Ag Tuairisciú Chalaois Leasa Shóisialaigh Amhrasta

 
Is féidir calaois leasa shóisialaigh amhrasta a thuairisciú gan d’ainm a thabhairt ach an fhoirm seo a chomhlánú.
Má tá duine éigin á thuairisciú agat as:
  • bheith ag obair agus ag éileamh, abair linn cibé an bhfuil siad fostaithe nó féinfhostaithe. Más fostaí é nó í, tabhairt ainm agus seoladh an fhostóra dúinn, an uair a thosaigh siad an obair, cineál na hoibre agus na laethanta/uaireanta a oibríodh, más eol duit iad.
  • bheith ag comhchónaí le páirtnéir agus ag éileamh Íocaíocht Aontuismitheora, tabhair seoladh an duine sin dúinn, mar aon le hainm an pháirtnéara, an uair a thosaigh siad ag comhchónaí, ainmneacha agus aoiseanna na leanaí, agus na sonraí fostaíochta, má bhaineann siad le hábhar.
  • bheith ina chónaí nó ina cónaí thar lear, inis dúinn cá háit a bhfuil cónaí ar an duine sin agus an seoladh deireanach a bhí acu in Éirinn, an uair a d'fhág siad Éire agus cé chomh minic a thagann siad ar ais agus an chéad dáta eile a bhfuil súil leo anseo, más eol duit é.
  • bheith ina f(h)ostóir nach bhfuil ÁSPC á íoc aige nó aici, inis dúinn ainm agus seoladh an fhostóra i gceist, cineál an ghnó, ainm an fhostaí/ainmneacha na bhfostaithe i gceist agus aon eolas ábhartha eile.
  • gan acmhainní a dhearbhú, inis dúinn an méid nár dearbhaíodh dar leat (tuilleamh, coigilteas, infheistíochtaí, cothabháil, cúiteamh, aon teacht isteach eile).
  • bheith ag éileamh sochair ar son duine básaithe, inis dúinn ainm agus seoladh an duine bhásaithe agus dáta an bháis, más eol duit é. Tabhair ainm agus seoladh an té atá ag bailiú na híocaíochta, leis.
  • bheith ag éileamh sochair ar son duine i bpríosún, inis dúinn ainm, aois agus seoladh an té atá i bpríosún agus an uair a chuaigh siad isteach i bpríosún más eol duit é. Tabhair ainm agus seoladh an té atá ag bailiú na híocaíochta, leis.
  • calaois aitheantais amhrasta, is é sin, duine amháin a bheith ag úsáid aitheantas duine éigin eile nó aitheantas bréagach. Tabhair gach sonra atá ar fáil, m.sh. ainmneacha, seoltaí, srl.
Ar chúiseanna rúndachta, ní bheimid in ann toradh ár bhfiosrúchán a rá leat.
 
Tá na réimsí riachtanacha marcáilte le *