Cad a tharlíonn nuair a éirím as obair chun cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil?


Print page

 


Is féidir go mbeidh tú i dteideal de réir dlí saoire shealadach gan phá a fháil ó do phost chun cúram agus aire lánaimseartha a chur ar fáil do dhuine eile.

Má tá eolas uait, déan teagmháil le:

An tÚdarás Náisiúnta um Chearta Fostaíochta
Tithe an Rialtais,
Bóthar Uí Bhriain,
Ceatharlach.

Guthán: (059) 9178990
 
Íosghlao: 1890 80 80 90
 
Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar +353 59 9178990, le do thoil

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar an dlí faoin tsaoire chúramóra, logáil isteach ar www.employmentrights.ie.
 

Creidmheasanna saoire cúramóra

Gheobhaidh tú go huathoibríoch ranníocaíochtaí ÁSPC atá curtha chun sochair (‘creidmheasanna’) i leith na tréimhse ina bhfaigheann tú an Sochar Cúramóra nó ina mbíonn tú ar saoire chúramóra. Bronntar creidmheasanna ar an ráta céanna agus a bhain le do ranníocaíocht dheireanach ÁSPC a íocadh.
Cabhraíonn na creidmheasanna seo le d'íocaíochtaí leasa shóisialaigh amach anseo a chosaint.
 

Nóta:
Má bhaineann tú leas as saoire cúramóra amháin, iarr ar d'fhostóir an fhoirm iarratais ar
chreidmheasanna na saoire cúramóra atá ag deireadh an leabhráin seo a chíonadh, le do thoil, tar éis duit filleadh ar an obair.

Má théann tú ar saoire chúramóra ach mura bhfaigheann tú Sochar Cúramóra, beidh tú i dteideal creidmheasanna na saoire cúramóra a fháil go fóill maidir le gach seachtain den tsaoire, ar feadh suas le 2 bhliain. Cinnteoidh sé seo go
gcoinneofar go hiomlán an cumhdach reatha atá agat i leith an leasa shóisialaigh.

Ansin ba chóir duit an fhoirm líonta a chur chuig:

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Seirbhísí Cáilitheachta Cliant
Sruth Luacha Ghearrthéarmaigh
Bóthar Faoisimh Laistigh
Ard Rámhann
Bun Cranncha
Co. Dhún na nGall
Éire

Bronnfar creidmheasanna i leith do shaoire gan phá agus tabharfar do thaifead árachais shóisialaigh bord ar bhord leis an eolas is déanaí.

 

Last modified:29/10/2014