Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Ní chuirtear na nithe seo a leanas san áireamh nuair a dhéanann tú áireamh ar an ioncam i gcomhair do ranníocaíochta ÁSPC ar Aicme S.

 • liúntais chaipitil,
 • aon íocaíocht nó sochar leasa shóisialaigh,
 • aon íocaíocht i dtaca le freastal ar chúrsa oiliúna arna riar ag SOLAS, ar a ngearrtar cáin faoi ÍMAT,
 • Liúntas So-aistritheachta arna íoc ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ar a ngearrtar cáin faoi ÍMAT,
 • íocaíochtaí pinsin, ar a ngearrtar cáin faoi ÍMAT,
 • aon íocaíocht leanúnachais ioncaim de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim arna fáil ag duine arb éigean dó/di fostaíocht a fhágáil de dheasca breoiteachta, ar a ngearrtar cáin faoi ÍMAT,
 • íocaíochtaí iomarcaíochta agus íocaíochtaí a fhaightear de dhroim deireadh a chur le hoifig nó le fostaíocht, ar a ngearrtar cáin faoi ÍMAT,
 • cistí ar bith a fhaightear trí chistí a tharraingt go luath as Ranníocaíochtaí Saorálacha Breise áirithe, ar a ngearrtar cáin faoi ÍMAT,
 • cnapshuimeanna scoir áirithe de bhreis ar an uasteorainn saoil €200,000 atá saor ó cháin,
 • méideanna áirithe de phinsin phríobháideacha á dtiontú ina n-airgead roimh théarma ag daoine san earnáil phoiblí a bhí féinfhostaithe roimhe sin,
 • íocaíocht i leith polasaithe árachais saoil áirithe ón gcoigríoch a dhiúscairt nó gnóthachan a eascraíonn ina leith sin,
 • íocaíocht a fhaightear i leith leasanna ábhartha áirithe i gciste eischósta a dhiúscairt nó gnóthachan a eascraíonn ina leith sin,
 • barrachais inmhuirir áirithe a thagann as Imeacht um Chriostalú Sochair.
Last modified:07/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais