Ceisteanna Coitianta-Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist


Print page

 

 1. Cén íocaíocht is féidir liom a éileamh má chaillim mo phost nó má laghdaítear mo sheachtain oibre?
 2. Cár cheart dom iarratas a dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist?
 3. Cad í an tástáil mhaoine do Liúntas Cuardaitheora Poist agus conas a dheimhním í?
 4. Cad a mheastar is maoin ann?
 5. Conas a mheasúnaítear maoin mo chéile/pháirtnéara shibhialta/ chomháitritheora?
 6. An measúnaítear mo phinsean mar mhaoin?
 7. Cad nach gcuirtear san áireamh mar mhaoin?
 8. An measúnaítear maoin má tá tú ag cónaí sa bhaile le do thuismitheoirí?
 9. Má fhaighim íocaíocht iomarcaíochta, an bhfuil mé i dteideal aon rud a fháil?
 10. Cad a tharlaíonn má fhágaim m'fhostaíocht go deonach?
 11. Cad a tharlaíonn má chaillim m'fhostaíocht mar gheall ar mhí-iompar?
 12. An féidir liom Sochar/Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil má táim ar stailc?
 13. An mbronntar creidmheasanna le haghaidh tréimhsí dícháilithe?
 14. Má bhím déanach le m'éileamh a dhéanamh, cén dáta óna n-íocfar mé (Éilimh Dhéanacha)?
 15. Cén cáipéisí a theastaíonn uaim nuair a dhéanaim éileamh?
 16. Conas a gheobhaidh mé m'íocaíocht?
 17. Cad iad na rátaí reatha íocaíochta do SCP/LCP?
 18. Cad é an ráta Liúntas Cuardaitheora Poist a bhaineann le custaiméirí idir 18 agus 25 bliain d'aois?
 19. Cé chomh fada an féidir liom leanúint le m'íocaíocht a fháil?
 20. Má ghlacaim le fostaíocht nó le hoiliúint ar feadh tréimhse ghearr, an gá dom athiarratas a dhéanamh ar m'íocaíocht Chuardaitheora Poist ón dtús arís?
 21. Cad a tharlaíonn má táim idir 20 agus 25 bliain d'aois (an aois sin san áireamh) agus má tá Liúntas Cuardaitheora Poist á éileamh agam ar chúrsa oiliúna Solas?
 22. An gá dom cáin a íoc ar m'íocaíocht Chuardaitheora Poist?
 23. Bhí mé ag oibriú thar lear le roinnt blianta anuas. Tá mé fillte anois go hÉirinn agus tá post á chuardach agam. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar íocaíocht Chuardaitheora Poist?
 24. Bhí mé féinfhostaithe le tamall anuas ach níl aon obair agam faoi láthair. An bhfuil aon rud ann is féidir liom a éileamh?
 25. Bhí me ar sos gairme. Níl m'fhostóir in ann mé a ghlacadh ar ais tar éis an tsosa gairme. An bhfuilim i dteideal SCP/LCP a éilamh?
 26. An gcaitear leis an Domhnach mar lá fostaíochta nó dífhostaíochta?
 27. Tá íocaíocht Chuardaitheora Poist á fáil agam faoi láthair. Táim ag smaoineamh ar ghnólacht a bhunú ach an mbeidh mé i dteideal aon íocaíocht a fháil mura bhfaighim dóthain oibre?
 28. An gcáileoidh mé don Liúntas Breosla fad atá SCP/LCP á fháil agam?
 29. Más mian liom mo Shochar Cuardaitheora Poist a aistriú chuig tír eile an AE, cad is gá dom a dhéanamh?
 30. Cár féidir liom teacht ar bhreis faisnéise faoin Scéim Intéirneachta Náisiúnta?

1. Cén íocaíocht is féidir liom a éileamh má chaillim mo phost nó má laghdaítear mo sheachtain oibre?

Féadfaidh tú Sochar Cuardaitheora Poist / Liúntas Cuardaitheora Poist a éileamh.

Chun cáiliú d'íocaíocht Chuardaitheora Poist, ní mór duit bheith dífhostaithe ar feadh 4 lá, ar a laghad, as 7 lá agus ní mór go bhfuil tú ar fáil chun tabhairt faoi fhostaíocht lánaimseartha agus ag cuardach fostaíocht lánaimseartha.

Chun Sochar Cuardaitheora Poist a fháil, ní mór duit coinníollacha na ranníocaíochtaí ÁSPC a shásamh agus ní mór go raibh tú thíos le caillteanas fostaíochta agus tuilleamh.

I gcás Liúntas Cuardaitheora Poist, ní mór duit tástáil mhaoine agus an coinníoll gnáthchónaithe a shásamh.

Ar ais go barr


2. Cár cheart dom iarratas a dhéanamh ar Shochar Cuardaitheora Poist / Liúntas Cuardaitheora Poist?

Ba cheart duit iarratas a dhéanamh ag d'Ionad Intreo nó d'Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil nó féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ag www.welfare.ie. Féadfaidh tú foirm iarratais (UP1) a íoslódáil ag Foirm UP1.

Ar ais go barr


3. Cad í an tástáil mhaoine do Liúntas Cuardaitheora Poist agus conas a dheimhním í?

 • Caitheann an tástáil mhaoine le haghaidh Liúntas Cuardaitheora Poist súil ar ioncam uile do theaghlaigh. Is í do mhaoin aon ioncam atá agat agus ag do chéile, pháirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir agus aon chaipiteal nó maoin (seachas do theach féin) atá faoi úinéireacht agat. Féach C4.
 • Chun teacht ar bhreis faisnéise ar conas a dheimhniú conas a mheasúnaítear do mhaoine, féach treoirlínte maidir le tástáil mhaoine

Ar ais go barr


4. Cad a mheastar is maoin ann?

Scrúdaíonn an tástáil mhaoine na saghsanna a leanas d'ioncam:

 • Ioncam Airgid Thirim (áirítear leis seo ioncam ó obair, chothabháil, ioncam feirme)
 • Caipiteal (coigiltí agus infheistíochtaí) agus maoin nach n-úsáidtear go pearsanta
 • Pinsin (ceirde/príobháideach, iasachta)

Treoirlínte maidir le Tástáil Mhaoine

Ioncam airgid thirim a fhaigheann tú féin nó do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir

Tá gach ioncam airgid thirim inmheasúnaithe mar mhaoin. I measc an ioncaim airgid thirim sin a mheasúnaítear, tá:

Fostaíocht

Fostaíocht inárachais

Má tá tú féin nó do chéile/ pháirtnéir sibhialta/ chomháitritheoir ag oibriú i bhfostaíocht inárachais, cuirtear an t-ioncam lúide na hasbhaintí a leanas san áireamh: ÁSPC, Aoisliúntas lena n-áirítear Ranníocaíochtaí Saorálacha Breise (RSBanna) agus Cuntais Choigiltis Scoir Phearsanta (CCSPanna), an Tobhach Pinsin agus táillí dlite Ceardchumainn. Asbhainfear neamhaird ar €20 do gach lá a oibríodh faoi réir 3 lá ar a mhéid sa tseachtain, chomh maith, ón ioncam. Tá 60% den iarmhéid inmheasúnaithe mar mhaoin.

Mar Shampla Oibríonn Custaiméir Singil 2 lá sa tseachtain, agus is é an t-ollioncam seachtainiúil ná €303. Íocann an custaiméir Ranníocaíocht Cheardchumainn €3.00. Is é an ráta pearsanta €188. Is é ráta iníoctha an Chuardaitheora Poist €32 (€188 - €156) a ríomhtar mar seo a leanas: (€303 - €3 – €40 = €260 X 60% = €156).

Féinfhostaíocht

Má tá tú féin nó do chéile/ pháirtnéir sibhialta/ chomháitritheoir féinfhostaithe, cuirtear an t-ioncam bliantúil lúide na costais a raibh ar an ngnólacht íoc astu san áireamh don tástáil mhaoine: Úsáidtear an t-ioncam do na 12 mhí roimhe sin mar mheastachán chun do thuillimh dhóchúla amach anseo a mheas; ní ghlactar leis, go simplí, go bhfaighfear tuillimh na bliana roimhe sin sa bhliain amach romhainn. Ina ionad sin, cuirtear san áireamh go bhféadfadh athraithigh shuntasacha aníos nó anuas teacht ar ioncam ó bhliain amháin go dtí an chéad bhliain eile.

Mar Shampla Tá custaiméir féinfhostaithe agus tá céile cleithiúnach agus leanbh amháin aige. Is é ioncam ó fhéinfhostaíocht an chustaiméara le 12 mhí anuas €20,000 – €5,000 (costais bhliantúla) = €15,000/52 = €288.46 maoin sheachtainiúil. Is é do ráta seachtainiúil teaghlaigh €342.60 (€188+€124.80+€29.80) lúide maoin. Is é an ráta teaghlaigh atá iníoctha €54.14 (€342.60 – €288.46).

Ioncam Feirme

Tá gach Ioncam Feirme inmheasúnaithe lúide na costais a thabhaítear san fheirmeoireacht.

Ioncam ó chothabháil a íocadh leat féin nó le do chéile/ pháirtnéir sibhialta/ chomháitritheoir

Féadtar costais tithíochta a thabhaigh an custaiméir féin a mhéid le €95.23 sa tseachtain a sheach-chur i leith na híocaíochta cothabhála, agus measúnaítear leath iarmhéid na cothabhála mar mhaoin nuair a bhíonn an ráta íocaíochta á dheimhniú

Caipiteal

Áirítear leis seo airgead a infheistítear i ngach institiúid, gach maoin seachas teach an chustaiméara. Is é an measúnú ar chaipiteal: Tugtar neamhaird ar an gcéad €20,000, measúnaítear an chéad €10,000 eile ar €1 gach €1,000, measúnaítear an chéad €10,000 eile ar €2 gach míle, agus measúnaítear aon rud os cionn €40,000 ar €4 gach €1,000. Sa chás go bhfuil morgáiste ag maoin (caipiteal), beidh luach na maoine lúide an morgáiste gan íoc ar an maoin sin i gceist. Má tá cothromas diúltach ag maoin, ní bhíonn aon mheasúnú ar chaipiteal i gceist.

Sampla de mheasúnú a dhéanamh ar chaipiteal

Déantar an measúnú a leanas ar mhaoin chaipitiúil:

Tá €5,000 ag duine i gcuntas Bainc agus tá an dara maoin acu ar a bhfuil luach €90,000 le morgáiste €10,000 le híoc go fóill uirthi. Is é an measúnú ar chaipiteal sa chás seo €85,000 (€5,000 móide €80,000). Is é an measúnú iomlán ar chaipiteal €85,000.

Caipiteal Measúnú seachtainiúil ar mhaoin
An chéad €20,000 Neamhní
An chéad €10,000 eile €1 in aghaidh gach €1,000
An chéad €10,000 eile €2 in aghaidh gach €1,000
Os cionn €40,000 €4 in aghaidh gach €1,000

Is é an measúnú ar chaipiteal €210 gach seachtain sa chás seo.

Ar ais go barr


5. Conas a mheasúnaítear maoin mo chéile/ pháirtnéara shibhialta/ chomháitritheora?

Déantar measúnú orthu ar an mbealach céanna, faoi mar a thugtar cuntas air i gCeist Choitianta 3.

Ar ais go barr


6. An measúnaítear mo phinsean mar mhaoin?

Measúnaítear, is féidir measúnú euro ar euro a dhéanamh ar do phinsean. Tá gach pinsean ceirde/ príobháideach agus pinsin ó thíortha eile inmheasúnaithe.

Ar ais go barr


7. Cad nach gcuirtear san áireamh mar mhaoin?

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh (le haghaidh Sochair agus Pribhléide, féach Ceist 9)

Tugtar neamhaird ar an gcéad €20,000 de do chaipiteal/ choigiltí/ infheistíochtaí.

Dámhachtainí cúitimh ar dhaoine aonair a rinne an Binse le haghaidh Heipitíteas C

Dámhachtainí cúitimh ar dhaoine aonair atá faoi mhíchumas a raibh Tailídimíd mar chúis leis

Cúiteamh do dhaoine aonair ar tugadh dámhachtain dóibh faoi Chiste Reachtúil Neachtlann Magdalene agus Institiúidí Cónaithe

Ioncam ó sheomra a Ligean i do theach. Má tá cuid de do theach ligthe ar cíos, ba cheart asbhaintí ó bhrabúis chíosa a cheadú maidir le bunchíos agus ús morgáiste i gcomhréir leis an achar a úsáidtear ar mhaithe le cuspóirí gnó. Má ligtear seomraí faoi throscán ar cíos, ceadaítear 5% den ollmhéid le haghaidh caithimh agus cuimilte agus féadtar 15% de na hollfháltais a cheadú le haghaidh tithe folmha.

Féach Cuid 2 de na treoirlínte maidir le Tástáil Mhaoine le haghaidh ioncam airgid thirim nach gcuirtear san áireamh mar mhaoin.

Ar ais go barr


8. An measúnaítear maoin má tá tú ag cónaí sa bhaile le do thuismitheoirí?

Cuirtear luach Bia agus Lóistín san áireamh i gcás custaiméir faoi 25 bliain d'aois a chónaíonn sa bhaile. Féach na Treoirlínte maidir le Sochar agus Pribhléid chun teacht ar bhreis faisnéise.

9. Má fhaighim íocaíocht iomarcaíochta, an bhfuilim i dteideal aon rud a fháil?

Faoi roinnt cúinsí, beidh duine a rinneadh iomarcach dícháilithe ó Shochar Cuardaitheora Poist a fháil ar feadh tréimhse a fhad le 9 seachtaine ón dáta deiridh fostaíochta. Ní bhaineann an dícháiliú seo ach le daoine atá:

faoi aois 55 bliain, AGUS

a fuair íocaíocht nó atá i dteideal íocaíocht os cionn €50,000 a fháil faoi na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta nó faoi chomhaontú lena bhfostóir. Áirítear leis an tsuim seo ollmhéid gach íocaíochta maidir leis an iomarcaíocht, e.g. iomarcaíocht reachtúil, íocaíochtaí breisithe nó ex-gratia a bhaineann le seachtainí seirbhíse, teidlíochtaí pinsin a thiontú ina airgead roimh théarma (más ó chistí fostóra atá siad) agus aon airgead eile a fhaightear faoi chomhaontú leis an bhfostóir.

Tréimhse Dhícháilithe

Ba cheart a thabhairt faoi deara, cé go bhfuil dícháiliú a chur i bhfeidhm éigeantach, tá fad an dícháilithe lánroghnach agus d'fhéadfadh idir lá amháin agus tréimhse uasta 9 seachtaine a bheith i gceist.

Mar seo a leanas atá an neamhaird a chuirtear i bhfeidhm ar fhaighteoirí Sochar Cuardaitheora Poist:

Méid na hÍocaíochta Iomarcaíochta Tréimhse Nua Bhandála Dícháilithe
Idir €50,000.00 agus €55,000
seachtain amháin
Idir €55,000.01 agus €60,000
2 sheachtain
Idir €60,000.01 agus €65,000
3 sheachtain
Idir €65,000.01 agus €70,000
4 sheachtain
Idir €70,000.01 agus €75,000
5 sheachtain
Idir €75,000.01 agus €80,000
6 sheachtain
Idir €80,000.01 agus €85,000
7 sheachtain
Idir €85,000.01 agus €90,000
8 sheachtain
€90,000.01 agus os a chionn
9 sheachtain

Ar ais go barr


10. Cad a tharlaíonn má fhágaim m'fhostaíocht go deonach?

Féadtar thú a dhícháiliú ó Shochar Cuardaitheora Poist nó Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil ar feadh 9 seachtaine ar a fhad ón dáta a fhágann tú an fhostaíocht má d'fhág tú an fhostaíocht go deonach agus gan údar ceart.

Ar ais go barr


11. Cad a tharlaíonn má chaillim m'fhostaíocht mar gheall ar mhí-iompar?

D'fhéadfaí thú a dhícháiliú ó SCP nó LCP a fháil ar feadh a fhad le 9 seachtain sa chás gur chaill tú d'fhostaíocht mar gheall ar do mhí-iompar féin. Tá fad an dícháilithe lánroghnach, ach ní féidir leis 9 seachtaine a shárú, áfach.

Ar ais go barr


12. An féidir Sochar/Liúntas Cuardaitheora Poist a íoc liom fad atáim ar stailc?

Ní féidir. Tá tú dícháilithe ó Shochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist a fháil d'fhad na stailce.

Ar ais go barr


13. An mbronntar Creidmheasanna le haghaidh tréimhsí dícháilithe?

Bronntar ranníocaíochtaí creidiúnaithe d'fhad an dícháilithe thuas, faoi réir go sásaíonn tú na coinníollacha go mbíonn tú ar fáil chun obair a dhéanamh agus gur féidir leat obair a dhéanamh.

Ar ais go barr


14. Má bhím déanach le m'éileamh a dhéanamh, cén dáta óna n-íocfar mé (Éilimh Dhéanacha)?

Féadtar éileamh a shiardhátú a fhad le 6 mhí sa chás gur féidir leis an duine a chruthú chun sásaimh an Oifigigh Bhreithiúnachta nó an Oifigigh Achomhairc gur shásaigh siad na coinníollacha cáilithe i gcaitheamh na tréimhse agus go raibh údar maith ann leis an moill ar an éileamh a dhéanamh.

Ar ais go barr


15. Cén cáipéisí a theastaíonn uaim nuair a dhéanaim éileamh?

P.45 nó litir ó d'fhostóir

Cruthúnas i leith do sheolta

Cruthúnas Aitheantais

Cárta Seirbhísí Poiblí (CSP), má eisíodh ceann duit nó aitheantas grianghraif, i.e. pas bailí nó ceadúnas bailí tiomána

Aitheantas fótagrafach: Pas Reatha Bailí. Mar rogha air sin, glacfar le Cárta Reatha Náisiúnta Aitheantais le haghaidh Náisiúnaigh an LEE NÓ

Ceadúnas Reatha Bailí Tiomána nó Cead Reatha Foghlaimeora agus

Ní ghlactar leis na rudaí a leanas mar chruthúnas aitheantais:

Leagan Gearr den Teastas Breithe

Deimhniú Baiste

Billí nó Litreacha Pearsanta

Fótachóipeanna de Theastais/Dheimhnithe nó Cáipéisí

Cuntais Choigiltis a osclaíodh le déanaí

Moltar do dhaoine nach féidir cinneadh a dhéanamh ar aon éileamh go dtí gur cruthaíodh an t-aitheantas.

Ar ais go barr


16. Conas a gheobhaidh mé m'íocaíocht?

Íoctar Sochar Cuardaitheora Poist agus Liúntas Cuardaitheora Poist gach seachtain i riaráistí in oifig an phoist trí chárta seirbhísí leasa shóisialaigh a úsáid.

Ar ais go barr


17. Cad iad na rátaí reatha íocaíochta le haghaidh SCP/LCP?

Sochar Cuardaitheora Poist/Liúntas Cuardaitheora Poist – is é an ráta iomlán pearsanta €188.00, is é an ráta do dhuine fásta cáilithe €124.80 agus is é an ráta do leanbh cáilithe €29.80. Is é an leabhrán rátaí SW 19.

Sampla de Phá Uasta:

Má cháiligh duine amháin i lánúin do ráta pearsanta €188 agus do liúntas do dhuine fásta cáilithe €124.80, bheadh an tsuim uasta á fáil ag an lánúin a d'fhéadfaidís a fháil, e.g. €312.80. Má theastaigh ón mbeirt acu éileamh a dhéanamh ina gceart féin, gheobhadh an duine a raibh páirt á glacadh acu i Sochar Cuardaitheora Poist €188 agus laghdódh Liúntas Cuardaitheora Poist a ráta pearsanta €188 faoi €63.20. Mar sin, gheobhadh an custaiméir Liúntas Cuardaitheora Poist €124.80. Is é an íocaíocht iomlán a dhéantar leis an lánúin €312.80, má ghlactar leis go sásaíonn an bheirt chustaiméirí na coinníollacha go léir a bhaineann le híocaíochtaí Cuardaitheora Poist.

Ar ais go barr


18. Cad é an ráta Liúntas Cuardaitheora Poist a bhíonn i gceist do chustaiméirí atá idir 18 agus 25 bliain d'aois?

Ón 15 Eanáir 2014
Aois Ráta Pearsanta Ráta Duine Fhásta Cháilithe
18-24
€100
€100
25
€144
€124.80
26 nó níos sine
€188
€124.80

Má tá Sochar Cuardaitheora Poist á éileamh ag duine den lánúin agus má tá Liúntas Cuardaitheora Poist á éileamh ag an duine eile, ní fhéadfaidh an lánúin ach an tsuim uasta a fháil a gheobhadh duine amháin dá ndéanfaidís éileamh don teaghlach. Féach CC 17, Sampla de Phá Uasta.

Is é an leabhrán rátaí SW 19.

Ar ais go barr


19. Cé chomh fada an féidir liom leanúint le m'íocaíocht a fháil?

Féadtar Sochar Cuardaitheora Poist a fháil ar feadh a mhéid le 156/234 lá fostaíochta, ag brath ar na ranníocaíochtaí iomlána a íocadh ó cuireadh tús le fostaíocht. Féadfaidh duine a bhfuil 260 ranníocaíocht nó níos mó íoctha acu cáiliú do 234 lá agus féadfaidh duine a bhfuil níos lú ná 260 ranníocaíocht ar an iomlán íoctha acu cáiliú do 156 lá.

Ar ais go barr


20. Má ghlacaim le fostaíocht nó le hoiliúint ar feadh tréimhse ghearr, an gá dom athiarratas a dhéanamh ar m'íocaíocht Chuardaitheora Poist ón tús arís?

Oibríonn an Roinn córas mear-rianaithe do chustaiméirí a dhíshíníonn chun tabhairt faoi fhostaíocht nó oiliúint ar feadh tréimhse ghearr (a fhad le 12 sheachtain), ní gá duit athiarratas a dhéanamh ar d'íocaíocht Chuardaitheora Poist nuair a chuirtear deireadh leis an bhfostaíocht nó leis an oiliúint. Cinntíonn an tréimhse fionraí 12 sheachtain go ndéanfar d'íocaíocht a atosú gan mhoill. Tá sé tábhachtach go gcuireann tú d'Ionad Intreo nó d'Oifig Leasa Shóisialaigh ar an eolas roimh ré go bhfuil tú ag glacadh le hobair nó le hoiliúint.

Ar ais go barr


21. Cad a tharlaíonn má táim idir 20 agus 25 bliain d'aois (an aois sin san áireamh) agus má tá Liúntas Cuardaitheora Poist á éileamh agam agus má thugaim faoi chúrsa oiliúna Solas?

Is é an ráta pearsanta fad a bhíonn tú ag freastal ar an gcúrsa €160 (faoi réir aon mhaoin a d'fhéadfadh bheith i gceist). Má bhí ráta íocaíochta ní b'airde ná €160 á íoc sular thosaigh an cúrsa, íocfar an ráta níos airde sin.

Ar ais go barr


22. An gá dom cáin a íoc ar m'íocaíocht Chuardaitheora Poist?

Níl Liúntas Cuardaitheora Poist incháinithe.

Tá Sochar Cuardaitheora Poist incháinithe. Íocann an Roinn Sochar Cuardaitheora Poist go díreach le faighteoirí gan aon asbhaint a dhéanamh le haghaidh cánach. Féach www.revenue.ie chun teacht ar bhreis faisnéise

Ar ais go barr


23. Bhí mé ag oibriú thar lear le roinnt blianta anuas. Tá mé fillte anois go hÉirinn agus tá post á chuardach agam. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar íocaíocht Chuardaitheora Poist?

Má bhí tú ag oibriú i mBallstát eile an AE, féadtar do chuntas árachais shóisialaigh sa Bhallstát sin a chur san áireamh chun cabhrú leat cáiliú do Shochar Cuardaitheora Poist sa tír seo. Má theastaigh uait do ranníocaíochtaí ó thír eile an AE a chur le chéile chun cáiliú do Shochar Cuardaitheora Poist, is gá go raibh an fhostaíocht dheireanach a bhí agat sa tír seo.

Mura gcáilítear thú le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist, d'fhéadfadh go gcáileofaí thú do Liúntas Cuardaitheora Poist. Cuirfidh d'Ionad Intreo nó d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh comhairle ort faoi seo.

Ar ais go barr


24. Bhí mé féinfhostaithe le tamall anuas ach níl aon obair agam faoi láthair. An bhfuil aon rud ann is féidir liom a éileamh?

Féadfaidh iarratasóirí nach bhfuil na ranníocaíochtaí riachtanacha ÁSPC acu le haghaidh Sochar Cuardaitheora Poist iarratas a dhéanamh ar Liúntas Cuardaitheora Poist.

Ar ais go barr


25. Bhí mé ar sos gairme. Níl m'fhostóir in ann mé a ghlacadh ar ais tar éis an tsosa gairme. An bhfuilim i dteideal SCP/LCP a éileamh?

Meastar nach bhfuil duine atá ar sos gairme 'dífhostaithe' i rith thréimhse chomhaontaithe an tsosa gairme agus ní bhfaighidh siad SCP/LCP i rith an ama seo. Sa chás gur chríochnaigh tréimhse chomhaontaithe an tsosa gairme agus gur lorg tú chun filleadh ar an obair ach ní féidir leat mar gheall ar easpa folúntais, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar/Liúntas Cuardaitheora Poist.

Ar ais go barr


26. An gcaitear leis an Domhnach mar lá fostaíochta nó dífhostaíochta?

Tá Sochar Cuardaitheora Poist bunaithe ar sheachtain 7 lá. Caitear leis an Domhnach faoi mar a chaitear le lá ar bith eile sa tseachtain, mar lá fostaíochta nó dífhostaíochta, faoi mar is cuí.

Ar ais go barr


27. Tá íocaíocht Chuardaitheora Poist á fáil agam faoi láthair. Táim ag smaoineamh ar ghnólacht a bhunú ach an mbeidh mé i dteideal aon íocaíocht a fháil mura bhfaighim dóthain oibre?

D'fhéadfá cáiliú d'íocaíocht Chuardaitheora Poist nó Liúntas um Fhilleadh ar Obair, déan teagmháil le d'Ionad Intreo nó d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh.

Ar ais go barr


28. An gcáileoidh mé do Liúntas Breosla fad atá SCP/LCP á fháil agam?

Tá an Liúntas Breosla Náisiúnta iníoctha d'fhad an tséasúir bhreosla dóibh siúd a bhfuil Liúntas Cuardaitheora Poist á fháil acu ar feadh 15 mhí nó níos mó a chónaíonn leo féin nó nach gcónaíonn ach le cleithiúnaí cáilithe nó le faighteoirí incháilithe eile agus a shásaíonn na coinníollacha don scéim. Tá íocaíocht an Liúntais Náisiúnta Bhreosla teoranta do dhuine amháin an teaghlach.

Ar ais go barr


29. Más mian liom mo shochar cuardaitheora poist a aistriú chuig tír eile an AE, cad is gá dom a dhéanamh?

Tabhair cuairt ar d'Ionad Intreo nó d'Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh agus iarr orthu d'íocaíocht a aistriú.

Féadfaidh duine a raibh SCP Éireannach á fháil acu ar feadh 4 seachtaine, ar a laghad, an t-éileamh ar SCP a aistriú chuig tír atá cuimsithe ag Rialacháin an CE (Uimh. 883/2004) ar feadh a mhéid le 3 mhí (78 lá) má tá obair á cuardach ag an duine

Ní mór duit clárú mar chuardaitheoir poist leis na húdaráis slándála sóisialaí sa tír eile laistigh de 7 lá oibre tar éis go n-imíonn tú ó Éirinn.

Ar ais go barr


30. Cár féidir liom teacht ar bhreis faisnéise faoin Scéim Intéirneachta Náisiúnta?

Is féidir teacht ar fhaisnéis maidir le JobBridge – an Scéim Intéirneachta Náisiúnta ag leathanach na Scéime Intéirneachta Náisiúnta – Scéim JobBridge. Féadfaidh tú súil a chaitheamh ar na hIntéirneachtaí atá ar fáil, nó a chlárú gur spéis leat intéirneacht(aí) a sholáthar.

Last modified:28/04/2015
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img