Rogha Dara Leibh�il


Print page

Eolas

In �irinn �octar Sochar Linbh (tugadh Li�ntas Leana� air cheana) le tuismitheoir� n� le caomhn�ir� leana� at� faoi 16 mbliana d'aois, n� faoi 18 mbliana d'aois m� bh�onn an leanbh in oideachas l�naimseartha, ar ch�rsa traen�la Youthreach F�S n� m� t� an leanbh faoi mh�chumas.

M� bh� ilbhreith agat beidh t� i dteideal deontais speisialta tr�th na breithe agus nuair a bh�onn siad 4 bliana d'aois agus ar�s nuair a bh�onn siad 12 bhliain d'aois. T� Sochar Linbh in�octha ag ceann go leith an r�ta iomchu� do ch�pla agus ag d�bailt an r�ta iomchu� as tri�r leana� in aon bhreith agus ilbhreitheanna eile.


Rialacha

N� m�r duit cur isteach ar �oca�ocht laistigh de 12 mh�:

  • De bhreith do linbh
  • Den mh� gur d�anadh ball de do chlann den leanbh n�
  • Den mh� ar th�inig an teaghlach le c�na� in �irinn.

Breith do linbh

M� rugadh do leanbh in �irinn, tar �is duit breith do linbh a chl�r�, cuirfidh an Roinn Coimirce S�isiala� �ileamh ar Shochar Linbh ar bun don leanbh:

  • Mura bhfuil �ileamh agat cheana ar Shochar Linbh , cruth�idh an Roinn ceann nua agus cuirfear foirm �ilimh chugat a mbeidh cuid �irithe di l�onta amach cheana, chun do sh�ni� agus faisn�is i gcomhair na h�oca�ochta a fh�il uait. �ir�tear san fhoirm faisn�is maidir le hiarratas ar bun do leanbh nua ar line a dh�anamh. (Tabhair aire nach f�idir leat iarratas ar l�ne a dh�anamh ach amh�in m� iarrann an Roinn duit � a dh�anamh.) Tabharfar Uimhir Phearsanta Seirbh�se Poibl� (PSP) don leanbh freisin.
  • M� t� ceart agat cheana ar Shochar Linbh do leanbh eile, cuirfear do leanbh nua leis an �ileamh seo agus �ocfar an sochar go huathoibr�och � mh� na breithe. Cuirfidh an Roinn litir chugat chun an �oca�ocht a deimhni�. Tabharfar Uimhir Phearsanta Seirbh�se Poibl� (PSP) don leanbh freisin.

Lean�i at� 16 agus 17 mbliana d�aois

M� t� t� ar cur isteach ar sh�neadh le do Shochar Linbh do leanbh at� faoi mh�chumas n� do leanbh at� faoi 18 mbliana agus ag freastal ar oideachas l�naimseartha n� ar ch�rsa l�naimseartha Youthreach, beidh ort foirm CB2 (f�ach 'Conas iarratas a dh�anamh th�os) a chomhl�n�. N� m�r don fhoirm sin a bheith deimhnithe ag:

  • An scoil/col�iste m�s ag freastal ar an oideachas l�naimseartha at� do leanbh
  • F�S m� t� do leanbh ag freastal ar ch�rsa Youthreach n�
  • Docht�ir m� t� do leanbh faoi mh�chumas.

N� m�r duit sc�al a chur ar an bpointe chuig an Roinn Coimirce S�isiala� i dtaobh do linbh at� 16 n� 17 bliana d'aois agus ag freastal ar an oideachas l�naimseartha m�:

  • Fh�gann do leanbh an scoil/col�iste/c�rsa YOUTHREACH n� F�S roimh an d�ta deimhnithe n�
  • Bh�onn do leanbh in ann �/� f�in a choth� roimh d�/d� 9 mbliana d�ag a bhaint amach n� an d�ta at� deimhnithe ag an docht�ir

Oideachas l�naimseartha (16 agus 17 bliana d'aois)

M� t� do ph�iste os cionn 16 bliana d'aois agus in oideachas l�naimseartha gheobhaidh t� Sochar Linbh go dt� m� an Mheithimh. N� bhfaighidh t� �oca�ocht eile go dt� go bhfilleann do ph�iste ar an oideachas l�naimseartha. Seolfaidh an rann�g Sochair Linbh foirm CB2 chugat i m� L�nasa. M� fhilleann do ph�iste ar an oideachas l�naimseartha i Me�n F�mhair, comhl�naigh foirm CB2 agus seol ar ais �. Nuair a gheobhaidh t� d'�oca�ocht, beidh aon riar�ist� at� ag dul duit san �ireamh, lena n-�ir�tear Sochar Linbh le haghaidh m� I�il agus m� L�nasa. M� bhaineann do leanbh 18 bhliain d�aois amach i rith an tsamhraidh, gheobhaidh t� aon riar�ist� at� dlite suas go dt� an mh� a bhaineann siad 18 amach, ar choinn�oll go bhfillfidh siad ar oideachas i Me�n F�mhair.

Mura bhfaigheann t� foirm leis an bpost �n Rann�g an tSochair Linbh, ba ch�ir duit an fhoirm CB2 a l�onadh i Me�n F�mhair - f�ach 'Conas iarratas a dh�anamh' th�os.

Sochar Linbh agus Rialach�in an AE

S�sa�onn saor�naigh an AE/an LEE agus n�isi�naigh na hEilv�ise at� ag obair in �irinn, an coinn�oll gn�thch�naithe do Shochar Linbh.

M�s saor�nach den AE/LEE n� n�isi�nach den Eilv�is t�, agus t� ag obair i dt�r at� cl�daithe ag Rialacha an AE, is iond�il go n-�ocann an t�r ina bhfuil t� ag obair inti Sochar Linbh fi� amh�in m� t� do theaghlach ina gc�na� i dt�r eile. M� t� do leana� ina gc�na� i dt�r eile den AE/LEE ba ch�ir duit cur isteach ar aon Sochair Theaghlaigh d� bhfuil t� i dteideal sa t�r sin freisin, �fach.

M� t� an Sochar Teaghlaigh a fhaigheann t� sa t�r ina bhfuil c�na� ar do leana� n�os l� n� an �oca�ocht Sochair Linbh anseo, �ocfar an difr�ocht tr�d an �oca�ocht Sochair Linbh. Le tuilleadh eolais a fh�il ar thionchar Rial�ch�in an AE ar Shochar Linbh, t�igh i dteagmh�il leis an Rann�g Sochair Linbh (f�ach 'C� h�it a dh�anfaidh m� iarratas' th�os).

Is iad seo a leanas na t�ortha at� cl�daithe ag Rial�ch�in an AE: An Ostair, an Bheilg, an Bhulg�ir, an Chipir, Poblacht na Seice, an Danmhairg, an East�in, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearm�in, an Ghr�ig, an Ung�ir, an �oslainn, �ire, an Iod�il, an Laitvia, Lichtinst�in, an Liotu�in, Lucsamburg, M�lta, an Iorua, an Pholainn, an Phortaing�il, an R�m�in, an tSl�vaic, an tSl�iv�in, an Sp�inn, an tSualainn, an Eilv�is, an �silt�r, an R�ocht Aontaithe (lasmuigh d'Oile�in Mhuir nIocht).

Saor�naigh neamh-AE/LEE

Caithfidh daoine nach bhfuil ina saor�naigh den AE/den LEE a bheith ina ngn�thch�na� in �irinn le bheith inch�ilithe ar Shochar Linbh. Mura bhfuil t� i do shaor�nach den AE/den LEE agus m� t� t� ag obair go dl�thi�il sa St�t seo, d'fh�adfadh s� go mbeife� inch�ilithe ar Shochar Linbh d� mbeadh do leanbh ina ch�na� anseo. T� tuilleadh eolais ar ghn�thch�na� le f�il anseo.

Seice�lacha frith-chalaoise

I l�thair na huaire, �il�tear ar shaor�naigh an AE/an LEE agus ar n�isi�naigh na hEilv�ise at� cl�daithe ag Rial�ch�in an AE dearbh� a thabhairt gach 3 mh� go bhfuil siad f�s ag obair sa St�t.

I l�thair na huaire, �il�tear ar dhaoine nach bhfuil ina saor�naigh den AE/den LEE dearbh� a thabhairt gach 3 mh� go bhfuil siad agus a leana� f�s ina gc�na� sa St�t.

�ileamh m�-ionraic ar Shochar Linbh

F�adtar pion�s airgid n� t�arma pr�os�nachta suas le tr� bliana a ghearradh ar �inne a dh�anann r�iteas br�agach n� m�threorach d�fhonn Sochar Linbh a fh�il d� f�in n� d��inne eile.


Rata�

R�ta m�os�il i 2012

p�iste amh�in �140
beirt ph�ist� �280
triuir p�ist� �447
ceathrar p�ist� �624
c�igear p�ist� �801
seisear p�ist� �978
seachtar p�ist� �1,155
ochtar p�ist� �1,332

Ilbhreitheanna

�ocfar sochar leana� ar son c�pla ag 1.5 uair an r�ta mh�os�il iomchu� do gach leanbh.

Is � �140.00 an r�ta don ch�ad agus don dara p�iste in aghaidh na m�osa, �148 don tr�� p�iste agus �160 don cheathr� p�iste agus do gach p�iste ina dhiaidh sin.

Sampla: M� t� beirt ph�iste agat cheana f�in, agus ansin d� mbeadh c�pla agat, beidh an c�pla ar an tr�� agus ar an gceathr� p�iste sa chlann. D� bhr� sin, is � an �oca�ocht mh�os�il a bhfaighfe� do na p�ist� n� �222 (�148 x 1.5) m�ide �240 (�160.00 x 1.5).

Nuair at� tri�r n� n�os m� leana� i gceist san ilbhreith �ocfar an sochar ag dh� oiread an r�ta mh�os�il iomchu�, sa ch�s go bhfuil ar a laghad tri�r de na leana� intofa i gc�na�. � 2012 n� �octar deontais d�ilbhreitheanna n�os m�.

Conas iarratas a dh�anamh

Leanbh at� faoi 16 bliana d'aois

M� rugadh do leanbh in �irinn agus mura bhfuil �ileamh agat ar bun leana� eile, cuirfidh Rann�g an tSochair Linbh foirm iarratais chugat. �ir�tear san fhoirm faisn�is maidir le hiarratas ar bun do leanbh nua ar line a dh�anamh. (Tabhair aire nach f�idir leat iarratas ar l�ne a dh�anamh ach amh�in m� iarrann an Roinn duit � a dh�anamh.)

M� t� �ileamh agat ar Shochar Linbh do leanbh eile, cuirfear do leanbh nua leis an �ileamh ar Shochar Linbh seo agus �ocfar an sochar go huathoibr�och � mh� na breithe. Cuirfidh an Roinn litir chugat chun an �oca�ocht a dheimhni�.

Murar rugadh do leanbh in �irinn n� mura bhfuil a breith cl�raithe laistigh den tr�imhse riachtanach (3 mh�) caithfidh t� Sochar Linbh (foirm CB1) (pdf) a l�on isteach. N� m�r duit � a sheoladh le c�ip de theastas breithe do linbh (murar rugadh do leanbh in �irinn) i SAORPHOST chuig Rann�g an tSochair Linbh - F�ach 'C� h�it a dh�anfaidh m� iarratas� th�os. Is f�idir leat teastas breithe a fh�il dod' leanbh � Oifig an Ard-Chl�raitheora. Tabharfar c�ip speisialta duit i gcomhair Sochar Linbh, nach seolfaidh an Roinn ar ais chugat. N� �il�tear teastais bhreithe ar leana� a rugadh sa St�t.

Leana� at� 16 agus 17 mbliana d�aois

Chun Sochar Linbh a fh�il do leanbh at� 16 n� 17 bhliain d�aois, l�on isteach Sochar Linbh foirm CB2 (pdf). M� t� t� ag f�il Sochar Linbh do do leanbh, cuirfidh an Rann�g an tSochair Linbh foirm iarratais chugat. Seol do fhoirm tr� SAORPHOIST chuig an Rann�g an tSochair Linbh - f�ach 'C� h�it a dh�anfaidh m� iarratas' th�os. M� t� aon deacracht agat ag l�onadh isteach na foirme seo , tabharfaidh an fhoireann i d'oifig leasa sh�isialaigh �iti�il c�namh duit.


C� h�it a nd�anfaidh m� iarratas

Rann�g an tSochair Linbh

Roinn Coimirce S�isiala�
Oifig Sheirbh�s� Leasa Sh�isialaigh
B�thar Oilibh�ir Phluinc�id Naofa
Leitir Ceanainn
D�n na nGall
�ire

Opening Hours:N� f�idir leat teagmh�il a dh�anamh ach amh�in ar an teileaf�n n� tr� r�omh-phost
Tel:(074) 916 4400
Locall:1890 400 400
Homepage:http://www.welfare.ie

Is f�idir leat r�omhphost don Rann�g an tSochair Linbh a sheoladh tr�d an fhoirm fhiosraithe daingnithe Sochair Linbh a �s�id.


Last modified:01/02/2012
 

 Seirbhísí ar Líne

 
 

 Aimsigh Post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img
 

 Ábhair Ghaolmhara