Méala


Print page

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Sibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)

 

Is íocaíocht árachais shóisialaigh é an Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Sibhialta Mharthanaigh (Ranníocach). Ní íocaíocht de réir tástáil acmhainne é, mar sin ní bhíonn tionchar air ag ioncam eile atá agat, m.sh. tuilleamh, pinsean ceirde nó pinsean ó fhostaíocht do chéile nach maireann. Gearrtar cáin ar an bpinsean seo ach is ar éigean a bheidh cáin le híoc agat air mura bhfuil agat d'ioncam ach é.

Más baintreach nó baintreach fir tú atá faoi 66 agus leanaí cáilithe agat, ach más amhlaidh nach gcáilíonn tú don Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Sibhialta Mharthanaigh (Ranníocach), ní mór duit iarratas a dhéanamh ar an Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora. .

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Sibhialta Mharthanaigh (Neamhranníocach)

Más baintreach nó baintreach fir tú nach gcáilíonn tú don Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Sibhialta Mharthanaigh (Ranníocach), bunaithe ar do thaifead árachais féin, ná ar thaifead árachais do chéile nach maireann, is féidir go gcáileofá cáiliú don Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Sibhialta Mharthanaigh (Neamhranníocach) Is íocaíocht de réir tástáil acmhainne é seo mar sin cuirfear aon ioncam atá agam san áireamh agus cinneadh á dhéanamh faoi cibé an gcáilíonn tú dó.

Má tá leanaí cáilithe agat, is féidir go gcáileofá don Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora ar íocaíocht de réir tástáil acmhainne é, leis.

Sochar Báis

Má bhásaigh do chéile/do pháirtnéir sibhialta de bharr díobháil ceirde nó galar ceirde liostaithe nó má bhí sé/sí ag fáil Pinsean Míchumais, de bhrí go raibh leath a gcumas fisiceach nó meabhrach caillte aige/aici, is féidir go mbeifeá i dteideal Sochar Báis in ionad an Phinsin Baintrí, Baintrí Fir nó Pháirtnéara Sibhialta Mharthanaigh (Ranníocach).

Deontas Méala

Is íocaíocht é an Deontas Méala atá bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC. Íoctar é ar bhás aon duine de na daoine seo a leanas: duine árachaithe, céile nó páirtnéir an duine árachaithe, baintreach nó baintreach fir duine árachaithe, leanbh faoi 18 mbliana d'aois, nó faoi 22 bliain má tá sé/sí in oideachas lánaimseartha (i gcás ina sásaíonn an tuismitheoir nó an té lena bhfuil gnáthchónaí ar an leanbh) na coinníollacha ranníocaíochta ÁSPC), pinsinéir ranníocach, céile nó páirtnéir pinsinéara ranníocaigh, duine fásta cáilithe de chuid pinsinéara ranníocaigh, lena n-áirítear daoine a cháileodh mar dhaoine fásta cáilithe ach atá ag fáil íocaíocht leasa shóisialaigh eile, ar nós Liúntas Cúramóra, leanbh cáilithe nó dílleachta atá ag fáil Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) ar bhás an chaomhnóra.

Nóta: Tá deireadh leis an Deontas Méala agus ní íocfar é i gcás básanna a tharlóidh an 1 Eanáir 2014 nó dá éis. Glacfar le hiarratais ar dheontais mhéala suas go dtí Nollaig 2014 ar choinníoll gur dáta báis roimh an 1 Eanáir 2014 atá i gceist. Ní mór iarratais ar dheontais mhéala a chur isteach laistigh de 12 mhí ón dáta báis.. Gheofar tuilleadh eolais ach cliceáil anseo.

Deontas an Chéile nó an Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh;

Íocaíocht aon uaire is ea Deontas an Chéile nó an Pháirtnéara Shibhialta Mharthanaigh a íoctar le baintreacha, baintreacha fir agus páirtnéirí sibhialta marthanacha mar thacaíocht ioncaim tar éis bhás an chéile/an pháirtnéara sibhialta.

Deontas Sochraide

Má bhásaíonn duine ag an obair, tá 'Deontas Speisialta Sochraide' ar fáil faoin scéim Sochar Díobhálacha Ceirde.

Last modified:22/05/2014
 

 Ábhair Ghaolmhara

 
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí

 
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img