Ráiteas ar Phríobháideachas agus ar Fhianáin


Print page

To view this page in English please click here.

Tá an láithreán gréasáin seo á chothabháil ag an Roinn Coimirce Sóisialaí. Tugann an Roinn Coimirce Sóisialaí urraim iomlán do do cheart chun príobháideachais, agus ní bhaileoidh sí sonraí pearsanta ar bith fút ar an láithreán gréasáin seo gan do chead soiléir a fháil.  Sonraí pearsanta ar bith a chuireann tú ar fáil de do dheoin féin, pléifear leo de réir na gcaighdeán is airde slándála agus rúndachta, i gcomhréir dhocht leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2003, leis an Acht Leasa Shóisialaigh (mar a leasaíodh) agus leis na treoracha infheidhmithe ón Aontas Eorpach (AE).  Chun eolas a fháil ar cé leis ar ceart teagmháil a dhéanamh i dtaca le ceisteanna cosanta sonraí agus i dtaca le hiarrataí rochtana cosanta sonraí, féach anseo, le do thoil.

Sonraí pearsanta ar bith a chuireann tú ar fáil, is chun na críche dá soláthraíonn tú na sonraí sin a úsáidfear iad, is go slán sábháilte a choinneofar iad agus ní roinnfear iad ach, más gá sin, le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile, le seirbhísigh na Roinne agus le gníomhairí na Roinne de réir an dlí.

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais maidir leis an láithreán gréasáin seo. Is i ndeireadh an leathanaigh seo a mhínítear roinnt téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí

Tá na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 ceaptha le príobháideachas daoine a chosaint. Tugann siad éifeacht do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Chosaint Sonraí. Tugann na hAchtanna cearta do dhaoine aonair i ndáil le príobháideachas a sonraí pearsanta chomh maith le freagrachtaí a thabhairt do na daoine sin a dhéanann na sonraí dá leithéid a choinneáil agus a phróiseáil. 

Cad is "sonraí pearsanta" ann?

Ciallaíonn sonraí pearsanta sonraí maidir le duine atá aitheanta nó duine is féidir a aithint ó na sonraí féin nó ó na sonraí i dteannta faisnéise eile atá i seilbh na Roinne nó ar dócha go dtiocfaidh siad i seilbh na Roinne. Cuimsíonn sonraí pearsanta aon fhaisnéis a bhaineann le duine beo inaitheanta. Is féidir na sonraí seo a choinneáil ar ríomhairí nó i gcomhaid láimhe.

Rialaitheoir Sonraí

Ciallaíonn "rialaitheoir sonraí" duine a rialaíonn, cibé ina aonar nó le daoine eile, inneachair agus úsáid sonraí pearsanta. 

Is é an tArd-Rúnaí an Rialaitheoir Sonraí i gcomhair na Roinne. Is í an rannóg atá ainmnithe chun feidhmeanna an Rialaitheora Sonraí sa Roinn a chomhlíonadh ná

An tAonad Slándála um Fhaisnéis Ghnó (ASFG/BISU)
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Teach Goldsmith
Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2.
Uimhreacha Gutháin: 016732773, 016732774, 016732744

Dualgais na Roinne

Is iad dualgais na Roinne faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí ná:

 • nach mór na sonraí a fháil agus a phróiseáil go cóir;
 • nach mór na sonraí a bheith cruinn, iomlán agus, i gcás inar gá sin, a choinneáil bord ar bhord leis na hathruithe is déanaí;
 • gan na sonraí a fháil ach chun críche amháin nó níos mó ná críoch amháin atá sonraithe, follasach agus dlisteanach;
 • gan a thuilleadh próiseála a dhéanamh ar na sonraí ar mhodh a bheidh ar neamhréir leis an gcríoch sin;
 • nach mór na sonraí a bheith leordhóthanach, ábhartha agus gan a bheith iomarcach i ndáil leis an gcríoch dár bailíodh iad nó dá ndéantar a thuilleadh próiseála orthu;
 • gan na sonraí a choinneáil níos faide ná mar is gá chun na críche sin;
 • nach mór bearta cuí slándála a dhéanamh in aghaidh rochtana neamhúdaraithe ar na sonraí nó in aghaidh athrú, nochtadh nó milleadh neamhúdaraithe a dhéanamh ar na sonraí, go háirithe i gcás ina dtarraingíonn an phróiseáil tarchur sonraí thar líonra, agus in aghaidh na gcineálacha mídhleathacha próiseála eile go léir (Baineann an Roinn feidhm as na bearta teicniúla fisiciúla is cuí, lena n-áirítear oiliúnt agus feasacht na foirne agus is go tráthrialta a dhéantar athbhreithniú orthu seo.);
 • nach mór na sonraí pearsanta go léir i seilbh na Roinne a chlárú leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí;
 • go bhfuil dualgas cúraim orainn i dtaobh na n-ábhar sonraí atá i gceist, is é sin le rá nach mór dúinn a bheith cúramach nach mbeimid inár gcúis dochair ná imní d’aon duine dár gcustaiméirí trí, mar shampla, faisnéis mhíchruinn a choinneáil ar ár gcomhaid, nó trí shonraí pearsanta a nochtadh do dhuine éigin nach bhfuil i dteideal na sonraí seo.

Tugann an Roinn aird an-mhór ar a dualgais agus déanann an Roinn an beart is láidre má bhaineann aon bhall foirne mí-úsáid as faisnéis chustaiméara. Pléitear le haon sárú iontaoibhe maidir le rúndacht na faisnéise mar mí-iompar tromchúiseach faoin gCód Smachta agus féadfaidh sé a bheith mar thoradh air seo go gcuirfear smachtbhannaí i bhfeidhm, lena n-áirítear an ball foirne a bhriseadh as a p(h)ost.

Sonraí a Roinnt 

Ní roinnfear sonraí pearsanta ar bith ach, más gá sin, le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile, le seirbhísigh na Roinne agus le gníomhairí na Roinne de réir an dlí.  Chun faisnéis a fháil ar chomhlachtaí a roinneann an Roinn faisnéis leo, breathnaigh, le do thoil, ar Aguisín 2 den cháipéis Iarraidh ar Shonraí Toirtiúla ó Thríú Páirtithe – Achoimre ar Threoirlínte anseo

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn an láithreán gréasáin seo sonraí pearsanta ar bith, seachas faisnéis a chuireann tú ar fáil de do dheoin féin (mar shampla, nuair a líonann tú foirm) agus do sheoladh IP. Ní bhainfear úsáid as cibé faisnéis a sholáthraíonn tú ar an gcaoi seo ach chun na críche dá soláthraíonn tú í.

Faisnéis a bhailímid sa ghnáthshlí

Féadaimid na sonraí seo a leanas a bhailiú ó gach duine a úsáideann an láithreán seo:

 • Faisnéis staidrimh (seoladh IP agus óstainm, leagan den bhrabhsálaí gréasáin, leathanaigh ar tugadh cuairt orthu srl.);
 • Seoladh an láithreáin ghréasáin dheireanaigh as ar tháinig tú orainn, agus téarmaí cuardaigh ar bith a úsáideadh san áireamh;
 • Faisnéis eile a chuirtear isteach i bhfoirmeacha, mar shampla má chuireann tú isteach do shonraí pearsanta nuair a iarrann tú foirm ar líne nó nuair a chuireann tú isteach foirm ar líne;
 • An dáta agus an t-am a ndéanann tú rochtain ar ár láithreán.

Na bealaí ina n-úsáidimid an fhaisnéis

Aon fhaisnéis phearsanta a chuireann tú ar fáil, is chun na críche dá soláthraíonn tú an fhaisnéis sin a úsáidfear í. Ní dhéanfaimid iarracht ar chuairteoirí aonair a shainaithint, ná ní dhéanfaimid na sonraí teicniúla a liostaítear thuas a chomhcheangal le haon duine ar leith. Is é ár mbeartas gan aon fhaisnéis theicniúil dá leithéid i leith cuairteoirí aonair ar an láithreán gréasáin a nochtadh go deo d’aon tríú páirtí ach amháin mar a gceanglófar orainn faisnéis dá leithéid a nochtadh de réir riail an dlí. Ní úsáidfear an fhaisnéis theicniúil ach chun críocha staidrimh agus chun críocha riaracháin eile.

Ba chóir duit a thabhairt faoi deara nach ‘sonraí pearsanta’ chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 – 2003 atá i sonraí teicniúla, nach féidir linn a chomhcheangal le haon duine inaitheanta.

Fianáin

Is éard atá i bhfianáin ná blúirí beaga faisnéise, arna stóráil i dtéacschomhaid shimplí, agus arna gcur ar do ríomhaire ag láithreán gréasáin. Is féidir leis an láithreán gréasáin roinnt fianán a léamh i rith do chuairteanna ina dhiaidh sin. Is féidir go mbainfidh an fhaisnéis arna stóráil i bhfianán le do chuid gnásanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó uimhir uathúil aitheantais ionas gur féidir leis an láithreán gréasáin 'cuimhneamh' ort nuair a fhillfidh tú. Déantar fianáin eile a scriosadh nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad sin ach le feidhmiú an láithreáin ghréasáin. I gcoitinne, ní fholaíonn fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir thú a aithint, ach amháin sa chás go bhfuil a leithéid d'fhaisnéis curtha ar fáil agat don láithreán gréasáin.

Féadfar fianáin a shocrú i roinnt áirithe áiteanna ar an láithreán gréasáin seo:

 • Nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán gréasáin seo don chéad uair, feicfidh tú teachtaireacht a chuirfidh ar an eolas thú faoin ráiteas príobháideachais. Má chliceálann tú ar an gcnaipe 'Folaigh an teachtaireacht seo', socrófar Fianán a dhéanfaidh an gníomh seo a thaifeadadh.

Ceadaíonn an chuid is mó de bhrabhsálaithe duit Fianáin a mhúchadh nó do chuid socruithe a oiriúnú d'fhianáin. Le fáil amach conas é seo a dhéanamh, féach an roghchlár 'Cabhair' ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur féidir nach n-oibreoidh roinnt gnéithe ar an láithreán seo i gceart má mhúchann tú na fianáin nó má athraíonn tú do chuid socruithe.

Má tá imní ort faoin gcaoi a ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil tríd an láithreán gréasáin seo, déan teagmháil linn tríd an bhfoirm "Ceist a Chur" a líonadh sa limistéar um Sheirbhísí agus Foirmeacha Ar Líne de Welfare.ie.

Naisc

Is féidir go bhfolóidh an láithreán gréasáin seo naisc le láithreáin eile nach den Roinn Coimirce Sóisialaí iad. Níl an Roinn Coimirce Sóisialaí freagrach as na láithreáin seo ná as ráitis phríobháideachais na láithreán gréasáin eile.

Athrú a Chur In Iúl

Forchoimeádann an Roinn Coimirce Sóisialaí an ceart chun an ráiteas seo a leasú tráth ar bith sa todhchaí agus is anseo a chuirfidh an Roinn aon athrú substainteach in iúl.

Gluais de théarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí Gréasáin

Is é is brabhsálaí gréasáin ann ná an ball bogearraí a úsáideann tú chun leathanaigh ghréasáin a léamh. Samplaí is ea Microsoft Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla Firefox agus Opera.

Seoladh IP

Déanann do sheoladh IP sainaithint ar do ríomhaire (nó ar ríomhaire do sholáthraí seirbhíse idirlín) i gcód prótacail idirlín (mar shampla 123.456.78.90). Tá seoladh uathúil IP ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé gur féidir nach ionann an seoladh gach uair a dhéantar ceangal.

Mionathraíodh an ráiteas príobháideachais seo an uair dheireanach i Meitheamh 2016

Last modified:22/07/2016