Sochar Cúramóra


Print page

Eolas

Íoctar Sochar Cúramóra le daoine le hárachas in Éirinn a fhágann an líon saothair chun aire a thabhairt do dhuine nó do dhaoine ar ghá cúram lánaimseartha a thabhairt dóibh.

Féadfaidh tú Sochar Cúramóra do thréimhse 104 seachtain san iomlán i gcás gach duine a bhfuil tú ag déanamh cúram dó nó di. Is féidir é seo a éileamh mar thréimhse leanúnach amháin nó ina chodanna de thréimhsí éagsúla a bheidh 104 seachtain iontu san iomlán. Má éilíonn tú Sochar Cúramóra i gcás tréimhse níos lú ná sé seachtaine leanúnacha i dtréimhse ar bith ní mór duit fanacht sé seachtaine eile sula n-éilíonn tú Sochar Cúramóra chun cúram a thabhairt don duine céanna arís.

Más rud é go bhfuil tú ag tabhairt cúram do bhreis agus duine amháin, féadfaidh tú íocaíocht a fháil ar feadh 104 seachtain i gcás gach duine acu. Féadfaidh na tréimhsí cúraim forluí ar a chéile nó a bheith i gcomhthráth le chéile.

Íocaíochtaí i leith cúraim faoisimh

Is deontas airgid thirim é an Deontas Cúraim Faoisimh a íoctar le cúramóirí. Is féidir le cúramóirí an deontas a úsáid pé slí ar mian leo. Bíonn na híocaíochtaí bhliantúla i leith cúraim faoisimh iníoctha ar an gcéad Déardaoin i Meitheamh gach bliain. Léigh tuilleadh faoi chúram faoisimh anseo.

Saoire cúramóra

Comhlánaíonn an ceart atá agat maidir le cearta cúramóra um shaoire ó fhostaíocht Scéim Sochar Cúramóra maidir le saoire. Tugann saoire cúramóra cead d'fhostaithe an fhostaíocht atá acu a fhágáil go sealadach ar feadh tréimhse nach mó ná 104 sheachtain chun cúram lánaimseartha a thabhairt do dhaoine a bhfuil gá acu le cúram agus aire lánaimsire. Ní íocfar iad le linn na saoire seo ach i gcás na ndaoine ar mhian leo saoire chúramóra a ghlacadh coinneofar a jabanna in áirithe dóibh ar feadh na saoire. Ní gá go mbeifeá i dteideal Sochar Cúramóra a fháil le bheith i dteideal saoire cúramóra a bheith agat.

Más dóigh leat gur diúltaíodh Sochar Chúramóra go héagórach duit nó mura bhfuil tú sásta le cinneadh a rinne Oifigeach Cinnidh Leasa Shóisialaigh faoi na teidlíochaí atá agat, tá sé de rogha agat achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh seo.

Rialacha

D'fhéadfá a bheith i dteideal Sochar Cúramóra a fháil:

  • Má tá tú 16 bliana d'aois agus faoi bhun 66
  • Má bhí tú fostaithe ar feadh ocht seachtain i rith an 26 seachtain sular oibrigh tú mar chúramóir. Ní mór duit 16 uaire oibre a bheith déanta agat in aghaidh na seachtaine nó 32 uaire in aghaidh na coicíse. Ní gá duit an choinníoll seo a chomhlíonadh má bhí Sochar Cúramóra á fháil agat i rith an 26 seachtain roimhe seo.
  • Má d'éirigh tú as obair le bheith i do chúramóir lánaimsire. Is éard is brí le bheith i do chúramóir lánaimsire ná a bheith i do chónaí le duine (nach bhfuil ag cur faoi nó fúithi in institiúid) a bhfuil cúram agus aire lánaimsire ag teastáil uaidh nó uaithi nó go bhfuil sé ar do chumas iad sin a thabhairt don té sin.
  • Níl tú ag cur fút in ospidéal, i dteach téarnaimh nó in institiúid dá leithéid. Áfach, má fhaigheann tú nó an duine a thugann tú aire dó/dí cóireáil leighis in ospidéil ar feadh 13 seachtain nó níos lú, glactar leat bheith ag tabhairt cúram agus aire lán aimseartha.
  • Ní mór duit coinníollacha Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa a shásamh
  • Ní mór don duine sin atá faoi do chúram agat a bheith chomh míchumasaithe sin go bhfuil cúram lánaimsire riachtanach dó nó di agus nach bhfuil an té sin ag cur faoi nó fúithi in institiúid. Ní mór teastas dochtúra a sholáthar. Níl teastas dochtúra riachtanach má tá Liúntas Chúram sa Teaghais á íoc ag Limistéar de chuid Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i leith linbh. Ní gá gurbh é nó í an cúramóir an duine a fhaigheann an Liúntas Chúram sa Teaghais thar cheann an linbh.
  • Ní féidir leat a bheith ag obair mar fhostaí nó féinfhostaithe ar feadh breis agus 15 n-uaire sa tseachtain. Is é an t-uasmhéid gur féidir leat a thuilleamh in aghaidh na seachtaine ná €332.50. (Is é €332.50 do ghlanioncam tar éis duit do cháin ioncaim agus an Muirir Sóisialta Uilíoch, PRSI, aoisliúntas (íocaíochtaí pinsin), éileamh pinsin, costais cheardchumainn, an phréimh árachais sláinte agus do shíntiúis chuig Cumainn Chairdiúla ó d'íocaíocht iomláin.)

Coinníollacha maidir le híocaíochtaí Árachais Shóisialaigh Phá-Choibhneasa

Ní mór duit 156 ranníocaíocht ar a laghad a bheith déanta agat ón am a chuaigh tú isteach sa scéim árachais go dtí an t-am a dhéanann tú an t-iarratas ar Shochar Chúramóra, agus

  • 39 ranníocaíocht a bheith déanta agat sa Bhliain Chánach iomchuí, nó
  • 39 ranníocaíocht déanta sa tréimhse 12 mí sular thosaigh an Sochar Cúramóra, nó
  • 26 ranníocaíocht déanta sa Bhliain Chánach Iomchuí agus 26 ranníocaíocht sa bhliain roimhe sin.

Ní féidir ach amháin ranníocaíochtaí ag Aicme ÁSPC A, B, C, D, E agus H a chur san áireamh i dtreo Sochair Cúramóra.

Ní chuirtear Aicme S (ranníocaíochtaí féinfhostaithe) san áireamh.

Is í an dara bliain iomlán cánach deireanach roimh an mbliain ina ndéanann tú d'éileamh an Bhliain Chánach Iomchuí, mar shampla, is í 2013 an Bhliain Chánach Iomchuí i gcás éilimh a dhéantar i 2015.

D'fhéadfaí tréimhsí árachais a críochnaíodh i mballstát eile de chuid an AE a chur san áireamh, chun na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC a chomhlíonadh. Is gá gur íocadh an tseachtain dheireanach oibre d'árachas íoctha in Éirinn.

Tabharfar íocaíochtaí curtha do shochar (creidmheasanna) duit gan iad a iarradh i gcás na tréimhse sin ina bhfuil tú ag fáil Sochar Cúramóra. Tugtar creidmheasanna ar an ráta céanna leis an ranníocaíocht dheireannach a rinne tú. Cinnteoidh na creidmheasanna seo nach gcaillfidh tú teidlíocht do shochar leasa shóisialaigh ná do phinsin amach anseo.

Leanaí cleithiúnaithe

Féadfaidh tú méadú a éileamh i leith linbh atá faoi bhun 18, atá ina c(h)ónaí leat de ghnáth más tusa a bhíonn á c(h)othú. Má tá leanbh ag fáil oideachais lánaimsire lae i scoil nó i gcoláiste aitheanta tá an méadú seo iníoctha go deireadh na bliana acadúla sin ina shroicheann an leanbh aois a 22. (Ní gá don leanbh a bheith ag cur faoi nó fúithi sa bhaile. Tá an méadú i leith leanaí cleithiúnacha iníoctha is cuma má bhíonn tú singil, i do bhaintreach , scartha ó do chéile nó más páirtnéir sibhialta tú nach bhfuil ina c(h)ónaí leis an páirtnéir sibhialta eile. Tá leath den mhéadú i leith Leanaí Cleithiúnacha iníoctha má tá tú ag maireachtáil le do chéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir. Má tá íocaíocht á fháil ag do chéile/páirtnéir sibhialta/comhchónaitheoir ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, gheobhaidh an bheirt agaibh araon leath den Mhéadú i leith Leanaí Cleithiúnacha.

Ó 5 Iúil 2012, más ioncam do chéile, páirtnéir sibhialta ó comhchónaitheoir níos mó ná €400 in aghaidh na seachtaine, ní féidir leat an méadú i leith leanaí cleithiúnacha iníoctha le do Shochar Cúramóra a éileamh a thuilleadh.

Impleachtaí cánacha

Is foinse ioncaim incháinithe é seo agus ba chóir duit é sin a chur in iúl do d'oifig chanach áitiúil.

Leanúint ar aghaidh le híocaíocht tar éis báis

Má tharlaíonn sé go bhfaigheann an duine a bhfuil tú ag tabhairt cúram dó nó di bás íocfar an Sochar Cúramóra duit go ceann 6 seachtain i ndiaidh a b(h)ás. D'fhéadfadh sé tarlú go mbeadh Deontas Méala iníoctha leat freisin. Léigh tuilleadh faoi Dheontais Mhéala anseo.

Rátaí

Rátaí ó 16 Márta 2017

Sochar Rataí seachtainiúil
Dea-chroíoch duine 1 €215.00
Dea-chroíoch duine 2 €322.50
Méadú do gach leanbh cáilithe €31.80 (ráta iomlán), €15.90 (leath-ráta)

Ní hann d’aon teidlíocht ar Phacáiste na Sochar don Líon Tí ná do Shaorthaisteal faoi Scéim an tSochair Chúramóra.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir cóip den fhoirm a bhaineann le Sochar Cúramaí a íoschóipeáil agus a chomhlánú i bhfoirm ag an suíomh (pdf). Tá an fhoirm seo (CARB1) ar fáil freisin ón Ionad Intreo nó Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh nó ón Rannóg Shochair Chúramaí, (breathnaigh thíos faoin mír cén áit le hiarratas a dhéanamh). Molann an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí go ndéanfaidh tú iarratas ar Shochar Cúramóra 10 seachtaine sula mbeidh tú ag fágáil do phost.

Ba cheart duit codanna 1, 2, 3 ,5, 6, 7 agus 8 a chomhlánú. Ba cheart do do fhostóir cuid a 4 a chomhlánú, a shíniú agus a stampáil. Ba cheart don duine (na daoine) atá faoi do chúram cuid a 10 a chomhlánú agus ba cheart dá d(h)ochtúir an Tuairisc Leighis a chomhlánú, a shíniú agus a stampáil.

Tá cearta dleathúla tábhachtacha ag Cúramaithe faoi dhlí na hÉireann. Má cheapann tú go bhfuil do chuid cearta cúramaí sáraithe, is féidir gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais faoin Acht um Shaoire Chúramaí, 2001.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun tuilleadh eolais faoi Shochar Chúramóra a fháil téigh i dteagmháil le d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh nó:

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Rannóg an tSochair Cúramóra
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Bóthar Béal Átha an Lao
An Longfort
Éire

Teil: (043) 334 0000 (If calling from outside the Republic of Ireland please call + 353 43 334 0000)
Lóghlao: 1890 92 77 70 (Note: the rates charged for using 1890 (Lo-call) numbers may vary)
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie
R-phost: carers@welfare.ie

Tá tuilleadh eolais faoi shaoire churamóra ó fhostaíocht ar fáil ó:

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre - Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála

Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála
Teach Lansdún
Bóthar Lansdún
Baile Átha Cliath 4
D04 A3A8

Teil:(01) 613 6700
Lóghlao:1890 22 02 27
Facs:(01) 613 6701
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Last modified:29/03/2018
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img