Deontas Tacaíochta do Chúramóirí (dtugadh an Deontas Cúraim Faoisimh)


Print page

Réamhrá

Is íocaíocht bhliantúil atá sa Deontas Tacaíochta do Chúramóirí a dhéantar le cúramóirí ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Athraíodh an t-ainm sa bhliain 2016. Tugadh an Deontas Cúraim Faoisimh air roimhe seo. Is féidir le cúramóirí leas a bhaint as an deontas pé bealach ar mian leo. Is féidir leat leas a bhaint as an deontas do chúramh faoisimh más mian leat, ach ní gá duit é a dhéanamh. Tá a thuilleadh eolais faoi shaoráidí cúraim faoisimh ar fáil.

Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí an deontas go huathoibríoch i mí an Mheithimh gach bliain (an chéad Déardaoin den mhí de ghnáth), le cúramóirí ag fáil Liúntais Chúramóra, Sochair Chúramóra, Liúntais Chúraim Bhaile nó Liúntais Ghaolta Forordaithe ón Roinn. Ní féidir ach Deontas Tacaíochta Cúramóra amháin a íoc do gach duine a fhaigheann cúram.

Cáinaisnéis 2016

Méadófar an deontas chuig €1,700 i mí an Mheithimh 2016. Aithainmníodh é mar an Deontas Tacaíochta do Chúramóirí chun an bealach ina mbaineann cúramaóirí leas as a léiriú níos fearr.

Rialacha

Íoctar an deontas le daoine a fhaigheann ceann amháin de na híocaíochtaí thuasluaite. Is féidir é a íoc freisin le cúramóirí áirithe eile a sholáthraíonn cúram lánaimseartha. Mura bhfaigheann tú ceann amháin de na híocaíochtaí thuas, ní foláir duit bheith:

  • D’aois 16 bliain agus os a chionn
  • I do ghnáthchónaí sa Stát
  • Ag tabhairt cúraim don duine ar bhunús lánaimseartha
  • Ag tabhairt cúraim don duine ar feadh sé mhí ar a laghad - caithfear an chéad Déardaoin i mí an Mheithimh a áireamh leis an tréimhse úd
  • Ag cónaí leis an duine dá dtugtar cúram, nó mura gcónaíonn, bheith inteaghmhálaithe go tapa trí chóras cumarsáide díreach (mar shampla, fón nó aláram).

Ní cháilíonn tú má oibríonn túar feadh níos mó ná 15 uair in aghaidh na seachtaine lasmuigh den bhaile, má fhaigheann tú íocaíocht cuardaitheora poist nó má shíníonn tú isteach i gcomhair creidmheasanna cuardaitheora poist. Ní cháilíonn tú freisin má chónaíonn tú in ospidéal éigin, in ionad téarnaimh nó in institiúid chomhchosúil.

Má thugann tú cúram do níos mó ná duine amháin, íoctar deontas i gcomhair gach duine acu.

Rataí

Íoctar Deontas Tacaíochta Cúramóra ar fiú €1,700 é uair amháin in aghaidh na bliana, go hiondúil an chéad Déardaoin i mí an Mheithimh, i leith gach duine dá dtugann tú cúram. Ní inchánach é.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní gá duit iarratas a dhéanamh don Deontas Tacaíochta Cúramóra má fhaigheann tú Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra, Liúntas Cúraim Bhaile nó Liúntas Gaolta Forordaithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí. Íocfar go huathoibríoch leat é i mí an Mheithimh.

Mura bhfaigheann tú ceann amháin de na híocaíochtaí úd ba chóir duit foirm iarratais (pdf)a chomhlánú. Má thugann tú cúram do bheirt dhaoine nó níos mó ní foláir duit foirm breise a chomhlánú do gach duine breise (pdf) agus í a ghreamú le d’fhoirm iarratais chomhlánaithe. Is féidir leat iarratas a dhéanamh don deontas 2016 ó 7 Aibreán 2016 (8 seachtaine roimh dháta iníoctha an deontais).

Mura bhfaigheann tú ceann amháin de na híocaíochtaí thuas agus go bhfuairt tú an Deontas Cúraim Faoisimh (ar a dtugtar an Deontas Tacaíochta Cúramóra anois) anuraigh, ní gá duit iarratas a dhéanamh in athuair i mbliana. Má fuair tú an deontas anuraidh, gheobhaidh tú litir ag deireadh mí Aibreáin i mbliana ó rannóg Deontais Tacaíochta Cúramóra sa Roinn Coimirce Sóisialaí le ceistneoir gairid ar a cúl. Ní mór duit na ceisteanna ar an gcúl a fhreagairt agus an litir a sheoladh ar ais chuig rannóg Deontas Tacaíochta Cúramóra. Áireofar clúdach saorphoist le do litir. Is tar éis seoladh ar ais na litreach, a bhainfidh an Roinn leas as sin agus as a n bhfaisnéis sa chomhad cheana féin chun do Dheontas Tacaíochta Cúramóra a athmheasúnú.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh do Dheontas Tacaíochta Cúramóra i leith bliain ar bith nó go dtí 31 Nollaig den bhlian dár gcionn. Is féidir leat mar sin iarratas a dhéanamh do dheontas i leith na bliana 2015 síos go dtí 31 Nollaig 2016.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Is féidir leat foirm iarratais don Deontas Tacaíochta Cúramóra a fháil ón oifig leasa shóisialaigh is gaire duit nó ón Lárionad Faisnéise do Shaoránaigh.

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh
Bosca Oifig Phoist 10085
Baile Átha Cliath 2


Teil:(01) 673 2222
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Last modified:07/09/2016
 

 Related Topics

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

  Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img