Céard a dhéanfaidh mé má tá mé míshásta leis an gcinneadh?


Print page

Más rud é nach n-aontaíonn tú leis an gcinneadh ar d'iarratas agus má tá eolas breise agat, seol é chuig Rannóg an Deontais Cúram Faoisimh, Bosca Oifig Phoist 10085, Baile Átha Cliath 2, le do thoil.

Mura n-aontaíonn tú leis an gcinneadh ar d'iarratas, is féidir leat achomharc a dhéanamh ina choinne. Caithfidh achomharc ar bith a bheith curtha isteach i bhfoirm scríofa, taobh istigh de 21 lá ó dháta an chinnidh agus ba cheart go luafadh sé fáth an achomhairc go soiléir.

Ba chóir duit d'achomharc a sheoladh chuig:

An Oifig Achomharc Leasa Shóisialaigh,
Teach D'Olier,
Sráid D'Olier,
Baile Átha Cliath 2

Íosghlao: 1890 74 74 34 (ó Phoblacht na hÉireann amháin)
Guthán: +353 167 32800 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

 
Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais