Cé ba cheart iarratas a dhéanamh?


Print page
 

Ní gá duit iarratas a dhéanamh má fhaigheann tú Sochar Linbh (agus má chuireann tú cúram lánaimseartha ar fáil don leanbh), Liúntas Cúramóra, Sochar Cúramóra nó Deontas Tacaíochta Cúramóra (a thagann in ionad an Deontais Chúraim Fhaoisimh). Pléifimid le d’éileamh ar Shochar Linbh, ar Liúntas Cúramóra, ar Shochar Cúramóra nó ar Dheontas Tacaíochta Cúramóra (a thagann in ionad an Deontais Chúraim Fhaoisimh) mar iarratas ar a bheith i do chúramaí baile agus déanfaimid é seo a bhreacadh síos go huathoibríoch ar do thaifead árachais.

Más rud é nach bhfuil aon cheann de na híocaíochtaí seo á fháil agat ach go bhfuil cúram déanta agat de leanbh faoi bhun 12 bhliain d’aois nó de dhuine breoite nó nó de dhuine faoi mhíchumas atá 12 bhliain d’aois nó níos sine tráth ar bith ón 6 Aibreán 1994, is cóir duit iarratas a dhéanamh ar a bheith i do chúramaí baile.

Níl cead ach ag duine amháin i d’áit chónaithe a bheith ina c(h)úramaí baile aon tráth áirithe. Má éiríonn tú as a bheith i do chúramaí baile agus má ghlacann do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir an chúramaíocht bhaile chuige/chuici féin, ba cheart é seo a chur in iúl dúinn láithreach chun deimhin a dhéanamh de chaomhnú do theidlíochtaí faoin Scéim um Chúramaí Baile.

Tabhair faoi deara:
Is le máthair an linbh a íoctar an Sochar Linbh de ghnáth. Beidh ar athair a fhanann sa bhaile an fhoirm iarratais HM1 a líonadh..

Last modified:25/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí