Sochar Máithreachais


Print page

Réamhrá

Is íocaíocht í a dhéantar le mná a bhíonn ar shaoire mháithreachais ón obair agus a bhfuil méid áirithe ÁSPC (Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa) íoctha acu. Caitear iarratas a dhéanamh ar an íocaíocht 6 seachtainí roimh dhul ar shaoire mháithreachais (12 seachtainí má tá tú féinfhostaithe). Braitheann an méid a íoctar leat gach seachtain ar thuilleamh. Má bhíonn duine ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe cheana féin, íoctar Sochar Máithreachais ag leath an ráta. Má bhraitheann tú gur diúltaíodh Sochar Máithreachais duit go héagórach, nó mura bhfuil tú sásta faoi chinneadh a rinne Oifigeach Cinntitheach Leasa Shóisialaigh faoi do chuid teidlíochtaí, féadfaidh tú an cinneadh seo a achomharc.

Leanfaidh roinnt fostóirí ag íoc an fhostaí, go hiomlán, le linn di a bheith ar shaoire mháithreachais agus éileoidh an fostóir aon íocaíocht leasa shóisialaigh a íoc ar ais leis/léi. Ba chóir duit féachaint ar do chonradh fostaíochta leis an riail a bhaineann leatsa a chinntiú.

Sochar Atharthachta

Thug an tAcht um Shaoire agus Sochar Atharthachta 2016 íocaíocht nua Sochar Atharthachta isteach, chomh maith le 2 seachtain saoire atharthachta reachtúil. Is féidir an comhphacáiste saoire atharthachta agus Sochar Atharthachta a thosú ag tréimhse ar bith taobh istigh den chéad 6 mhí tar éis breithe nó uchtaithe linbh. Baineann na forálacha le breitheanna agus uchtuithe ar nó ón 1 Mheán Fómhair 2016.

Gearradh cánach ar Shochar Máithreachais

Beidh Sochar Máithreachais inchánaithe ón 1 Iúil 2013 i gcás gach éilitheora. Níl an Muirear Sóisialta Uilíoch agus ÁSPC le híoc. Féadfaidh tú a léamh faoi conas a ghearrtar cáin ar Shochar Máithreachais sa cháipéis, Gearradh cánach ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Ina theannta sin, féadfaidh tú tuilleadh faisnéise a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim ar Ghearradh cánach ar Shochar Máithreachais.

Rialacha

Íocann an Roinn Coimirce Sóisialaí Sochar Máithreachais le mná a bhfuil méid áirithe ranníocaíochtaí ÁSPC déanta acu ar a dtaifead árachais féin agus a bhíonn in obair aitheanta suas go dtí an chéad lá dá saoire mháithreachais. Is féidir leis an lá oibre deireanach a bheith ar lá ar bith laistigh de 16 seachtainí den dáta ar a bhfuil tú ag súil le breith an linbh.

Is féidir leis na ranníocaíochtaí teacht ó fhostaíocht nó ó fhéinfhostaíocht - is iad A, E, H agus S (féinfhostaíocht) na haicmí ÁSPC a bhíonn i gceist.

Má tá tú fostaithe caithfidh tú:

  • Ar a laghad 39 seachtainí ÁSPC a bheith íoctha agat sa tréimhse 12 mí roimh an gcéad lá de do shaoire mháithreachais;

  • Ar a laghad 39 seachtainí ÁSPC a bheith íoctha agat ó thosaigh tú ag obair agus ar a laghad 39 seachtainí ÁSPC a bheith íoctha agat nó creidiúnaithe duit sa bhliain cánach ábhartha nó sa bhliain cánach roimh an bhliain cánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire mháithreachais i 2017, is í 2015 an bhliain chánach ábhartha.

  • Ar a laghad 26 seachtainí ÁSPC a bheith íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha agus ar a laghad 26 seachtainí ÁSPC a bheith íoctha agat sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire mháithreachais i 2017, is í 2015 an bhliain chánach ábhartha agus is í 2014 an bhliain chánach roimh an bhliain chánach ábhartha.

Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC sin agus má bhí tú féinfhostaithe sular thosaigh tú ag obair mar fhostaí, féadfaidh tú do ranníocaíochtaí Aicme S a úsáid le cáiliú le haghaidh Sochair Mháithreachais - féach ar na coinníollacha ÁSPC i gcomhair daoine féinfhostaithe thíos.

Má tá tú féinfhostaithe, caithfidh tú bheith i bhfostaíocht inárachais agus:

  • 52 seachtainí de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ag Aicme S sa bhliain chánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire mháithreachais i 2017, is í 2015 an bhliain chánach ábhartha.

  • 52 seachtainí de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ag Aicme S sa bhliain chánach roimh an bhliain chánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire mháithreachais i 2017, is í 2014 an bhliain chánach roimh an bhliain chánach ábhartha.

  • 52 seachtainí de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ag Aicme S sa bhliain chánach cuí i ndiaidh na bliana cánach ábhartha. Mar shampla, má bhíonn tú ag dul ar shaoire mháithreachais i 2017, is í 2016 sa bhliain chánach cuí i ndiaidh na bliana cánach ábhartha.

Ní bhronnfar ranníocaíochtaí Aicme ÁSPC S do bhliain ar leith go dtí go mbeidh an cháin atá dlite don bhliain sin íoctha agat. Ní mór do cháin ioncaim agus do dhliteanais ÁSPC (go príomha don bhliain chánach ábhartha) a bheith íoctha agat chun gur féidir leat cáiliú do Shochar Máithreachais.

Mura gcomhlíonann tú na coinníollacha ÁSPC sin agus má bhí tú ag obair i bhfostaíocht inárachais sula raibh tú féinfhostaithe, féadfaidh tú do ranníocaíochtaí ÁSPC (Aicme A, E agus H) san fhostaíocht sin a úsáid le cáiliú le haghaidh Sochair Mháithreachais - féach ar na coinníollacha ÁSPC i gcomhair daoine féinfhostaithe thuas.

Árachas ó fhostaíocht i dtír eile

Má bhí tú fostaithe cheana i dtír ar bhain rialacháin an AE léi, d'fhéadfá do thuairisc árachais ón tír sin a chur le do ranníocaíochtaí ÁSPC in Éirinn ar an gcoinníoll go bhfuil ar a laghad ranníocaíocht amháin ÁSPC ag an ráta iomlán íoctha agat ó tháinig tú ar ais go hÉirinn chun cabhrú leat cáiliú don Sochar Uchtaíoch. Níor mhór gur íoc tú ar a laghad ranníocaíocht ÁSPC iomlán amháin in Éirinn laistigh de 16 seachtaine ó dheireadh na seachtaine ina bhfuil coinne leis go saolófaí do leanbh.

Tá tuilleadh eolais in ár doiciméad maidir le ranníocaíochtaí árachais shóisialta ón choigríoch a chomhcheangal.

Má tá tú ag fáil íocaíochta cheana féin

Íocfar Sochar Máithreachais leat ag leath an ráta má tá tú ag fáil aon cheann de na híocaíochtaí seo a leanas:

Má tá cúram lánaimseartha á sholáthar agat do dhuine eile, féadfaidh tú cáiliú do Liúntas Cúramóra ar leathráta le do Shochar Máithreachais.

Faoin Acht um Chosaint Mháithreachais, 1994, tá bean a cháilítear do Shochar Máithreachais i dteideal éileamh a dhéanamh ar Fhorlíonadh Ioncam Teaghlaigh (FIT).

Saoire a dheimhniú

Ní mór do gach fostaí a saoire a fháil deimhnithe ag an bhfostóir, Ach, sa chás go gcríochnaíonn do chonradh taobh istigh de 16 seachtainí den dáta a bhfuil súil aici lena leanbh agus má tá sí in ann na gcoinníollacha maidir le ranníocaíochtaí ASPC a shásamh íocfar an sochar ón lá i ndiaidh an dáta atá ar an bhfoirm P45.

Caithfidh tú cruthúnas a sholáthar i dtaobh an dáta a bhfuil súil leis go mbéarfaidh do chéile nó do pháirtnéir ar an leanbh. I bhfriotal eile, beidh ort deimhniú a sholáthar ó dhochtúir do chéile nó do pháirtnéara shibhialta ina ndeimhnítear cathain a bhfuil súil leis go saolófar do leanbh, nó deimhniú maidir leis an dáta féin breithe má tá iarratas á dhéanamh agat i ndiaidh na breithe.

I gcás uchtála, caithfidh tú deimhniú socrúcháin maidir leis an leanbh a sholáthar.

I gcás uchtáil idirthíre a thit amach lasmuigh den Stát, caithfidh tú dearbhú incháilitheachta agus oiriúnachta maidir leis an leanbh agus critéir i scríbhinn a sholáthar a bhaineann le lá an tsocrúcháin nó leis an lá a bhfuil súil leis go ndéanfar an socrúchán.

An t-achar ama a íoctar Sochar Máithreachais

Íoctar Sochar Máithreachais ar feadh tréimhse 26 seachtaine. Is íocaíocht 6 lá í Sochar Máithreachais a chumhdaíonn Luan go Satharn. Ní bhreathnaítear ar Dhomhnach mar lá teidlíochta Sochar Máithreachais. Ní mór 2 sheachtain ar a laghad a ghlacadh roimh dheireadh na seachtaine ina meastar go mbéarfar do leanbh ach ní féidir níos mó na 16 seachtaine a ghlacadh roimhe. Chun cinntiú go dtógfá an íostréimhse 2 sheachtain saoire mháithreachais, caithfidh tú do shaoire mháithreachais a thosú ar an Luan roimh an tseachtain ina bhfuil do leanbh.

Mar shampla, má tá do dháta dlite an Chéadaoin 11 Meán Fómhair 2017, is Luan 2 Meán Fómhair 2017 é an dáta is déanaí le haghaidh tosú do shaoire mháithreachais.

Féadfaidh tú 16 seachtaine breise de Shaoire Máithreachais gan pá ach ní bhaineann an Sochar Máithreachais leis. Cliceáil anseo le tuilleadh a fháil amach faoi Shaoire Mháithreachais.

Breitheanna roimh am

Má saoltar do leanbh roimh an am (is é sin roimh do do shaoire mháithreachais a bheith in ainm tosnú), ba cheart duit litir ó do dhochtúir a sheoladh ag deimhniú gur rugadh do leanbh roimh am agus an dáta a raibh súil leis an leanbh chuig an Rannóg an tSochair Mháithreachais den Roinn Coimirce Sóisialaí.

Marbh-bhreith agus breith anabaí

Má bhíonn marbh-bhreith nó breith anabaí i gceist ag am ar bith tar éis an 24ú seachtain den toircheas, tá tú i dteideal 26 seachtainí de Shochar Máithreachais agus de shaoire mháithreachais, má tá na coillíollacha ÁSPC comhlíonta agat.

Le hiarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais i gcás marbhghine, ní mór duit litir ó do dhochtúir a sheoladh in éineacht leis an bhfoirm iarratais ar Shochar Máithreachais, a dheimhníonn an dáta a raibh súil leis an leanbh, an dáta a saolaíodh an leanbh agus an líon seachtainí den toircheas a bhí caite.

Do leanbh á c(h)oinneáil san ospidéal

Má tá do leanbh á choinneáil san ospidéal, agus má bhí Sochar Máithreachais á fháil agat ar feadh 14 seachtaine ar a laghad, féadfaidh tú íocaíocht an tSochair Mháithreachais den 12 sheachtain atá fágtha a chur siar (ó 1 Márta 2007 ar aghaidh) ar feadh tréimhse chomh fada le 6 mhí. Ba chóir duit scríobh chuig Rannóg Shochar Máithreachais na Roinn Coimirce Sóisialaí más mian leat íocaíocht do Sochar Máithreachais a chur siar. Ní mór duit scéal a chur i scríbhinn chuig Rannóg an tSochair Mháithreachais nuair a scaoiltear do leanbh amach as an ospidéal agus tosófar ag íoc na 12 sheachtain atá fágtha de do Shochar Máithreachais leat laistigh de seacht lá.

Cé mar a dhéantar an íocaíocht

Íoctar Sochar Máithreachais díreach isteach i do chuntas bainc nó i do chuntas cumann foirgníochta (cuntas reatha nó taisce, seachas cuntas morgáiste) nó d’fhéadfá a roghnú go n-íoctar é díreach isteach i gcuntas bainc d’fhostóra. Déantar íocaíocht gach seachtain roimh ré.

Dícháiliú chun Sochar Máithreachais a fháil

Déanfar tú a dhícháiliú (cuirfear cosc ort) maidir le Sochar Máithreachais a fháil i rith na tréimhse sin ina bhfuil do Shochar iníoctha má bhíonn tú páirteach in aon fhostaíocht nó obair seachas gníomhaíochtaí tí i d’áras teaghlaigh féin.

Má tá sé ar intinn agat filleadh ar do chuid fostaíochta níos luaithe ná mar atá scríofa ar d’fhoirm iarratais caithfidh tú é sin a chur in iúl do Rannóg an tSochair Mháithreachais coicís ar a laghad roimh an ‘dáta nua fillte ar an obair’.

Mura gcuireann tú isteach ar Shochar Máithreachais laistigh de shé mhí ón tráth a shaolaítear do leanbh, féadfaidh tú an sochar a chailliúint.

Rátaí

Ráta ó Márta 2017

Sochar Máithreachais Ráta seachtainiúil
Íocaíocht chaighdeánach €235

Íocaíochtaí do chleithiúnaithe

Má tá cleithiúnaithe agat cuirtear an ráta de Shochar Máithreachais a fhaigheann tú (gan méaduithe do chleithiúnaithe a áireamh) i gcomparáid le ráta an tSochair Bhreoiteachta (méaduithe do chleithiúnaithe san áireamh) a d’íocfaí leat dá mbeifeá as láthair ón obair de bharr breoiteachta. Íoctar an ráta is airde den dá ráta leat. Cé go dtosaíonn ráta an tSochair Bhreoiteachta ó bhunmhéid íseal pearsanta (is é €193 an t-uasráta pearsanta den Sochar Breoiteachta), cuireann sé i gcuntas, freisin, íocaíochtaí breise do do theaghlach, agus seo an fáth, ag brath ar chúinsí do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomháititheora agus ar cé mhéid leanaí atá agaibh, gur féidir leis an ráta a íoctar leat bheith níos mó ná an t-uasráta den Sochar Máithreachais (€235).

Mar shampla (rátaí ó Márta 2017): Tá Mary i dteideal uasráta an tSochair Mháithreachais de €235 a fháil. Tá a páirtí dífhostaithe agus ag saighneáil i gcomhair creidmheasanna dífhostaíochta. Tá beirt leanaí acu. Dá bhfaigheadh sí Sochar Breoiteachta gheobhadh sí €380.70 (is é sin an ráta pearsanta de Shochar Breoiteachta + Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe + Méadú do Leanaí Cáilithe). Ní féidir léi níos lú Sochar Máithreachais a fháil ná an méid a gheobhadh sí dá mbeadh sí tinn agus Sochar Breoiteachta á fháil aici. Gheobhaidh sí €380.70 de Shochar Máithreachais ar an gcúis sin.

Má tá do chleithiúnaí aosaithe ag fáil íocaíochta leasa shóisialaigh ní bhfaighidh tú Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe (MDFC) ach féadfaidh tú Méadú do Leanbh Cáilithe (MLC) ar leathráta a fháil.

Beidh tú incháilithe do MDFC ag an ráta iomlán agus MLC ag an ráta iomlán, má tá do chleithiúnaí aosaithe dífhostaithe agus ag saighneáil i gcomhair creidmheasanna nó ag tuilleamh níos lú ná €100.01 sa tseachtain.

Má tá do chleithiúnaí aosaithe ag tuilleamh idir €100.01 agus €310 sa tseachtain gheobhaidh tú MDFC ag ráta laghdaithe agus MLC ag an ráta iomlán. Má tá do chleithiúnaí aosaithe ag tuilleamh idir €310.01 agus €400 sa tseachtain ní bhfaighidh tú MDFC ach gheobhaidh tú MLC ag leathráta. Má thuilleann do chleithiúnaí aosaithe os cionn €400.00 sa tseachtain ní bhfaighidh tú MDFC ná MLC.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat an fhoirm MB1 (foirm pdf) a chomhlánú 6 seachtainí roimh an dáta a bhfuil sé i gceist agat dul ar shaoire mháithreachais agus seol chuig an Rannóg Shochair Mháithreachais í.

Má tá tú féinfhostaithe, ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar a laghad 12 seachtainí roimh é a bheith i gceist agat dul ar Shaoire Mháithreachais. Tá an fhoirm seo ar fáil tríd an bpost ag an seoladh thíos.

Iarratas ar líne

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais ar líne ag mywelfare.ie. Déanann tú do cháipéisíocht tacaíochta a uaslódáil agus seolann tú ar aghaidh í le d’iarratas.

Caithfidh Cárta Seirbhísí Poiblí a bheith agat chun iarratas a dhéanamh ar Shochar Máithreachais. Mura bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí agat cheana féin, féadfaidh tú coinne a dhéanamh chun ceann a fháil ag mywelfare.ie. Beidh ort clárú leis an láithreán ar dtús. Chun seo a dhéanamh, teastaíonn uimhir ghuthán póca agus dhá sheoladh ríomhphoist uait (príomhsheoaldh ríomhphoist agus seoladh eile ríomhphoist). Nuair a bheidh do choinne déanta, priontáil an fógra agus tabhair leat é chuig do choinne anuas ar na cáipéisí a theastaíonn (a liostaítear san fhógra).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg an tSochair Mháithreachais

Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artúir
Bun Crannacha
Dún na nGall
Éire
F93 CH79

Teil:(01) 471 5898 (If calling from outside the Republic of Ireland please call +353 1 471 5898)
Lóghlao:1890 690 690 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Is féidir leat ríomhphost a chur chuig Rannóg an tSochair Mháithreachais agus úsáid á baint as foirm fhiosrúcháin shlán maidir le Sochar Máithreachais.

Last modified:25/10/2017
 

 Related Topics

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img