Deontas Tacaíochta do Chúramóirí (dtugadh an Deontas Cúraim Faoisimh)


Print page

Réamhrá

Is íocaíocht bhliantúil atá sa Deontas Tacaíochta do Chúramóirí a dhéantar le cúramóirí ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Athraíodh ainm na scéime sa bhliain 2016 chun an bealach ina mbaineann cúramaóirí leas aisti a léiriú níos fearr.. Tugadh an Deontas Cúraim Faoisimh air roimhe seo. Is féidir le cúramóirí leas a bhaint as an deontas pé bealach ar mian leo. Is féidir leat leas a bhaint as an deontas do chúramh faoisimh más mian leat, ach ní gá duit é a dhéanamh. Tá a thuilleadh eolais faoi shaoráidí cúraim faoisimh ar fáil.

Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí an deontas go huathoibríoch i mí an Mheithimh gach bliain (an chéad Déardaoin den mhí de ghnáth), le cúramóirí ag fáil Liúntais Chúramóra, Sochair Chúramóra, nó Liúntais Chúraim Bhaile ón Roinn. Ní féidir ach Deontas Tacaíochta Cúramóra amháin a íoc do gach duine a fhaigheann cúram.

Rialacha

Íoctar an deontas le daoine a fhaigheann ceann ar bith de na híocaíochtaí thuasluaite. Is féidir é a íoc freisin le cúramóirí áirithe eile a sholáthraíonn cúram lánaimseartha. Mura bhfaigheann tú ceann ar bith de na híocaíochtaí thuas, ní foláir duit bheith:

  • D’aois 16 bliain nó os a chionn
  • I do ghnáthchónaí sa Stát
  • Ag tabhairt cúraim don duine ar bhunús lánaimseartha
  • Ag tabhairt cúraim don duine ar feadh 6 mhí ar a laghad - caithfear an chéad Déardaoin i mí an Mheithimh a áireamh leis an tréimhse úd
  • I do chónaí leis an duine dá dtugtar cúram, nó mura gcónaíonn, bheith inteaghmhálaithe go tapa trí chóras cumarsáide díreach (mar shampla, fón nó aláram).

Ní cháilíonn tú:

  • Má théann tú ag obair ar feadh níos mó ná 15 uair in aghaidh na seachtaine lasmuigh den bhaile
  • Má fhaigheann tú Liúntas Cuardaitheora Poist nó Sochar Cuardaitheora Poist
  • Má shíníonn tú isteach i gcomhair ranníocaíochtaí creidiúnaithe árachais shóisialaigh

  • Má ta cónaí ort in ospidéal, in ionad téarnaimh nó in institiúid chomhchosúil

Má thugann tú cúram do níos mó ná duine amháin, íoctar deontas i gcomhair gach duine acu.

Rátaí

Íoctar Deontas Tacaíochta Cúramóra ar fiú €1,700 é (Meitheamh 2016) uair amháin in aghaidh na bliana, go hiondúil an chéad Déardaoin i mí an Mheithimh, i leith gach duine dá dtugann tú cúram. Ní inchánach é.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní gá duit iarratas a dhéanamh don Deontas Tacaíochta Cúramóra má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Liúntas Cúraim Bhaile ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Íocfar go huathoibríoch leat é i mí an Mheithimh.

Mura bhfaigheann tú ceann ar bith de na híocaíochtaí úd ba chóir duit foirm iarratais CSG 1 (pdf) a chomhlánú i leith gach duine dá dtugann tú cúram.

Mura bhfuair tú ceann ar bith de na híocaíochtaí thuas agus go bhfuair tú an Deontas Cúraim Faoisimh i 2015, ní gá duit iarratas a dhéanamh in athuair i 2016. Má fuair tú an deontas i 2015, cuireadh litir chugat i mí Aibreáin 2016 ó rannóg Deontais Tacaíochta Cúramóra sa Roinn Coimirce Sóisialaí le ceistneoir ghairid 2 leathanach. Ní mór duit na ceisteanna ar an gceistneoir a fhreagairt agus í a sheoladh ar ais chuig rannóg Deontas Tacaíochta Cúramóra. Tar éis duit an cheistneoir a sheoladh ar ais, bainfidh an Roinn úsáid aisti agus as an bhfaisnéis ata sa chomhad cheana féin chun do Dheontas Tacaíochta Cúramóra a athmheasúnú.

Cathain iarratas a dhéanamh

Is féidir leat iarratas a dhéanamh don deontas i leith bliana ar bith ó Aibreán na bliana sin nó go dtí 31 Nollaig den bhlian dár gcionn. Is féidir leat mar sin iarratas a dhéanamh do dheontas i leith na bliana 2016 ó Aibreán 2016 síos go dtí 31 Nollaig 2017.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Is féidir leat foirm iarratais a ioslódail (féach thuas) nó ceann a fháil ó oifig leasa shóisialaigh, ó oifig Intreo nó ó Lárionad Faisnéise do Shaoránaigh.

 

 

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh
Bosca Oifig Phoist 10085
Baile Átha Cliath 2


Teil:(01) 673 2222
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Last modified:23/01/2017
 

 Related Topics

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

  Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img