Pinsean na nDall - SW 76


Print page

Tacaí Fostaíochta

Fostaíocht athshlánúcháin

Má oibríonn tú, is féidir leat neamhaird a thabhairt ar an gcéad €120 de do thuilleamh, nuair a bhíonn d’acmhainn sheachtainiúil á ríomh. Áireofar tuilleamh os cionn na teorann seo mar acmhainn. Baineann an neamhaird seo le hobair athshlánúcháin amháin. Más mian leat leas a bhaint as an neamhaird seo, is cóir duit fianaise mhíochaine a chur chugainn ó do Liachleachtóir Ginearálta, ina luaitear gur obair athshlánúcháin atá i gceist.

Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (LFFO)

Má tá Pinsean na nDall á fháil agat le 12 mhí anuas ar a laghad agus más mian leat dul le féinfhostaíocht, is ceadmhach duit aistriú chuig an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair (LFFO). Ligfidh sé seo duit tacaíocht airgeadais a mhairfidh 2 bhliain a fháil. Má théann tú le féinfhostaíocht faoin LFFO, gheobhaidh tú gach pioc de Phinsean na nDall i gcomhair na chéad bhliana, agus 75% de sa dara bliain. Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Mura bhfuil tú in ann leanúint den LFFO, cuirfear do theidlíocht ar Phinsean na nDall ar ais go huathoibríoch.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le  d'Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil, nó:

Seirbhísí Tacaíochta Fostaíochta
Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Tithe an Rialtais
Lóiste na Sionainne
Cora Droma Rúisc
Contae Liatroma

Íosghlao: 1890 927 999 (ó Phoblacht na hÉireann amháin) + 353 71 9672616 (ó Thuaisceart na hÉireann nó ón gcoigríoch)

Tacaí oideachais

Clár um Fhilleadh ar Oideachas

Má fhaigheann tú Pinsean na nDall, is féidir leat staidéar breise a dhéanamh, gan dul i bhfeidhm ar d'íocaíochtaí agus do shochair.

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Clúdaíonn an liúntas seo cúrsaí faofa dara agus tríú leibhéal.

Chun feidhm a bhaint as an rogha seo, ní mór duit a bheith:

  • 18 mbliana d'aois nó os a chionn sin,
  • ag fáil Phinsean na nDall le 6 mhí anuas ar a laghad, agus
  • ag freastal ar chúrsa faofa lánaimseartha dara nó tríú leibhéal i scoil nó i gcoláiste aitheanta.

Gheobhaidh tú ráta uasta Phinsean na nDall faoin scéim agus coimeádfaidh tú cibé sochair thánaisteacha atá agat cheana, amhail an Saorthaisteal agus an Liúntas Breosla. Le linn duit bheith ar an Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas, is féidir leat a bheith ag obair go páirtaimseartha nó i rith tréimhsí saoire, gan dul i bhfeidhm ar d'íocaíocht. Má fhaigheann tú an Forlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste, áfach, rachaidh aon ioncam breise i bhfeidhm air seo.

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG) 

Tá an scéim seo á hoibriú trí Choistí Gairmoideachais áitiúla. Is féidir leis na cúrsaí a bheith ar siúl ar feadh suas le dhá bhliain agus is féidir cáilíochtaí mar an Teastas Sóisearach, an Ardteistiméireacht, an Iar-Ardteistiméireacht agus Teastais na Cathrach agus na gCeardchuallachtaí (City and Guilds) a bheith mar thoradh orthu.

Ní íocann tú aon táille i leith an chúrsa agus faigheann tú na leabhair agus na hábhair saor in aisce.

Chun páirt a ghlacadh, ní mór duit a bheith:

  • 21 bhliain d'aois nó os a chionn sin, agus
  • ag fáil Phinsean na nDall le 6 mhí 20 anuas ar a laghad.

Gheobhaidh tú ráta uasta Phinsean na nDall faoin scéim agus coimeádfaidh tú cibé sochair thánaisteacha atá agat cheana, amhail an Saorthaisteal agus an Liúntas Breosla.

Dá mbeadh Pinsean na nDall á fháil agat ar feadh 12 mhí ar a laghad díreach roimh duit an cúrsa SDOG a thosú, d'fhéadfá liúntas breise €32.60 a fháil in aghaidh na seachtaine.

Níl an SDOG faoi réir tástála acmhainne, mar sin is féidir leat obair a dhéanamh gan dul i bhfeidhm ar d'íocaíochtaí. Má fhaigheann tú an Forlíonadh Cíosa nó Úis Mhorgáiste, áfach, rachaidh aon ioncam breise i bhfeidhm air seo.

Chun a thuilleadh eolais a fháil, logáil isteach ar www.welfare.ie.

Last modified:20/05/2013
 

 Íoslódáilí