Níl an leathanach seo ar fáil as Gaeilge fós


Print page

 

 

Seasann ÁSPC d’Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa. Is éard is ranníocaíocht ÁSPC ann ná céatadán de thuilleamh ináirithe fostaí. Íocann fostóirí agus fostaithe an ranníocaíocht seo agus tá sé comhdhéanta:

 • an méid ÁSPC a íocann tú (agus d'fhostóir), d’árachas sóisialach, agus
 • de Thobhach 0.7% an Chiste Náisiúnta Oiliúna* 

Féadfar tobhaigh eile a chur leis ó am go ham.

Tá an córas ÁSPC bunaithe ar “sheachtainí fostaíochta inárachaithe” - ó thaobh ríomh na dtobhach ÁSPC agus ó thaobh bhronnadh na ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh. Déantar na ranníocaíochtaí seo a thaifeadadh chun teidlíochtaí ar shochair leasa shóisialaigh sa todhchaí a chinneadh. An prionsabal ranníocach a thugtar ar an nasc idir na ranníocaíochtaí a bronnadh agus an teidlíocht ar shochar.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar http://www.welfare.ie/ga/Pages/Summary-of-PRSI-Classes-2015.aspx

* Baineann an tobhach seo le fostaithe ar Aicme A nó H agus is é an fostóir amháin a íocann é.

Tabhair faoi deara Déantar ranníocaíocht ÁSPC a thaifeadadh i gcás go n-oibríonn fostaí aon chuid de sheachtain ranníocaíochta (nó i gcás go gcuirtear é/í ar an uainchlár chun na hoibre sin), is cuma cathain a íoctar iad.

  Last modified:24/07/2015
   

   Foirmeacha Iarratais

   
   

   Íoslódáilí