Rogha Tr�� Leibh�il


Print page

Eolas

Feidhm�onn an Roinn Coimirce S�isiala� (RCS) r�imse bearta chun tac� le fosta�ocht deartha chun tac� le faighteoir� Leas Sh�isialaigh in aois fosta�ochta agus iad a spreagadh chun a sple�chais ar �oca�ochta� leasa sh�isialaigh a laghd�.

I measc na dtaca�ochta� at� ar f�il d'fhaighteoir� D�fhostaithe, Teaghlaigh Aontuismitheora agus daoine a fhaigheann �oca�ocht a bhaineann le M�chumas t� Li�ntas chun Filleadh ar an Oideachas (LFO), Rogha Oideachais Ph�irtaimseartha (ROP) agus an Rogha Oideachais, Oili�na agus Forbartha (O O & F).

LI�NTAS CHUN FILLEADH AR AN OIDEACHAS (LFO)

M� t� t� d�fhostaithe, i do thuismitheoir aonair n� faoi mh�chumas agus ag f�il �oca�ochta� �irithe �n Roinn Coimirce S�isiala� f�adfaidh t� freastal ar ch�rsa oideachais dara n� tr�� leibh�al agus an LFO a fh�il faoi r�ir crit�ir ch�ilitheacha �irithe a chomhl�onadh.

ROGHA OIDEACHAS P�IRTAIMSEARTHA (ROP)

Cuireann an rogha Oideachas P�irtaimseartha ar cumas daoine d�fhostaithe freastal ar ch�rsa� p�irtaimseartha agus a li�ntas cuardaitheora poist a choinne�il ar choinn�oll go leanann siad ar aghaidh leis na coinn�ollacha a bheith ar f�il do phost agus � chuardach d�ir�re ar bhonn lean�nach a sh�samh. I gc�s Sochar Cuardaitheora Poist n� sh�n�tear an tr�imhse lena n-�octar sochar de bharr rannph�irt�ochta i gc�rsa.

ROGHA OIDEACHAIS, OILI�NA AGUS FORBARTHA (E, O & F)

Faoin rogha seo f�adfaidh duine at� ag f�il li�ntas cuardaitheora poist lean�int ar aghaidh ag f�il �oca�ocht chuardaitheora phoist fad is ag freastal ar ghearrch�rsa� �irithe m.sh. forbairt phearsanta n� oili�int ghinear�lta ar choinn�oll go gcomhl�ontar coinn�ollacha �irithe. N�l c�rsa� Oideachais, Oili�na agus Forbartha cl�daithe faoin sc�im LFO go ginear�lta; n� m�r a bheith soil�ir go mbreiseoidh na c�rsa� deiseanna fosta�ochta daoine agus n� m�r iad a bheith faomhaithe ag an mBainisteoir C�is.

Roghanna staid�ir

T� dh� rogha staid�ir ar f�il faoin sc�im:

Rogha tr�� leibh�al

Faoin rogha tr�� leibh�al n� m�r gur c�rsa l�naimseartha lae � an c�rsa at� � dh�anamh, faomhaithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna don Sc�im Dheontais Ardoideachais, sc�im Scol�ireachta an Choiste Ghairmoideachais n� sc�im Dheontais Chothaithe Tr�� Leibh�al do dhaoine faoi oili�int n� ag a bhfuil aitheantas Chomhairle na nD�mhachtain� Ardoideachais agus Oili�na aige.

C�rsa� foch�ime

Go ginear�lta n� m�r duit a bheith ag tos� do ch�rsa tr�� leibh�al ag an gc�ad bhliain. Mar sin f�in is f�idir leat iarratas a chur isteach ar LFO:

  1. Murar chr�ochnaigh t� do ch�rsa agus t� t� ag filleadh ar an dara n� bliain ina dhiaidh sin de do ch�rsa.
  2. T� t� d�olmhaithe � do ch�rsa de bharr c�il�ochta a fuair t� i gc�rsa roimhe sin. Mar shampla t� ardteastas agat i gc�rsa gur mian leat a dh�anamh anois go leibh�al c�ime.
  3. T� cuid de do ch�rsa cr�ochnaithe agat mar mhac l�inn p�irtaimseartha.

C�rsa� iarch�ime

Is f�idir leat an Li�ntas Chun Filleadh ar an Oideachas a fh�il do ch�rsa iarch�ime staid�ir a thagann c�il�ocht Ard-Diopl�ma (A.D.) as in aon discipl�n n� Diopl�ma C�ime in Oideachas (m�ineadh bunscoile n� dara leibh�al). N� aithn�tear cine�lacha eile c�il�ochta� iarch�ime don LFO.

N� bhfaighidh t� LFO m� t� c�il�ocht iarch�ime agat cheana.

Ag c�ili� do LFO

Is f�idir leat c�ili� don LFO ag brath ar d'aois agus do ch�ins�. N� m�r gur glacadh leat i gc�na� ar ch�rsa c�ilitheach. Go ginear�lta n� m�r duit a bheith os cionn 21 do ch�rsa� c�ime n� os cionn 24 do ch�rsa� iarch�ime (f�ach 'Teorainneacha Aoise' th�os freisin) agus ag f�il �oca�ocht ch�ilitheach leasa sh�isialaigh freisin.

�oca�ochta� leasa sh�isialaigh ch�ilitheacha

Tr�imhse ch�ilithe

Le haghaidh c�rsa� tr�� leibh�al caithfidh t� a bheith ag f�il �oca�ocht leasa sh�isialaigh ch�ilithigh (f�ach thuas) ar feadh 9 m� (234 laethanta d�fhosta�ochta*) d�reach sula dtosa�onn t� an c�rsa.

* M� t� t� ag f�il �oca�ocht chuardaitheora poist n� �ir�tear An Domhnach mar l� fosta�ochta chun cr�ocha LFO.

F�adfaidh tr�imhs� caite ar LFO, Sc�imeanna Deiseanna Oili�na Gairmoideachais (SDOG), C�rsa Oili�na L�naimseartha F�S/F�ilte �ireann, Mearchl�r TF (FIT), Sc�im Fosta�ochta Pobail, Sc�im Dreasachta Poist Ph�irtaimseartha, Cl�r Seirbh�s� Pobail, Sc�im Sh�isialta Tuaithe, T�s, Int�irneacht N�isi�nta, CSF (WPP), Li�ntas Fiontra�ochta Fillte ar an Obair, Li�ntas Fiontra�ochta Gearrth�arma�, Tionscnamh Jabanna F�S n� C�namh Jabanna a �ireamh sa tr�imhse ch�ilithe chun cr�ocha LFO. N� fheidhm�onn an fhor�il seo ach amh�in i gc�sanna ina mb�onn an t-iarratas�ir LFO i dteideal go bun�sach d'�oca�ocht Leasa Sh�isialaigh sular thosaigh s� n� s� ar a gc�rsa staid�ir.

Tabhair Faoi Deara: N�l Daoine F�sta C�ilithe ar na sc�imeanna seo i dteideal LFO.

  • Is f�idir tr�imhse caite ar �gtheagmh�il a �ireamh i dtreo na tr�imhse c�ilithe do LFO ar choinn�oll go bhfuil teidl�ocht d'�oca�ocht leasa sh�isialaigh �bhartha bunaithe ag an duine roimh n� tar �is an chl�ir �gtheagmh�la a chr�ochn�.
  • Is f�idir tr�imhs� caite i bpr�os�n a th�g�il n� a �ireamh i dtreo na tr�imhse c�ilithe do LFO chomh luath agus at� teidl�ocht d'�oca�ocht leasa sh�isialaigh �bhartha bunaithe.
  • Is f�idir am caite ar Li�ntas Leasa Forl�ontach (LLF) n� Sol�thar D�reach � Fheidhmeannacht na Seirbh�se Sl�inte a �ireamh i dtreo tr�imhse ch�ilithe do LFO. N� fheidhm�onn s� seo ach amh�in i gc�ins� go bhfuil teidl�ocht bunaithe ag an iarratas�ir d'�oca�ocht leasa sh�isialaigh �bhartha d�reach roimh ch�rsa staid�ir cheadaithe a thos� agus go gcomhl�ontar na rialacha bainteacha.

M� t� iomarca�ocht reacht�il tugtha duit faoi reachta�ocht na h�ireann agus t� i dteideal �oca�ocht leasa sh�isialaigh ch�ilithe d�reach roimh an gc�rsa a thos� is f�idir leat rochtain l�ithreach a fh�il ar an LFO gan aon tr�imhse feithimh. N� m�r duit p�irt a ghlacadh sa sc�im LFO laistigh de bhliain amh�in tar �is na hiomarca�ochta reacht�la a fh�il.

Teorainneacha aoise

Chun c�ili� don Li�ntas chun Filleadh ar an Oideachas n� m�r duit a bheith 21 bhliain d'aois ar a laghad. N� m�r duit a bheith 24 do ch�rsa iarch�ime tr�� leibh�al.

M� t� t� ag f�il Li�ntas Cuardaitheora Poist, Sochar Cuardaitheora Poist n� �oca�ocht Aontuismitheora �fach don tr�imhse riachtanach ( 9 m�/234 laethanta), idir 18 agus faoi 21 bhliain d'aois agus as an gc�ras oideachais fhoirmi�il ar feadh 2 bhliain ar a laghad f�adfaidh t� c��lli�.

M� t� t� 18 d'aois n� os a cionn (os cionn 24 bliana d'aois don rogha iarch�ime) agus ag f�il Pinsean na nDall, Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Forl�onadh �agumais don tr�imhse riachtanach (9 m�) b'fh�idir go gc�ile�f� do LFO. I gc�s Sochar Breoiteachta is � dh� bhliain an tr�imhse ch�ilithe. Creidmheasanna d�fhosta�ochta n� breoiteachta

M� t� t� ag s�neadh do chreidmheasanna d�fhosta�ochta n� ag cur isteach teastais mh�ochaine do chreidmheasanna breoiteachta don tr�imhse riachtanach (9 m�). I gc�s Sochar Breoiteachta is � an tr�imhse riachtanach n� 2 bhliain)., f�adfaidh t� c�ili� chun a bheith p�irteach sa sc�im LFO ar bhonn neamh�oca�ochta. Cialla�onn s� seo nach bhfaigheann t� Li�ntas seachtaini�il chun Filleadh ar an Oideachas. Leantar ar aghaidh le rann�oca�ochta� curtha chun sochair a thabhairt duit fad is at� t� ag glacadh p�irte sa sc�im LFO. F�ach alt "Conas Iarratas a dh�anamh" th�os.

M� t� t� ag glacadh p�irte i sc�im LFO ar bhonn neamh�oca�ochta is f�idir leat iarratas a dh�anamh freisin ar dheontas mic l�inn le bheith meas�naithe don chuid den deontas a bhaineann le t�ille agus coth�.

Daoine eile a d'fh�adfadh c�ili� do LFO

M�s duine f�sta c�ilithe th� de dhuine at� ag f�il �oca�ochta Leasa Sh�isialaigh ch�ilithigh d'fh�adfadh go gcaile�f� do LFO de do cheart f�in ar choinn�oll go s�sa�onn t� coinn�ollacha sc�ime.

Eisceachta� le staid�ar a dh�anamh orthu agus t� ar �oca�ocht RCS.

M� t� t� ag f�il �oca�ochta Teaghlaigh Aontuismitheora agus �oca�ocht bainteach le Breoiteacht/M�chumas �n RCS ceada�tear duit c�rsa staid�ir a dh�anamh in �irinn ar choinn�oll go leanann t� ar aghaidh leis na rialacha agus coinn�ollacha sa sc�im �bhartha a sh�samh. N� m�r duit f�gra a thabhairt don sc�im faoi leith go bhfuil ar intinn agat c�rsa staid�ir a dh�anamh.

Deontais Mhic L�inn

T� an Sc�im Deontas Mic L�inn roinnte in dh� chuid - deontais chothaithe agus deontais t�ill�. N� f�idir leat an Li�ntas chun Filleadh ar an Oideachas (LFO) agus an chuid chothaithe den deontas mic l�inn a fh�il le ch�ile.

C� nach bhfuil t� i dteideal na coda cothaithe den deontas mic l�inn n� m�r duit foirm iarratais mhic l�inn a chur isteach f�s le meas�n� a dh�anamh don deontas t�ille chun �oc as do Rann�oca�ocht Mic L�inn (ar a dtugtar t�ille Cl�raithe freisin) costais turas allamuigh agus t�ill� teagaisc (m�s in�octha).

M� t� t� ag f�il �oca�ocht Aontuismitheora n� �oca�ocht mh�chumais (Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Sochar Breoiteachta) is f�idir leat rogha a dh�anamh fanacht ar an �oca�ocht leasa sh�isialaigh reatha agus iarratas a dh�anamh do dheontas mic l�inn n� rogha a dh�anamh aistri� go dt� an LFO cib� is m� at� chun do leasa. Go ginear�lta n�l t� i dteideal Li�ntas C�osa fad is at� t� i mbun staid�ir l�naimseartha ach amh�in m� t� t� ag f�il LFO n� SDOG. Ba ch�ir duit f�gra a thabhairt don sc�im faoi leith ar a bhfuil ar intinn agat a dh�anamh. Le haghaidh eolas breise log�il isteach ar www.susi.ie

Socr�ch�in mhonat�ireachta

N� m�r duit teastas a chur ar f�il �n scoil/col�iste ag deimhni� do chl�r�ch�in d�ta tosaigh agus cr�ochnaithe an ch�rsa. N� m�r duit an t-eolas seo a chur ar f�il sular f�idir t�s a chur leis an �oca�ocht. Le linn na bliana acad�la f�adfar iarraidh ort deimhni� a shol�thar go bhfuil t� f�s ag glacadh p�irte sa ch�rsa.

M� athra�onn t� � �oca�ocht chuardaitheora poist go LFO n� g� duit s�ni� ag d'Oifig Leasa Sh�isialaigh fad is at� t� ag f�il LFO.

F�adfaidh rannph�irtithe LFO tos� ar fhosta�ocht ph��rtaimseartha fad is at� siad ar LFO gan cur isteach ar an r�ta �oca�ochta. N� m�r nach gcuirfidh fosta�ocht isteach ar fhreastal ar an gc�rsa duit.

R�ta�

M�s iarratas�ir nua th� ar �oca�ocht Leasa Sh�isialaigh, seachas �oca�ocht chuardaitheora poist bainteach le haois, a ch�il�onn don Li�ntas chun Filleadh ar an Oideachas beidh an r�ta seachtaini�il comhionann le d'�oca�ocht roimhe sin a ch�il�onn t� iarbh�r do rannph�irt�ocht sa sc�im. I gc�s gur infheidhmithe f�adfaidh t� c�ili� freisin do mh�aduithe maidir le duine f�sta c�ilithe agus gach aon leanbh c�ilithe.

�n gc�ad l� d'Ean�ir 2014 m�s iarratas�ir nua th� faoi 26 bliana d'aois ar an �oca�ocht chuardaitheora poist bainteach le haois t� uasr�ta pearsanta nua �160 i bhfeidhm. I gc�sanna ina bhfuil acmhainn� i gceist d�anfar meas�n� orthu i gcoinne an r�ta �160.

Ag coinne�il do leasa t�naisteacha

M� ch�il�onn t� don Li�ntas chun Filleadh ar an Oideachas is f�idir leat do theidl�ocht d'aon sochar t�naisteach at� agat cheana mar shampla, Li�ntas Breosla, Forl�onadh C�osa agus Forl�onadh �s Morg�iste a choinne�il. D'fh�adfadh �ifeacht a bheith ag aon mh�ad� in ioncam ar do theidl�ocht do na li�ntais sin �fach.

Conas iarratas a chur isteach

Nuair at� glactha leat ar ch�rsa ba ch�ir duit f�gra a thabhairt don Roinn Coimirce S�isiala� tr�d anfhoirm iarratais Li�ntas chun Filleadh ar Oideachas (LFO) (pdf) a l�onadh isteach, at� ar f�il freisin � d'Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh.

N� m�r duit iarratas a chur isteach ar LFO sula dtosa�onn t� c�rsa faomhaithe. Glacfar le hiarratas d�anach m� t� c�is mhaith go bhfuil s� d�anach agus m� fhaigheann an rann�g �bhartha sa Roinn laistigh de 30 l� � th�s an ch�rsa �.

Cuir d'iarratas chuig an rann�g sa Roinn Coimirce S�isiala� a phl�ann le d'�oca�ochta�.

Athbhreithni� agus achomhairc

Sc�im neamhreacht�il is ea an Li�ntas chun Filleadh ar an Oideachas. Cialla�onn sin nach f�idir cinnidh a achomharc chuig an Oifig Achomhairc Leasa Sh�isialaigh. Mura bhfuil t� s�sta le cinneadh is f�idir leat athbhreithni� a iarraidh (i scr�bhinn) ag oifigeach �n Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh �bhartha n� Rann�g Roinne ina bhfuil faoi iamh aon fhianaise nua ag tac� leis an athbhreithni�.

C� h�it le hiarratas a chur isteach

M� t� t� ag f�il �oca�ocht chuardaitheora poist, C�namh Feirme n� �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora (�octha ag d'oifig Leasa Sh�isialaigh �iti�il) ba ch�ir duit d'iarratas a chur ar ais chuig d' Oifig �iti�il Leasa Sh�isialaigh.

M� t� t� ag f�il Sochar Breoiteachta d�an teagmh�il le:

Rann�g um Fhilleadh ar an Oideachas
An Roinn Coimirce S�isiala�
An Oifig Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Oifig� an Rialtais
L�iste na Sionainne
Cora Droma R�isc
LIATROIM
�ire

Teil: (071) 967 2616
Glao �iti�il: 1890 927 999

M� t� t� ag f�il Pinsean na nDall, �oca�ocht Teaghlaigh Aontuismitheora (�octha �n Oifig Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh, Sligeach), �oca�ocht Bean Ch�ile Thr�igthe, Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir n� Pinsean P�irtn�ara Mharthanaigh (Neamh-Rann�ocach) n� Pinsean Baintr� n� Baintr� Fir n� P�irtn�ara Mharthanaigh (Rann�ocach) d�an teagmh�il leis:

An Roinn Coimirce S�isiala�
Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar an Chol�iste
Sligeach
�ire

Teil: (071) 915 7100
Glao �iti�il: 1890 500 000

M� t� t� ag f�il Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte, Forl�onadh �agumais n� Li�ntas do Ch�ram�ir� d�an teagmh�il leis:

An Roinn Coimirce S�isiala�
An Oifig Seirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
Oifig� an Rialtais
B�thar Bh�al �tha na Lao
An Longfort
�ire

Teil: (043) 334 0000
Glao �iti�il: 1890 927 770

Last modified:25/11/2013
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara