Pinsean na nDall - SW 76


Print page

Is cóir duit iarratas a dhéanamh 4 mhí roimh do 18ú breithlá. Má cháilíonn tú, íocfar an pinsean leat ón dáta a sroichfidh tú 18 mbliana d’aois.

Má éiríonn tú dall tar éis duit 18 mbliana d’aois a bhaint amach, is cóir duit iarratas a dhéanamh chomh luath agus a tharlaíonn an fhadhb. Má cháilíonn tú, ní fhéadfaidh tú d’íocaíocht a fháil ach ón dáta a bhfaightear d’iarratas.

Chun iarratas a dhéanamh: líon an fhoirm iarratais BP 1 agus cuir í maille leis na teastais chearta (má tharla an bhreith, an pósadh, an pháirtnéireacht shibhialta nó an t-aontas sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann) agus na cáipéisí eile chuig:

Rannóg Phinsean na nDall
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Íosghlao: 1890 50 00 00 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 71 9157100 (ó Thuaisceart na hÉireann 14 nó ón gcoigríoch)

Mura bhfuil tú in ann an fhoirm iarratais a líonadh, is ceadmhach do dhuine eile í a líonadh ar do shon.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn chun leagan braille agus téip chloschaiséid den leabhrán eolais seo agus den fhoirm iarratais BP 1 a fháil. Chun a thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil lenár Seirbhísí Eolais ag:

Seirbhísí Eolais
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach

Íosghlao: 1890 66 22 44 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
+ 353 71 9193313 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch)

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP)

Ní mór duit d’Uimhir PSP agus Uimhir PSP do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora a thabhairt. Ní mór duit freisin Uimhir/Uimhreacha PSP a thabhairt dúinn i dtaca le haon leanbh/leanaí a bhfuil sé de rún agat íocaíocht a éileamh ina leith. Mura bhfuil na huimhreacha seo ar eolas agat, déan teagmháil le d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, le do thoil. Cuirfidh siad d’Uimhir/Uimhreacha PSP in iúl duit. Mura bhfuil ceann agat, inseoidh siad duit cad a bheidh ort a dhéanamh chun ceann a fháil. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Teastais atá le cur chugainn i dteannta d'iarratais

Agus iarratas á dhéanamh agat ar Phinsean na nDall, is féidir go gcaithfidh tú teastais mar iad seo a leanas a chur chugainn má tharla an bhreith (na breitheanna), an pósadh, an pháirtnéireacht shibhialta nó an t-aontas sibhialta lasmuigh de Phoblacht na hÉireann: 

  • do theastas breithe,
  • teastas breithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora,
  • do theastas pósta nó do theastas clárúcháin um páirtnéireacht shibhialta nó um aontas sibhialta,
  • teastas breithe / teastais bhreithe do linbh/leanaí cáilithe.
    Tabhair faoi deara: Níl aon ghá le teastas breithe má tá Sochar Linbh á fháil agat cheana do na leanaí seo.

ghlacaimid le fótachóipeanna teastas.

Mura bhfuil tú in ann teastas/teastais a fháil láithreach, is cóir duit d'fhoirm iarratais ar phinsean a chur isteach maille le nóta ina luafaidh tú go gcuirfidh tú an teastas n na teastais chugainn a luaithe is féidir.

Más amhlaidh a bheidh teastais á gcur agat chugainn ar ball, cinntigh go luafaidh tú d'Uimhir PSP, le do thoil.

Tabhair faoi deara:
Cuir litir ó scoil nó ó choláiste chugainn, le do thoil, má tá éileamh á dhéanamh agat i leith linbh cháilithe, atá idir 18 mbliana agus 22 bhliain d'aois agus atá in oideachas lánaimseartha.

Last modified:15/05/2013
 

 Íoslódáilí