Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?


Print page
Rannóga na mBileog

 

 • Céard é an Pinsean Neamhranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh?
 • Conas a cháilítear le haghaidh na híocaíochta seo?
 • Céard is tástáil acmhainne ann?
 • An féidir liom íocaíocht eile leasa shóisialaigh a fháil chomh maith le Pinsean Neamh-ranníocach Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh?
 • Cé mhéad is féidir a fháil?
 • Conas a fhaightear an íocaíocht?
 • Céard í an tSeirbhís Buiséad Teaghlaigh?
 • Cén fhad a n-íocfar mé?
 • Cé na sochair eile atá ar fáil?
 • 10  Conas agus cén uair ba cheart iarratas a dhéanamh?
 • 11  Cén áit ar féidir a thuilleadh eolais a fháil?
 •   Pointí le tabhairt faoi deara
  •  
    

   Ba cheart duit iarratas a chur isteach taobh istigh de 3 mhí ó bhás do chéile/pháirtnéara shibhialta. Má theastaíonn uait iarratas a chur isteach, comhlánaigh foirm iarratais WP 1 agus seol í in éineacht leis na teastais agus na doiciméid bhainteacha chuig:

   Rannóg an Phinsin Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh
   Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
   Bóthar an Choláiste
   Sligeach

   Íosghlao: 1890 500 000 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
   +353 71 915 7100 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

   Déan cinnte, le do thoil, go bhfuil d'fhoirm iarratais comhlánaithe go hiomlán, sula gcuirtear isteach í.

   Rabhadh: Mura ndéantar iarratas in am, d'fhéadfaí roinnt íocaíochta a chailleadh.

   Teastais le seoladh in éineacht le d'iarratas

   Nuair a dhéanann tú iarratas, d'fhéadfaí go mbeadh ort teastais a sheoladh isteach chugainn má tharla an bhreith/na breitheanna nó an pósadh/pháirtnéireacht shibhialta taobh amuigh de Phoblacht na hÉireann, amhail:

   • do theastas breithe,
   • teastas breithe do chéile/pháirtnéara shibhialta nach maireann,
   • teastas báis do chéile/pháirtnéara shibhialta nach maireann,
   • do theastas pósta shibhialta/páirtnéireachta sibhialta,
   • teastais breithe do leanaí cáilithe. Tabhair faoi deara: Níl aon ghá le teastas breithe má fhaigheann tú Sochar Linbh do na leanaí seo cheana féin.

    

   ghlacaimid le fótachóipeanna de na teastais.

    

   Mura bhfuil tú in ann na teastais a fháil ar an bpointe boise, ba chóir duit d'fhoirm iarratais ar phinsean a sheoladh isteach le nóta, ina luaitear go seolfaidh tú na teastais isteach chomh luath agus is féidir.

   I gcás go mbeidh na teastais á gcur isteach agat ar dháta níos déanaí, bí cinnte go luafaidh tú d'uimhir éilimh ar phinsean, le do thoil. Gheobhaidh tú an uimhir seo go huathoibríoch nuair a gheobhaimid d'iarratas.

   Tabhair faoi deara:
   Seol isteach litir ó scoil nó ó choláiste má tá tú ag éileamh ar son leanbh cáilithe, atá idir 18-22 bliain d'aois agus atá ag gabháil don oideachas lánaimseartha, le do thoil.

   Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimh. PSP)

   Ní mór duit d'Uimhir PSP féin agus Uimhir PSP do chéile/pháirtnéara shibhialta nach maireann a thabhairt. Más rud é nach bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat, déan teagmháil le d'Oifig áitiúil Leasa Shóisialaigh, le do thoil. Inseoidh siad d'Uimhir PSP duit. Más rud é nach bhfuil ceann acu agat, inseoidh siad duit céard is gá a dhéanamh chun uimhir a fháil.

   Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar www.welfare.ie.

    
  Last modified:22/11/2011