Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Is daoine féinfhostaithe a íocann ÁSPC ar Aicme S, daoine mar iad seo a leanas:

  • feirmeoirí, daoine gairmiúla (mar shampla, dochtúirí, fiaclóirí, aturnaetha srl.), daoine atá ag déanamh gnóthaí as a stuaim féin nó i gcomhpháirtíochtaí, údair, ealaíontóirí, daoine rialta, conraitheoirí, fochonraitheoirí atá ag déanamh gnóthaí neamhspleácha,
  • daoine a bhfuil ioncam ó infheistíochtaí, ó chíosanna nó ó íocaíochtaí cothabhála acu,
  • íocann fostaithe atá féinfhostaithe freisin ÁSPC ar Aicme S sa bhreis ar a ranníocaíocht ÁSPC mar fhostaí,
  • stiúrthóirí cuideachta áirithe, teachtairí gluaisrothair áirithe srl. a íocann a gcáin tríd an gcóras ÍMAT ach nach meastar ina bhfostaithe chun críocha árachais shóisialaigh,
  • ó 1 Eanáir 2017, comhaltaí d’Údaráis Áitiúla (Comhairleoirí Cathrach agus Contae) a bhfuil díolaíochtaí ináirithe acu óna bpoist in údaráis áitiúla.

Tabhair faoi deara

Tá feidhm ag ÁSPC ar Aicme S maidir le stiúrthóirí a oibríonn agus a shealbhaíonn nó a rialaíonn 50% nó níos mó de na scaireanna sa chuideachta ina n-oibríonn siad. Déantar cinneadh ar gach cás ar a fhiúntas féin ó thaobh aicmiú na stiúrthóirí a oibríonn agus a shealbhaíonn nó a rialaíonn níos lú ná 50% de scaireanna na cuideachta, i bhfianaise an Chóid Chleachtais chun Stádas Fostaíochta nó Féinfhostaíochta Daoine a Shocrú.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach, le do thoil, ar www.welfare.ie nó déan teagmháil le:


An Rannóg Scóipe
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Teach Oisín
Sráid Amiens
Baile Átha Cliath 1

Guthán: (01) 673 2585 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) nó

 +353 1 6732585 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch).

Ríomhphost: scope@welfare.ie

Last modified:04/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais