Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair - SW92


Print page


EU LOGO.jpgESF.jpg

Chun cáiliú, ní mór duit a bheith:

 • i mbun gnólacht, atá faofa i scríbhinn ag Cuideachta Forbartha Comhtháite Áitiúla nó ag Éascaitheoir roimh ré, a thionscnamh,,
 1. agus
 • ag fáil ceann de na híocaíochtaí cáiliúcháin a liostaítear thíos agus ar leathanach 4 le 12 mhí anuas ar a laghad.
Is iad seo na híocaíochtaí cáiliúcháin:
 • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Míchumais
 • Liúntas Cúramóra (arna stad de dhualgais chúramóireachta)
 • Cúnamh Feirme
 • Pinsean Easláine
 • Forlíonadh Éagumais
 • Liúntas Réamhscoir
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta
 • Mharthanaigh ((Neamh-Ranníocach)
 • Sochar nó Liúntas do Bhanchéile Thréigthe
 • Liúntas do Bhanchéile Príosúnaigh
Ní mór bunteidlíocht ar an Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta a bheith ag duine a fhaigheann an Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, nó mura mar sin é, is í an tréimhse cháiliúcháin ná dhá bhliain.

Nóta:
 • Áirímid am a chaith tú le staidéar nó le hoiliúint ar chúrsaí lánaimseartha oiliúna FÁS agus Fáilte Éireann, Fostaíocht Phobail, Tús, Clár an Gheilleagair Shóisialta, Tionscnamh Post, Scéim Shóisialta na Tuaithe, Mórluas chun na Teicneolaíochta Faisnéise (FIT), Scéim um Fhilleadh ar Oideachas nó Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS), fad is a fuair tú ceann de na híocaíochtaí a luaitear thuas sular thosaigh tú an staidéar nó an oiliúint seo.
 • Áirímid freisin am a caitheadh ar an gClár Seirbhísí Pobail i gcás go bhfuair tú ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh liostaithe ar feadh leath na tréimhse cáiliúcháin ar a laghad.
 • Áirítear tréimhsí ina bhfuarthas Liúntas Leasa Forlíontach agus soláthar díreach i leith na tréimhse cáiliúcháin ar choinníoll go mbunaíonn an t-iarratasóir teidlíocht ar íocaíocht leasa shóisialaigh ábhartha roimh dó/di an scéim a thosú.
Thairis sin, féadfaidh tú cáiliú sa dá chás seo a leanas:
 • Is duine fásta cáilithe thú i dtaca le héilitheoir intofa agus aistríonn an t-éilitheoir a t(h)eidlíochtaí chugat. Téann tú le féinfhostaíocht agus ansin is é an t-éilitheoir bunaidh an duine fásta cáilithe ar d’éileamh ar an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. Má tá an t-éilitheoir bunaidh i dteideal creidmheasanna, féadfar leanúint de chreidmheasanna a éileamh. Ní féidir an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a íoc in éineacht le híocaíocht leasa shóisialaigh eile. Má chinneann an t-éilitheoir bunaidh, arb é an duine fásta cáilithe anois é, go ndéanfaidh sé éileamh ar íocaíocht leasa shóisialaigh eile, ní mór duit éirí as an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair a éileamh.
 • Scaoileadh amach ón bpríosún le déanaí thú. Is féidir am a caitheadh i bpríosún a ghlacadh nó a áireamh i leith na tréimhse cáiliúcháin maidir leis an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair ar chuntar go mbunaítear teidlíocht ar íocaíocht leasa shóisialaigh ábhartha sula dtosaítear an fhostaíocht.
 
Last modified:01/10/2015
 

 Foirmeacha Iarratais