Na rudaí a dhéanfaidh agus nach ndéanfaidh an Réríomhán


Print page

Déanfaidh an Réríomhán na rudaí seo a leanas:

 • ríomhfaidh sé do ghlanphá in aghaidh na seachtaine ar bhonn na gcreidmheasanna caighdeánacha do na stádais chaidrimh a leanas:
  • Duine Singil
  • Duine Pósta nó Páirtnéir Sibhialta
  • Baintreach nó Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach a cháilíonn d'Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora
  • Baintreach nó Baintreach Fir nó Páirtnéir Sibhialta Marthanach gan leanaí cleithiúnacha
  • Teaghlach Aontuismitheora
  • ÍMAT
  • Cúramóir Baile
 • ríomhfaidh sé do ghlanphá in aghaidh na seachtaine ar bhonn na rátaí caighdeánacha ÁSPC agus ar bhonn rátaí caighdeánacha an Mhuirir Shóisialta Uilíoch
 • ríomh an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair (más infheidhme)
 • ríomhfaidh sé Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh (má bhaineann sé le hábhar)
 • déanfaidh sé comparáid idir do ghlanphá in aghaidh na seachtaine móide aon teidlíocht a fhéadfaidh a bheith agat ar Fhorlíonadh Ioncaim Teaghlaigh agus/nó an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair, agus d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh faoi láthair in aghaidh na seachtaine
 • soláthróidh sé barrachairt a thaispeánfaidh na torthaí

Ní dhéanfaidh an Réríomhán na rudaí seo a leanas:

 • ní chuirfidh sé gach cáin, ioncam agus costas san áireamh
 • ní chuirfidh sé do dhálaí pearsanta san áireamh
 • ní ríomhfaidh sé i dtaca le líonta tí ina mbeidh dhá ioncam
 • ní ríomhfaidh sé i dtaca le haon íocaíocht leasa shóisialaigh seachas Íocaíocht do Lucht Cuardaigh Fostaíochta
 • ní chuimseoidh sé cibé tacaí ag an obair a bhféadfaidh tú a bheith ina dteideal seachas Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh agus/nó an Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair
 • ní chuirfidh sé creidmheasanna breise cánach dá bhféadfaidh tú cáiliú san áireamh
 • ní chuirfidh sé costais a bhainfidh leis an obair amhail taisteal agus cúram leanaí san áireamh
 • ní chuirfidh sé Sochar Linbh san áireamh toisc nach rachfar i bhfeidhm ar an sochar sin má théann tú i mbun fostaíochta lánaimseartha
 • ní bheidh feidhm aige i gcás na ndaoine sin den Lucht Cuardaigh Fostaíochta:
  • a fhéadfaidh a bheith ag cíoradh na féinfhostaíochta mar rogha is féidir a dhéanamh
  • a bhfuil breithniú á dhéanamh acu maidir le dul i mbun na fostaíochta páirtaimseartha
  • atá ag bogadh ón bhfostaíocht pháirtaimseartha chuig an bhfostaíocht lánaimseartha
Last modified:23/12/2014
 

 Aimsigh post

 
Déan cuardach ar post ar img
 

 Aimsitheoir Intreo/Oifigí Áitiúla

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img