Céard iad na híocaíochtaí leasa shóisialaigh eile is féidir a íoc in éineacht leis an Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach) nó (Neamh-ranníocach)?


Print page


Más caomhnóir thú, is féidir leat íocaíocht a fháil ón Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh i do cheart féin, chomh maith le hÍocaíocht Caomhnóra a fháil do leanbh cáilithe ar bith atá ina c(h)ónaí leat. Ach ní féidir leat Méadú do Leanbh Cáilithe a fháil do leanbh ar bith a bhfuil Íocaíocht Caomhnóra á híoc ar a s(h)on.

Is féidir le leanbh a bhfuil Íocaíocht Caomhnóra á híoc ar a s(h)on na híocaíochtaí seo a leanas a fháil chomh maith, má shásaíonn sé/sí na coinníollacha cáilitheacha cuí:

  • Sochar Breoiteachta
  • Sochar Máithreachais
  • Sochar Sláinte agus Sábháilteachta
  • Sochar Uchtaíoch
  • Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta,
  • Sochar Díobhála
  • Forlíonadh Éagumais
  • Sochar Báis
  • Pinsean (Ranníocach) nó (Neamh-ranníocach) Baintrí/Baintreach Fir
  • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora.

 

Tabhair faoi deara
Níl an Íocaíocht Caomhnóra agus an Liúntas Cúram Altramais iníoctha le chéile.

Last modified:29/06/2011