Ranníocaíochtaí Curtha Chun Sochair - SW 12


Print page

Mura bhfuil ach ranníocaíochtaí ÁSPC Aicme S agat sa dá lánbhliain chánach dheiridh, agus mura bhféadann tú aon ÁSPC a íoc a thuilleadh de dheasca breoiteachta, dífhostaíochta nó má thiteann d'ioncam ón bhféinfhostaíocht faoi bhun méid áirithe, ní cháilíonn tú do chreidmheasanna. Is féidir go roghnóidh tú Ranníocaíochtaí Deonacha ina ionad sin.

Má bhí ranníocaíochtaí Aicme A, B, C, D, E, H nó P agat freisin sa dá bhliain chánach dheiridh, is féidir go gcáileoidh tú do chreidmheasanna.

Cad is Ranníocaíocht Dheonach ann?

Is do dhaoine faoi bhun 66 bliana d'aois nach bhfuil faoi chumhdach an ÁSPC éigeantaigh a thuilleadh atá na ranníocaíochtaí deonacha. Is rogha freisin iad na ranníocaíochtaí deonacha do dhaoine a fhaigheann íocaíocht leasa shóisialaigh nach gcáilíonn do chreidmheasanna.

In aon bhliain, íocann iarfhostaithe ÍMAT ranníocaíochtaí deonacha ar chéatadán a n-ioncaim sa bhliain roimhe sin. Is ann do tháille íosta agus do tháille uasta. Íocann daoine a bhí féinfhostaithe sainráta seasta.

Is féidir go gcáileoidh tú do ranníocaíochtaí deonacha:

  • má tá 468* seachtaine ar a laghad d'ÁSPC íoctha agat i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht, agus
  • má dhéanann tú iarratas laistigh de 12 mhí ó dheireadh na bliana ranníocaíochta a ndearna tú ranníocaíocht ÁSPC an uair dheiridh nó inar bronnadh ranníocaíocht curtha chun sochair ort an uair dheiridh.

* Más ranníocóir deonach thú ar 6 Aibreán 2015 nó ina dhiaidh sin, ní mór 520 seachtain ar a laghad d'ÁSPC a bheith íoctha agat i bhfostaíocht nó i bhféinfhostaíocht.

Tabhair faoi deara
Is féidir go gcothóidh ranníocaíochtaí deonacha do theidlíochtaí ar phinsean. Is féidir go gcabhróidh cumasc de ranníocaíochtaí deonacha agus ranníocaíochtaí eile a bheidh íoctha nó curtha chun sochair leat cáiliú do ráta pinsin a bheidh níos airde ná an méid a gheofá murach sin. Níor chóir duit fanacht go dtí go mbeadh iarratas ar phinsean á dhéanamh agat chun ranníocaíochtaí deonacha a chíoradh, mar b'fhéidir go mbeadh sé ró-dhéanach faoin tráth sin.

Mura mbíonn ranníocaíochtaí ÁSPC á ndéanamh agat a thuilleadh agus mura gcáilíonn tú do ranníocaíochtaí curtha chun sochair, is féidir go gcaithfidh tú a bheith i do ranníocóir deonach chun do theidlíochtaí ar phinsean a chothabháil.

Ní chlúdaíonn ranníocaíochtaí deonacha thú ó thaobh sochar gearrthréimhseach amhail Sochar do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Sochar Máithreachais, Sochar Breoiteachta nó Sochar Cóireála.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Rannóg na Ranníocaíochtaí Deonacha
Oifig na Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bóthar Chorcaí
Port Láirge

Guthán: (01) 471 5898
Íosghlao: 1890 690 690

Má tá tú ag glaoch ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, glaoigh ar + 353 1 471 5898, le do thoil

Last modified:07/05/2015
 

 Foirmeacha Iarratais