Céard is tástáil acmhainne ann?


Print page

Rannóga na mBileog

Is gá duit tástáil acmhainne a chomhlíonadh le cáiliú don íocaíocht. Is ionann d'acmhainn agus aon ioncam atá agat agus aon réadmhaoin (ach amháin d'áit chónaithe féin) nó aon sócmhainn eile a d'fhéadfadh airgead a thuilleamh ar do shon nó a d'fhéadfadh ioncam a sholáthar duit.

D'fhéadfadh Cigire Leasa Shóisialaigh cuairt a thabhairt ort sa bhaile. Beidh air/uirthi tú a cheistiú faoi nithe a áirítear mar acmhainn, agus d'fhéadfadh sé tarlú go n-iarrfaí ort doiciméid a thaispeáint, amhail cuntais nó ráitis bhainc.

Cad a áirítear mar acmhainn

Is iad na príomhnithe a áirítear mar acmhainn ná:

 • ioncam i bhfoirm airgid,
 • luach aon réadmhaoine atá agat (seachas d'áit chónaithe féin), agus
 • luach infheistíochtaí agus coigiltis atá agat.

Ioncam ó fheirm thalún

Áirítear an luach bliantúil d'aon sochar a bhaineann tú ó úinéireacht feirme nó ó fheirm a ligean ar cíos mar ioncam. Déantar an luach bliantúil a ríomh trí na costais riachtanacha a bhí ort a bhaint ó d'ioncam comhlán.

Infheistíochtaí agus coigilteas

Ní ghlactar leis gurb ionann d'acmhainn agus an t-ioncam iarbhír a fhaigheann tú ó infheistíochtaí agus ó airgead i gcuntas coigiltis. Cuirimid na rudaí seo a leanas le chéile, chun d'acmhainn ó infheistíochtaí agus ó choigilteas a ríomh:

 • luach airgid thirim na n-infheistíochtaí agus na réadmhaoine,
 • airgead i gcuntas coigiltis, agus
 • airgead ar láimh nó airgead atá i gcuntas reatha i mbanc.

Úsáidimid an fhoirmle sa bhosca thíos ansin.

Caipiteal
Acmhainn sheachtainiúil a bhíonn measúnaithe
An chéad €20,000
Nialas
€20,000 - €30,000
€1 in aghaidh €1,000
€30,000 - €40,000
€2 in aghaidh €1,000
Breis is €40,000
€4 in aghaidh €1,000

 

Sampla

Tá coigilteas €45,000 ag baintreach (fir)/páirtnéir sibhialta arthanach agus níl aon acmhainn eile aici/aige.

Coigilteas iomlán

€45,000

Lúide an chéad €20,000 (neamhaird tugtha air)

€20,000

Iarmhéid

€25,000

Déantar measúnú ar iarmhéid €25,000 mar seo a leanas:

Déantar €10,000 a mheasúnú ag €1 in aghaidh €1,000

€10.00

Déantar €10,000 a mheasúnú ag €2 in aghaidh €1,000

€20.00

Déantar €5,000 a mheasúnú ag €4 in aghaidh €1,000

€20.00

Acmhainn sheachtainiúil

€50.00

Íocaíocht sheachtainiúil

€161.80
(Rataí Eanáir 2011)

Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach ar 'www.welfare.ie'.

Cén rud nach n-áirítear mar acmhainn?

Seo a leanas roinnt de na rudaí nach ionann iad agus acmhainn:

 • d'áit chónaithe féin,
 • aon íocaíocht ón Roinn seo,
 • Liúntas Leasa Forlíontach,
 • an chéad €100 de thuilleamh seachtainiúil ó fhostaíocht, ach ní féinfhostaíocht,
 • méid áirithe ioncaim ó bhreacfhostaíocht le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), mar chúntóir baile,
 • Liúntas Cúram Altramais,
 • ioncam ó charthanas,
 • ioncam ó infheistíocht nó ó úsáid bhrabúsach réadmhaoine, amach ó réadmhaoin a úsáidtear nó a mbaintear leas aisti go pearsanta (maoin a ligtear ar cíos nó a mbaintear úsáid bhrabúsach eile aisti, meastar í ar bhunús luach caipitil leis an bhfoirmle thuas),
  agus
 • ioncam ó lóistín a chur ar fáil do mhic léinn a bhíonn ag staidéar na Gaeilge i nGaeltachtaí, faoi scéim a riarann Aire na Gaeltachta.

Más amhlaidh go bhfaigheann tú cíos ó dhuine a chónaíonn leat agus go mbeifeá i do chónaí i d'aonar murach é/í, ní áireofar é mar acmhainn.

 
Last modified:22/11/2011