Sochar Máithreachais - SW11


Print page

 


 

Ligeann an tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998, mar a leasaíodh, d’aithreacha agus do mháithreacha saoire gan phá a ghlacadh chun aire a thabhairt do leanaí óga. Tá cead agat an tsaoire do thuismitheoirí a ghlacadh in aon bhloc amháin 18 seachtaine nó, le haontú d’fhostóra, i mbloic bheaga, agus iad briste suas thar thréimhse ama.

Féadfaidh tuismitheoirí a ghlacfaidh an tsaoire seo creidmheas ÁSPC a fháil i leith gach seachtaine a ghlacfar. Cinntíonn sé seo go gcoinnítear cumhdach ó thaobh na sochar leasa shóisialaigh cothrom leis an eolas is déanaí. Ba chóir do d’fhostóir scríobh chuig Rannóg na dTaifead (seoladh thíos), chun an líon seachtainí agus dátaí cruinne do shaoire a dhaingniú.

Chun a thuilleadh eolais ar chreidmheasanna ÁSPC i dtaca leis an tsaoire do thuismitheoirí a fháil, déan teagmháil le:

Rannóg na dTaifead,
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Mhic Artair
Bun Cranncha
Contae Dhún na nGall


Guthán: (01) 471 5898
Íosghlao: 1890 690 690
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 47 15898, le do thoil 

Chun a thuilleadh eolais ar an tsaoire do thuismitheoirí a fháil, déan teagmháil le:

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
16-22 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7

Guthán: (01) 858 9601
Íosghlao: 1890 245 545
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 858 9601, le do thoil 

Láithreán Gréasáin: www.ihrec.ie

Chun eolas ar chearta fostaíochta agus ar fhreagrachtaí fostaíochta a fháil, déan teagmháil le:

Seirbhís Eolais agus Seirbhís do Chustaiméirí
An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach

Guthán: (059) 917 8990
Íosghlao: 1890 80 80 90
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 59 917 8990, le do thoil 


Láithreán Gréasáin: www.djei.ie

Last modified:30/09/2016
 

 Foirmeacha Iarratais