Postroinnt - SW105


Print page

 

I gcoitinne, tá íocaíochtaí ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí comhdhéanta d’íocaíochtaí árachais shóisialaigh (bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC) agus d’íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (bunaithe ar thástáil acmhainne).

D’fhéadfadh sé a bheith mar thoradh ar phatrúin phostroinnte áirithe go mbeadh ní ba lú ranníocaíochtaí ÁSPC agat. D’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar do theidlíocht ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe.

Is de réir na hAicme ÁSPC lena mbaineann tú a chuireann tú leis an gcumhdach i gcomhair na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh aonair thar thréimhsí éagsúla ama. Braitheann na híocaíochtaí seo a leanas ar thaifead do ranníocaíochtaí ÁSPC agus ar choinníollacha cáiliúcháin eile:

 • Sochar Cuardaitheora Poist,
 • Sochar Breoiteachta,
 • Sochar Máithreachais,
 • Sochar Uchtaíoch,
 • Sochar Atharthachta,
 • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta,
 • Pinsean Easláine,
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)*,
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach)*,
 • Pinsean Stáit (Ranníocach),
 • Sochar Cóireála,
 • Sochar Díobhálacha Ceirde*, agus
 • Sochar Cúramóra*.

Cuirtear na híocaíochtaí seo go léir ar fáil má shealbhaíonn tú ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme A agus má chomhlíonann tú na coinníollacha cáiliúcháin eile a bhaineann le gach íocaíocht nó gach sochar.

* Má shealbhaíonn tú ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme B, C nó D, is féidir go gcáileoidh tú do na híocaíochtaí seo - ar chuntar go gcomhlíonann tú na coinníollacha cáiliúcháin eile.

Chun go gcáileoidh tú don chuid is mó d’íocaíochtaí gearrthréimhseacha árachais shóisialaigh, caithfidh tú iad seo a shealbhú:

 • 104 ranníocaíocht ÁSPC íoctha ó thosaigh tú ag obair
agus
 • 39 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair sa bhliain chánach ábhartha, agus ní mór 13 cinn díobh siúd a bheith ina ranníocaíochtaí íoctha. Mura bhfuil 13 ranníocaíocht íoctha sa bhliain chánach ábhartha agat, ansin is féidir ina ionad sin feidhm a bhaint as 13 ranníocaíocht íoctha i gceann de na blianta cánach seo a leanas:
 • Ceachtar den dá bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha
 • An bhliain chánach iomlán dheireanach (roimh an mbliain ina dtosaíonn d’éileamh ar Shochar Breoiteachta)
 • An bhliain chánach reatha
 • 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha nó curtha chun sochair sa bhliain chánach ábhartha agus 26 ranníocaíocht ÁSPC íoctha sa bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha.

Is í an bhliain chánach ábhartha ná an bhliain chánach iomlán leathdhéanach roimh an mbliain sochair ina ndéanann tú d’éileamh. I dtaca le 2018, is í an bhliain chánach ábhartha ná 2016. Tosaíonn an bhliain sochair ar an gcéad Luan i Mí Eanáir.

Thairis sin, éilíonn íocaíochtaí fadtréimhseacha árachais shóisialaigh (mar shampla: Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach), Pinsean Stáit (Ranníocach), srl.) go sealbhaíonn tú íoslíon ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha chun cáiliú dóibh, chomh maith le meánmhéid bliantúil de ranníocaíochtaí íoctha agus curtha chun sochair a shroicheadh thar thréimhse fhada.

Last modified:25/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí