cailleadh duine liom le d�ana�


Print page

B�s a Chl�r�

Caithfear gach b�s a chl�r� le hOifig an Ard-Chl�raitheora laistigh de thr� mh�. F�adfar b�s a chl�r� ag Oifig Chl�r�ch�in Shibhialta ar bith agus is gn�thach do bhall teaghlaigh � a chl�r�. De rogha air sin, f�adfaidh duine a bh� i l�thair ag an mb�s, amhail ionada� ospid�il, n� neaschomharsa, n� an t-adhlac�ir, go fi�, an b�s a chl�r�.

Chun b�s a chl�r� caithfidh t� dul chuig an Oifig Chl�r�ch�in Shibhialta agus teastas docht�ra a thugann c�is an bh�is a thabhairt leat. T� liosta d'oifig� cl�r�ch�in shibhialta ar f�il ar l�ithre�n Gr�as�in GRO (clice�il anseo). Gheobhaidh t� teastas docht�ra �n docht�ir a bh� i l�thair an duine bh�saithe le linn a mbreoiteacht dheiridh. Caithfidh t� an Cl�r a sh�ni� ina dhiaidh sin i l�thair an Chl�raitheora. N� ghearrtar t�ille don chl�r� seo agus tugann s� teidl�ocht ar Theastas B�is duit. Doicim�ad t�bhachtach dl� is ea taifead b�is agus ba cheart � a choime�d in �it sh�bh�ilte.

Deontas M�ala

F�adfar Deontas M�ala a �oc leis an t� at� freagrach as costais na sochraide a �oc. Sochar �rachais Sh�isialaigh P� Coibhneasta is ea an deontas m�ala bunaithe ar rann�oca�ochta� �SPC an duine bh�saithe n� c�ile an duine sin. Cl�da�onn an sc�im an t-�racha� agus a c(h)�ile agus p�ist� cleithi�nacha faoi aois 18 (n� faoi 22 m�s in oideachas l�naimseartha). F�adfar � a �ileamh suas go 12 mh� i ndiaidh an bh�is. Munar f�idir leat d�ol as costais na sochraide, d'fh�adfadh s� go bhfaighfe� c�namh �n Oifigeach Leasa Pobail, bunaithe ar d'acmhainn, ach ba cheart duit iarratas a dh�anamh orthu roimh bille na sochraide a �oc.

M� bh� an duine b�saithe ag f�il pinsin n� �oca�ochta �n Roinn

M� bh�sa�onn duine fad a bh� s�/s� ag f�il �oca�ocht leasa sh�isialaigh, ba cheart an b�s a chur in i�l don chuid sin den Roinn a phl�ann leis an �oca�ocht chomh luath agus is f�idir.

M� rinneadh an �oca�ocht le leabhar n� le C�rta Seirbh�s� S�isialacha, ba cheart duit an leabhar n� an c�rta a choinne�il leis an f�gra b�is. Coime�d n�ta den Uimhir PSP n� den uimhir �ilimh.

In imthosca �irithe, leanfar d'�oca�ocht a dh�anamh le hAosach C�ilithe, ar n�s c�ile, p�irt� n� c�ram�ir go ceann s� seachtaine i ndiaidh an bh�is. �octar � sin le seic de ghn�th nuair a chuirtear an leabhar ar ais n� nuair a stoptar �oca�ocht an ch�rta.

Sochar B�is

M� bh�sa�onn duine de dheasca timpiste ag an obair n� galar ceirde, f�adfaidh Sochar B�is a bheith in�octha lena gcleithi�naigh. F�adfar � a �oc chomh maith le cleithi�naigh m� bh� an duine ag f�il Pinsean M�chumais ag uair a b(h)�is.

Deontas Sochraide

M� t� t� i dteideal Sochar B�is, �octar deontas chomh maith i leith chostas na sochraide.

Baintreach

Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach)

�oca�ocht le haghaidh baintreach agus baintreach fir a sh�sa�onn coinn�ollacha �irithe leasa sh�isialaigh is ea Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach). N�l aon t�st�il acmhainne i gceist d� agus mar sin n�l tionchar ag ioncam eile at� agat air, mar shampla tuilleamh, pinsean ceirde n� pinsean � fhosta�ocht do ch�ile nach maireann.

Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Rann�ocach)

M�s baintreach n� baintreach fir th� agus muna gc�il�onn t� do Phinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Rann�ocach) bunaithe ar do thaifead �rachais f�in n� ar thaifead �rachais do ch�ile nach maireann, d'fh�adfadh s� go gc�ileof� le haghaidh Pinsean Baintr�, Baintr� Fir n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Rann�ocach). �oca�ocht de r�ir t�st�la maoine � seo agus t�gtar i gcuntas aon ioncam agus caipiteal (m.sh. coigilteas, infheist�ochta�, airgead ar l�imh agus luach aon mhaoine at� agat seachas do bhaile f�in) at� agat chun do mhaoin a oibri� amach.

Deontas Baintreachais n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh

M�s baintreach n� baintreach fir th� agus m� t� p�ist� cleithi�nacha faoi 18 agat (n� faoi 22 m�s in oideachas l�naimseartha) f�adfaidh t� a bheith i dteideal Deontas Baintreachais n� P�irtn�ara Shibhialta Mharthanaigh. T� an deontas ar f�il d�ibh si�d ar bh�saigh a gc�ile ar n� i ndiaidh 1� Nollaig 1999 agus a bhfuil p�iste cleithi�nach amh�in acu ar a laghad.

Last modified:12/03/2012
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img