Sochar Tuismitheora


Print page

Cad é Sochar Tuismitheora?
 
  Scéim nua é Sochar Tuismitheora atá iníoctha le tuismitheoirí a ghlacann saoire thuismitheora óna n-obair le linn chéad bhliain a linbh. Is é an íocaíocht €245 sa tseachtain, ar feadh coicíse. Íoctar an sochar seo anuas ar Shochar Máithreachais agus Sochar Atharthachta atá á íoc faoi láthair.
 
Íocaíocht is ea Sochar Tuismitheora a dhéantar le daoine fostaithe agus féinfhostaithe:

• Atá ar saoire thuismitheora ón obair
• A d’íoc dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh phá-choibhneasa (ÁSPC)

Tá sé ar fáil d’aon leanbh a shaolaítear nó a dhéantar a uchtáil an 1 Samhain 2019 nó ina dhiaidh sin.

Is féidir Sochar Tuismitheora a íoc ar feadh dhá sheachtain i ndiaidh a chéile nó do dhá sheachtain ar leith laistigh de chéad bhliain shaol do linbh.

Is féidir leat Sochar Tuismitheora a fháil ag aon tráth laistigh den chéad bhliain i ndiaidh breithe nó socrúchán uchtála.

Conas cáiliú

Chun cáiliú do Shochar Tuismitheora, caithfidh gur íoc tú dóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh phá-choibhneasa (ÁSPC)

Má íocadh Sochar Máithreachais, Sochar Uchtaíoch, nó Sochar Atharthachta leat do do leanbh, sásóidh tú na riachtanais go huathoibríoch le haghaidh ranníocaíochtaí ÁSPC do do Shochar Tuismitheora.

Más fostaí thú:

• Caithfidh ar a laghad 39 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat sa tréimhse 12 mhí roimh chéad lá do Shochair Thuismitheora; agus

• Caithfidh ar a laghad 39 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ó thosaigh tú an obair agus caithfidh 39 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha nó curtha do shochar agat sa bhliain chánach ábhartha nó sa bhliain chánach díreach i ndiaidh na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má bheidh tú ag dul ar Saoire Thuismitheora in 2019, is é an bhliain chánach ábhartha 2017 agus is é an bhliain chánach ábhartha don bhliain ina dhiaidh sin 2018; nó
 
• Caithfidh ar a laghad 26 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha agus caithfidh ar a laghad 26 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat sa bhliain chánach díreach roimh an mbliain chánach ábhartha. Mar shampla, má bheidh tú ag dul ar Saoire Thuismitheora in 2019, is é an bhliain chánach ábhartha 2017 agus is é an bhliain chánach ábhartha don bhliain roimhe sin 2016.
 
Mura sásaíonn tú na coinníollacha ÁSPC seo agus má bhí tú i bhféinfhostaíocht inárachais sular thosaigh tú fostaíocht inárachais mar fhostaí, is féidir leat do ranníocaíochtaí ÁSPC (Aicme S) a úsáid ón bhféinfhostaíocht sin chun cáiliú do Shochar Tuismitheora – féach coinníollacha ÁSPC do dhaoine féinfhostaithe thíos.
 
Bronntar ranníocaíochtaí curtha chun sochair, nó creidmheasanna, ort go huathoibríoch nuair a bhíonn Sochar Tuismitheora á íoc leat. Bronntar creidmheasanna ar an ráta céanna a bhí ag an ranníocaíocht dheireanach a d’íoc tú. Cabhraíonn na creidmheasanna seo chun do theidlíocht amach anseo do shochair leasa shóisialaigh agus pinsin a chosaint.  Tá breis faisnéise ar ranníocaíocht nó creidmheasanna curtha do shochar ar fáil ANSEO.
 
Má bhí tú i bhfostaíocht inárachais roimhe seo i dtír atá cumhdaithe ag Rialacháin an AE, is féidir leat do thaifead árachais sa tír sin shuimiú le do ranníocaíochtaí ÁSPC Éireannacha chun cabhrú leat cáiliú do Shochar Tuismitheora in Éirinn. Caithfidh go bhfuil tú i bhfostaíocht inárachais in Éirinn faoi láthair agus caithfidh gur íoc tú do ranníocaíocht ÁSPC is déanaí in Éirinn. Tá faisnéis bhreise ar fáil ar do ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh ó thíortha thar lear a shuimiú ANSEO.

Má tá tú féinfhostaithe, caithfidh tú a bheith i bhfostaíocht inárachais agus caithfidh tú na coinníollacha seo a leanas a shásamh:
 
• 52 ranníocaíocht ÁSPC a bheith íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach ábhartha. Mar shampla, má tá Sochar Tuismitheora á éileamh agat in 2019, is é an bhliain chánach ábhartha 2017; nó

• 52 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach díreach roimh an mbliain chánach ábhartha. Mar shampla, má tá Sochar Tuismitheora á éileamh agat in 2019, is é an bhliain chánach díreach roimh an mbliain chánach ábhartha 2016; nó

• 52 seachtain de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha ag Aicme S sa bhliain chánach díreach i ndiaidh na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má tá Sochar Tuismitheora á éileamh agat in 2019, is é an bhliain chánach díreach i ndiaidh na bliana cánach ábhartha 2018.
 
Mura sásaíonn tú na coinníollacha ÁSPC seo agus má bhí tú i bhfostaíocht inárachais sular thosaigh tú ag oibriú go féinfhostaithe, is féidir leat do ranníocaíochtaí ÁSPC a úsáid ón bhféinfhostaíocht sin chun cáiliú do Shochar Tuismitheora – féach coinníollacha ÁSPC do dhaoine fostaithe thíos.
 
Má tá tú i bhféinfhostaíocht inárachais, ní bhronntar ranníocaíochtaí curtha chun sochair nó creidmheasanna ort go huathoibríoch nuair a bhíonn Sochar Tuismitheora á íoc leat.

Tá breis faisnéise ar ranníocaíocht nó creidmheasanna curtha do shochar ar fáil ANSEO.

Ráta íocaíochta

íocaíocht €245 sa tseachtain ar feadh coicíse atá i gceist le Sochar Tuismitheora.
 
Is féidir é a íoc ar feadh dhá sheachtain i ndiaidh a chéile nó do dhá sheachtain ar leith laistigh den chéad bhliain i ndiaidh saolaíodh do leanbh nó i ndiaidh go ndearnadh do leanbh a uchtáil.

Íoctar Sochar Tuismitheora go díreach isteach i do chuntas reatha nó cuntas taisce ag do bhanc nó cumann foirgníochta. Ní féidir é a íoc isteach i gcuntas morgáiste.

Is féidir le d’fhostóir leanúint le thú a íoc go hiomlán nuair a bhíonn tú ar saoire thuismitheora. Is féidir leo a iarraidh go n-íoctar do Shochar Tuismitheora leo, agus is féidir leat a roghnú chun seo a dhéanamh.

Má tá íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh á n-íoc leat cheana féin, is féidir Sochar Tuismitheora ar leathráta a íoc leat.

Méaduithe ar íocaíocht

Má tá cleithiúnaithe agat, b’fhéidir go mbeidh tú in ann ráta níos airde de Shochar Tuismitheora a fháil. Nuair a dhéanann tú iarratas, cuirtear do ráta Sochar Tuismitheora (gan méaduithe do chleithiúnaithe a áireamh) i gcomparáid leis an ráta Sochar Breoiteachta (méaduithe san áireamh do chleithiúnaithe) a d’íocfaí leat dá mbeifeá as láthair ón obair mar gheall ar bhreoiteacht. Íoctar an ráta is airde den dá ráta leat.
 
Cánacha

Má íocann tú cáin, beidh ort cáin a íoc ar Shochar Tuismitheora. Ní bheidh ort an Muirear Sóisialta Uilíoch (an MSU) ná ÁSPC a íoc.
 
Iarratas a dhéanamh
 
Iarratas ar líne

Is é an bealach is tapúla chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Tuismitheora ar líne ag www.mywelfare.ie. Caithfidh tú cuntas deimhnithe MyGovId a bheith agat chun MyWelfare.ie a úsáid. Tabhair cuairt, le do thoil, ar www.mygovid.ie chun cuntas deimhnithe MyGovId a fháil.

Teastóidh UPSP do linbh uait chun an t-iarratas a chomhlánú.

Mura féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne, is féidir an fhoirm iarratais ar Shochar Tuismitheora a iarraidh ón Rannóg Sochar Tuismitheora trí ríomhphost a sheoladh chuig parentsben@welfare.ie nó trí ghlao ar 1890 690 690.

Last modified:20/11/2019