�oca�ochta� leasa sh�isialaigh agus an deontas cothaithe mac l�inn don bhliain acad�il 2010-11


Print page

R�amhr�

M�s ag filleadh ar oideachas at� t� agus m� bh� �oca�ocht leasa sh�isialaigh � f�il agat, d�fh�adf� c�ili� don Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas n� don sc�im um dheontais do mhic l�inn, ag brath ar do chuid c�ins�. N� f�idir (i m�rchuid na gc�sanna) Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas agus deontas ioml�n mac l�inn a fh�il ag an tr�th c�anna.

M� t� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Sochar Breoiteachta � fh�il agat, beidh ort a mheas an mbainfe� n�os m� tairbhe as aistri� chuig an BTEA nuair a fhilleann t� ar oideachas n� chun fanacht agus d��oca�ocht reatha a fh�il agus iarratas a dh�anamh ar dheontas mac l�inn. M� Sochar Cuardaitheora Poist n� Li�ntas Cuardaitheora Poist � fh�il agat, n� m�r duit aistri� chuig an BTEA m�s mian leat �oca�ocht leasa sh�isialaigh a choime�d nuair a fhilleann t� ar an oideachas.

Tugtar sa ch�ip�is seo breac-chuntas ar do chuid roghanna.

Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas

Ligeann an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas (BTEA) do dhaoine ag a bhfuil �oca�ochta� leasa sh�isialaigh �oca�ocht leasa sh�isialaigh a fh�il fad a bh�onn p�irt � glacadh acu i gc�rsa� l�naimseartha ceadaithe san ardoideachas agus sa bhreisoideachas. �octar le daoine a ghlacann p�irt i sc�im an BTEA li�ntas seachtaini�il den mh�id c�anna leis an r�ta uasta caighde�nach den �oca�ocht leasa sh�isialaigh a bh� � fh�il acu sular thosaigh siad a gc�rsa. Ina theannta sin, t� rannph�irtithe i dteideal Li�ntas Costais Oideachais bliant�il (ar a dtugtar �deontas leabhar� chomh maith) �500 a fh�il ag t�s gach bliana acad�la. F�gra�odh i mBuis�ad 2012 go nd�anfa� athruithe ar an Li�ntas Costais Oideachais. Tiocfaidh laghd� ar an Li�ntas Costais Oideachais � �500 chuig �300 in 2012.

An Sc�im um Dheontais do Mhic L�inn

Is f�idir le mic l�inn a dh�anann c�rsa� l�naimseartha foch�ime/iarch�ime ardoideachais agus C�rsa� l�naimseartha Iar-Ardteistim�ireachta (PLCanna) taca�ocht airgeadais a fh�il tr�d an Sc�im um Dheontais do Mhic L�inn a nd�antar t�st�il mhaoine ina leith. Tagann athr� ar r�ta� deontais do mhic l�inn a ch�il�tear de r�ir l�on tosca, lena n-�ir�tear ioncam teaghlaigh, m�id an teaghlaigh agus cib� acu an bhfuil col�iste an mhic l�inn gar d� n-�it bhunach�naithe n� a mhalairt.

T� dh� chomh�bhar sa sc�im � deontas cothabh�la agus deontas t�ill�. Rann�oca�ocht i dtreo chostais mhaireacht�la an mhic l�inn is ea an deontas cothabh�la, agus is f�idir leis an deontas t�ill� �oc as aon cheann de na 3 ghn� a leanas: t�ill� teagaisc, rann�oca�ocht na mac l�inn agus as costas turas r�th�bhachtach allamuigh.

Go ginear�lta, m� ch�il�tear th� don deontas cothabh�la, c�ileofar th� do p� gn�ithe de dheontas t�ill� a bhaineann le do ch�s.

An deontas cothabh�la agus an BTEA

� bhliain acad�il 2010/2011 ar aghaidh, n� f�idir leat deontas cothabh�la agus an BTEA n� li�ntas VTOS a fh�il le ch�ile.

Eisceachta�: M� bh� an Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas agus an deontas cothabh�la mac l�inn � bhf�il agat ag t�s bhliain acad�il 2010, leanfaidh t� le bheith i dteideal an d� �oca�ocht a fh�il d�fhad ioml�n do ch�rsa reatha.

M� chr�ochnaigh t� c�rsa agus m�s mian leat anois lean�int ar aghaidh agus c�rsa ar ardleibh�al a dh�anamh, is f�idir leat lean�int agus d��oca�ocht BTEA a choime�d (a fhad le leibh�al 8 ar an gCreat N�isi�nta C�il�ochta� agus an leibh�al sin san �ireamh). N� bheidh t� i dteideal an comh�bhar cothabh�la den deontas mac l�inn a fh�il a thuilleadh, �fach. Is f�idir leat iarratas a dh�anamh faoin sc�im deontais go n-�ocfar as rann�oca�ocht an mhic linn agus as aon t�ill� teagaisc/chostais turas allamuigh ar do shon faoin gcomh�bhar t�ill� den deontas mac l�inn (m� ch�il�tear th�).

Is ann d'eisceacht amh�in don chur chuige ginear�lta: m� t� an BTEA agus cothabh�il araon � bhf�il agat, agus m�s mian leat lean�int ar aghaidh, gan sos a ghlacadh den staid�ar, � Ghn�thch�im Leibh�al 7 chuig C�im On�racha Bhreise Leibh�al 8, is f�idir leat lean�int agus an BTEA agus deontas cothabh�la a fh�il don bhliain bhreise.

Deontas t�ill�

M� t� an BTEA � fh�il agat, n� ch�il�tear th� do chomh�bhar cothabh�la an deontais mhac l�inn, ach is f�idir leat iarratas a dh�anamh ar dheontas t�ill� chun �oc as rann�oca�ocht an mhic l�inn agus as aon t�ill� teagaisc den ch�rsa nach gcuims�tear cheana f�in faoin Sc�im um Th�ill� Saor in Aisce. D�fh�adfa� costais turas r�th�bhachtach allamuigh a chuimsi� faoi dheontas t�ill�.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go dtarl�dh nach bhfaigheadh daoine ag a bhfuil an BTEA � fh�il le haghaidh �oca�ocht deontas t�ill� � mura gcomhl�onann siad t�arma� agus coinn�ollacha na sc�ime deontas mac l�inn. M� t� an BTEA � fh�il agat agus m�s mian leat iarratas a dh�anamh go gcuimseofar na t�ill� seo faoi dheontas t�ill�, ba cheart duit foirm iarratais ar dheontas a chomhl�n� a luaithe agus is f�idir agus � a sheoladh chuig d��dar�s �iti�il n� chuig do Choiste Gairmoideachais �iti�il.

M� t� c�rsa Iar-Ardteistim�ireachta (PLC) � dh�anamh agat, agus m� t� an BTEA n� Li�ntas VTOS � fh�il agat, t� t� d�olmhaithe �n muirear nua rannph�irtithe mac l�inn (�200). B�fh�idir go mbeidh ort muirear c�rsa a �oc le haghaidh leabhar, t�ill� agus costais eile.

�oca�ochta� leasa sh�isialaigh agus an BTEA

M� t� �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora n� �oca�ocht mh�chumais ( Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Sochar Breoiteachta) � fh�il agat, is f�idir leat a roghn� chun fanacht agus d��oca�ocht reatha leasa sh�isialaigh a fh�il agus iarratas a dh�anamh ar dheontas cothabh�la mac l�inn n� is f�idir leat roghn� go n-aistreofar th� chuig an BTEA. Beidh ort a mheas cib� acu is tairbhi�la duit � aistri� chuig an BTEA nuair a fhilleann t� ar oideachas n� fanacht agus d'�oca�ocht reatha a fh�il agus iarratas a dh�anamh ar dheontas mac l�inn. Leagtar amach th�os tuilleadh faisn�ise ar an d� rogha seo.

M� t� Sochar Cuardaitheora Poist n� Li�ntas Cuardaitheora Poist � fh�il agat, n� chomhl�onfaidh t� a thuilleadh coinn�ollacha d��oca�ochta m� fhilleann t� ar oideachas (�s rud � nach m�r f�il bheith ort le haghaidh oibre agus go mb�onn t� ag cuardach oibre). Cialla�onn seo nach m�r duit aistri� chuig an BTEA m�s mian leat �oca�ocht leasa sh�isialaigh a choime�d nuair a fhilleann t� ar an oideachas � f�ach �Daoine a fhaigheann Li�ntas n� Sochar Cuardaitheora Poist�.

Daoine a fhaigheann �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Sochar Breoiteachta

Rogha 1: Aistri� chuig an BTEA

M� aistr�onn t� chuig an BTEA:

  • Gheobhaidh t� �oca�ocht ar chomhionann leis an r�ta uasta caighde�nach de d��oca�ocht reatha
  • Gheobhaidh t� Li�ntas Costais Oideachais do gach bliain acad�il den ch�rsa ceadaithe
  • N� bheidh t� i dteideal cothabh�il a fh�il faoin sc�im um dheontais do mhic l�inn
  • Beidh t� in ann iarratas a dh�anamh faoin sc�im um dheontais do mhic l�inn ar dheontas t�ill� chun �oc as rann�oca�ocht an mhic l�inn agus as costais t�ill� c�rsa/turas allamuigh (sa ch�s cu�)
  • Beidh t� in ann oibri� go p�irtaimseartha gan tionchar a imirt ar d��oca�ocht BTEA
  • Go ginear�lta, beidh t� in ann sochair th�naisteacha, ar n�s Forl�onadh C�osa a choime�d. N�ta: M� t� Forl�onadh C�osa n� Forl�onadh �s Morg�iste � fh�il agat agus m� mh�ada�tear d�ioncam, d�anfar athmheas�n� ort do na sochair seo.

M� t� c�rta leighis agat, t� t� i dteideal � a choime�d fad at� an BTEA � fh�il agat.

Rogha 2: Lean�int agus d��oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Sochar Breoiteachta a fh�il

M� leanann t� agus d��oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora, Li�ntas M�chumais, Pinsean Easl�inte n� Sochar Breoiteachta a fh�il:

  • Coime�dfaidh t� d��oca�ocht reatha
  • Beidh t� i dteideal iarratas a dh�aanmh ar chomh�bhair chothabh�la agus th�ill� den deontas mac l�inn (N�ta: N� ch�il�tear iarratas�ir� ar �oca�ochta� leasa sh�isialaigh go huathoibr�och le haghaidh deontais)
  • N� bheidh t� i dteideal Li�ntas Costais Oideachais a fh�il
  • Go ginear�lta, caillfidh t� d� Fhorl�onadh C�osa n� d� Forl�onadh �s Morg�iste, de bharr go bhfuil t� ag pl� le hoideachas l�naimseartha.

M� t� c�rta leighis agat, beidh t� i dteideal � a choime�d ar feadh tr�imhse 3 bliana � dh�ta iontr�la an oideachais l�naimseartha, agus d�anfar th� a athmheas�n� ina dhiaidh seo.

M� t� an �oca�ocht Teaghlach Aontuismitheora � f�il agat faoi l�thair, d�fh�adfadh athruithe ar do ch�ins� teaghlaigh fad a bh�onn t� ag pl� le hoideachas l�naimseartha tionchar a imirt ar do theidl�ocht chun an �oca�ocht a fh�il (mar shampla, mura gc�na�onn leanbh leat a thuilleadh n� m� sh�ra�onn siad an aoisteorainn). M� aistr�onn t� chuig an BTEA, t� d'�oca�ocht faoi r�tha�ocht le haghaidh fhad do ch�rsa. Ba cheart duit aon athruithe den chine�l sin a chur san �ireamh agus plean�il � d�anamh agat ar thaca�ocht ioncaim le linn do ch�rsa.

Daoine a fhaigheann Li�ntas Cuardaitheora Poist n� Sochar Cuardaitheora Poist

M� t� Li�ntas Cuardaitheora Poist (JA) n� Sochar Cuardaitheora Poist (JB) � fh�il agat, n� m�r duit aistri� chuig an BTEA chun �oca�ocht leasa sh�isialaigh a choime�d (lena n-�ir�tear sochair th�naisteacha) le linn oideachas l�naimseartha. Is � an ch�is at� leis seo, nach f�idir f�il bheith ort agus nach f�idir leat fosta�ocht bheith � cuardach agat, i nd�ir�re, agus p�irt � glacadh agat in oideachas l�naimseartha.

M� ch�il�tear th� don Li�ntas um Fhilleadh ar Oideachas, is f�idir leat do theidl�ocht i leith aon sochar t�naisteach at� agat cheana f�in a choim�ad, mar shampla, Li�ntas Breosla, Forl�onadh C�osa agus Forl�onadh �s Morg�iste. N� imreoidh obair ar luach saothair tionchar ar d'�oca�ocht BTEA ach d�fh�adfadh aon ioncam breise tionchar a imirt ar do shochair th�naisteacha.

A luaithe a aistr�onn t� �n LCP n� �n SCP chuig an BTEA, n� bheidh t� i dteideal an comh�bhar cothabh�la den deontas mac l�inn a fh�il ach is f�idir leat iarratas a dh�anamh ar dheontas t�ill� � a �ocfaidh as rann�oca�ocht an mhic l�inn, as costais tuaras allamuuigh agus as t�ill� (m�s in�octha d�ibh) tr� leas a bhaint as an bhfoirm le haghaidh an deontais mhac l�inn. Ba cheart duit � seo a dh�anamh a luaithe is f�idir.

Anuas air sin, is f�idir leat Li�ntas Costais Oideachais a fh�il le haghaidh gach bliana acad�la de do chl�r.


C�s-staid�ir

Leagadh amach na c�s-staid�ir seo a leanas chun l�iri� n�os fearr a thabhairt ar na roghanna at� ar f�il do dhaoine at� ar chine�lacha �ags�la �oca�ochta� leasa sh�isialaigh agus ar na bunt�ist� agus na m�bhunt�ist� a bhaineann le gach rogha d�obh.

A: T� Li�ntas Cuardaitheora Poist � fh�il agam agus t�im ag tos� ar ch�rsa l�naimseartha breisoideachais n� ardoideachais:

N� f�idir leat Li�ntas Cuardaitheora Poist a fh�il agus t� ag freastal go l�naimseartha ar oideachas. M� t� Li�ntas Cuardaitheora Poist � fh�il agat ba cheart duit cur isteach ar an Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). M� t� t� inch�ilithe gheobhaidh t� LFO ar an r�ta c�anna agus uasr�ta an Li�ntais Chuardaitheora Poist agus f�adfaidh t� aon sochair th�naisteacha a bh�odh agat a choinne�il. M� athra�onn t� � r�ta laghdaithe Li�ntais Chuardaitheora Poist go r�ta uasta an Li�ntais sin d�fh�adfadh s� tionchar a bheith aige ar an bhForl�onadh C�osa n� ar an bhForl�onadh �s Morg�iste at� � fh�il agat. N� bhfaighidh t� deontas cothaithe mar aon le LFO ach bheadh t� n�os fearr as � thaobh airgid de an LFO a fh�il n� mar a bheife� ag f�il an deontais chothaithe amh�in. Gheobhaidh t� Li�ntas Costais Oideachais, ar a dtugtar an deontas leabhar, gach bliain. N� chuirfidh ioncam a thuilleann t� de thoradh fosta�ochta le p� isteach ar do LFO n� ar do sochair th�naisteacha ach amh�in i gc�s Forl�onadh C�osa n� Forl�onadh �s Morg�iste.

Beidh ort iarratas a dh�anamh f�s chuig d��dar�s �iti�il n� do Choiste Gairmoideachais le go nd�anfar meas�n� ort i gcomhair na t�ille seirbh�s� mac l�inn agus na dt�ill� teagaisc. Ba ch�ir duit d�iarratas a chur isteach l�ithreach.

B: T� �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora � fh�il agam agus t�im ag tos� ar ch�rsa l�naimseartha breisoideachais n� ardoideachais:

T� dh� rogha agat m� t� �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora � fh�il agat agus caithfidh t� a dh�anamh amach c� acu a thabharfaidh an t-ioncam is airde duit.

1. Feadfaidh t� an �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora at� � fh�il agat a choinne�il agus cur isteach ar dheontas cothaithe. M� thogra�onn t� � sin a dh�anamh leanfaidh t� ort ag f�il na h�oca�ochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ar do r�ta reatha agus d�fheadf� a bheith inch�ilithe chun deontas cothaithe a fh�il. Caillfidh t� aon sochar t�naisteach at� � fh�il agat, �fach, mar Fhorl�onadh C�osa n� Fhorl�onadh �s Morg�iste.

M�s rud � go bhfuil t� ag teacht go deireadh do theidl�ochta i leith na h�oca�ochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora ba thairbh� duit LFO a bheith agat toisc go n-�ocfar � sin ar feadh tr�imhse an ch�rsa.

2. D�fh�adf� aistri� �n �oca�ocht do Theaghlach Aon-Tuismitheora go dt� an LFO. M� thogra�onn t� � sin a dh�anamh agus m� t� t� inch�ilithe chun an LFO a fh�il n� bhfaighidh t� aon deontas cothaithe ach gheobhaidh t� Li�ntas Costais Oideachais (ar a dtugtar an deontas leabhar). Gheobhaidh t� an LFO ar an r�ta c�anna agus uasr�ta na h�oca�ochta do Theaghlach Aon-Tuismitheora agus f�adfaidh t� aon sochar t�naisteach at� � fh�il agat a choinne�il. M� athra�onn t� � r�ta laghdaithe �oca�ochta Teaghlaigh Aontuismitheora go dt� an r�ta uasta d�fh�adfadh s� sin tionchar a bheith aige ar Fhorl�onadh C�osa n� ar Fhorl�onadh �s Morg�iste. N� chuirfidh ioncam a thuilleann t� de thoradh fosta�ochta le p� isteach ar do LFO n� ar do sochair th�naisteacha ach amh�in i gc�s Forl�onadh C�osa n� Forl�onadh �s Morg�iste.

Beidh ort an fhoirm iarratas i gcomhair deontais chothaithe a �s�id chun iarratas a dh�anamh chuig d��dar�s �iti�il n� chuig do Choiste Gairmoideachais chun go nd�anfar meas�n� ort � thaobh na t�ille seirbh�s� mac l�inn agus na dt�ill� teagaisc. Ba ch�ir duit d�iarratas a chur isteach l�ithreach.

C: T� Li�ntas M�chumais � fh�il agam agus t�im ag tos� ar ch�rsa l�naimseartha breisoideachais n� ardoideachais:

T� dh� rogha agat m� t� Li�ntas M�chumais � fh�il agat agus caithfidh t� a dh�anamh amach c� acu a chuirfidh an t-ioncam is airde ar f�il duit.

1. Feadfaidh t� an Li�ntas M�chumais at� � fh�il agat a choinne�il agus cur isteach ar dheontas cothaithe. M� thogra�onn t� � sin a dh�anamh leanfaidh t� ort ag f�il an Li�ntais Mh�chumais ar an r�ta reatha. Caillfidh t� aon sochar t�naisteach at� � fh�il agat, �fach, mar Fhorl�onadh C�osa n� Fhorl�onadh �s Morg�iste. D�fh�adfadh tionchar a bheith ag ioncam do thuismitheoir� ar m�id an deontais chothaithe a gheobhaidh t� m� t� t� i do ch�na� sa bhaile. D�fh�adf� deontas cothaithe laghdaithe a fh�il d� bharr, n� gan ach an T�ille Sheirbh�s� Mac L�inn a fh�il, n� d�fh�adf� gan ceachtar acu a fh�il ar chor ar bith.

2. F�adfaidh t� aistri� �n Li�ntas M�chumais at� � fh�il agat go dt� an Li�ntas um Fhilleadh ar an Oideachas (LFO). M� thogra�onn t� � sin a dh�anamh agus m� t� t� inch�ilithe chun an LFO a fh�il n� bhfaighidh t� deontas cothaithe ach gheobhaidh t� Li�ntas Costais Oideachais (ar a dtugtar an deontas leabhar). Gheobhaidh t� an LFO ar an r�ta c�anna agus uasr�ta an Li�ntais Mh�chumais agus f�adfaidh t� aon sochar t�naisteach at� � fh�il agat a bheith agat i gc�na�. M� athra�onn t� � r�ta laghdaithe go r�ta uasta an Li�ntais Mh�chumais d�fh�adfadh s� sin tionchar a bheith aige ar an bhForl�onadh C�osa n� ar an bhForl�onadh �s Morg�iste. N� chuirfidh ioncam a thuilleann t� de thoradh fosta�ochta le p� isteach ar do LFO n� ar do shochair th�naisteacha ach amh�in i gc�s Forl�onadh C�osa n� Forl�onadh �s Morg�iste.

Beidh ort iarratas a dh�anamh f�s chuig d��dar�s �iti�il n� chuig do Choiste Gairmoideachais le go nd�anfar meas�n� ort i gcomhair na t�ille seirbh�s� mac l�inn agus, nuair is cu� sin, i gcomhair na dt�ill� teagaisc. Ba ch�ir duit d�iarratas a chur isteach l�ithreach.
Last modified:19/10/2011
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí