Sochar Díobhála - SW30


Print page

Cúram Míochaine

Faoin Scéim um Chúram Míochaine, féadfaidh tú aisíocaíocht a fháil i leith speansas áirithe míochaine a thabhaíonn tú mar gheall ar do thimpiste nó do ghalar ceirde, i gcás nach n-íocann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó Scéim Sochair Chóireála na Roinne seo as na costais sin. Logáil isteach ar www.welfare.ie.

An Rannóg um Chúram Míochaine
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Áras Mhic Dhiarmada
Sráid an Stórais
Baile Átha Cliath 1

Teileafón: (01) 7043000
Íosghlao: 1890 928 400

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar + 353 1704 3000.

Féach chomh maith ar 'Seirbhísí Sláinte' ar roinn 10.

Sochar Míthreorach

Is féidir leat é seo a fháil i ndiaidh an tSochair Díobhála má chailleann tú cumas fisiceach nó meabhrach de thoradh timpiste nó galar ceirde. Beidh ar dhochtúir na Roinne imscrúdú a dhéanamh ort ar dtús chun méid na breoiteachta nó an mhíchumais a mheas le gur féidir linn cinneadh a dhéanamh faoi mhéid an tSochair Mhíthreoraigh atá dlite duit. Má bhronntar é, féadtar é a shiardhátú go dtí an dáta sin ar chríochnaigh an Sochar Díobhála.

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil.

Sochair Bháis (Sochair Mharthanóra)

Má fhaigheann tú bás de thoradh timpiste a tharla san áit oibre nó galar ceirde a tholg tú san áit oibre, nó má fhaigheann tú Pinsean Míchumais atá measúnaithe ag 50% nó os a chionn sin ag uair do bháis, d’fhéadfadh do chleithiúnaithe Sochar Báis a fháil. Áirítear leis an sochar sin:

  • Pinsean Baintrí nó Baintrí Fir nó Pinsean Páirtí Shibhialta,
  • Íocaíocht Chaomhnóra,
  • Pinsean Tuismitheora Chleithiúnaigh,
  • agus € 850 mar dheontas sochraide

Logáil isteach ar www.welfare.ie chun tuilleadh eolais a fháil nó téigh i dteagmháil leis:


An Rannóg um Shochar Míthreorach
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Tithe an Rialtais Bóthar Bhéal
Átha na Lao
An Longfort

Íosghlao: 1890 927 770

Teileafón: An Longfort (043) 334 0000

               Baile Átha Cliath (01) 704 3000

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann glaoigh ar + 353 43 334 0123.

 

Last modified:04/05/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí