Céard atá i gceist le 'cúram agus aire lánaimseartha'?


Print page
 

Caithfidh an duine atá faoi chúram a bheith chomh míchumasach sin go mbíonn na rudaí seo a leanas de dhíth air/uirthi:.

  • maoirseacht leanúnach agus cabhair rialta lena riachtanais phearsanta i rith an lae, amhail siúl agus bogadh thart, gléasadh, níochán, ithe agus ól,

  • maoirseacht leanúnach chun baol dó/di féin a sheachaint

agus

  • cúram agus aire lánaimseartha ar feadh sé mhí ar a laghad. Is gá an chéad Déardaoin i Meitheamh a chur san áireamh sa tréimhse chúraim seo.

Tabhair faoi deara

D’fhéadfadh an duine faoi chúram freastal ar chúrsa oiliúna athshlánúcháin neamhchónaitheach nó ar ionad cúram lae neamhchónaitheach atá ceadaithe ag an Aire Sláinte agus Leanaí.

Is féidir leatsa, an cúramóir:

  • freastal ar chúrsa oideachais nó oiliúna, nó obair dheonach nó pobail a dhéanamh ar feadh suas le 15 huaire in aghaidh na seachtaine,

  • obair a dhéanamh taobh amuigh de d'áit chónaithe ar feadh suas le 15 huaire in aghaidh na seachtaine,

  • comhcheangal den dá rud a dhéanmah, fad is nach bhfuil an t-iomlán comhcheangailte níos mó ná 15 huaire in aghaidh na seachtaine.

Caithfidh tú aon fhostaíocht a fhógairt leis an Roinn seo ar dtús.

Nuair a bheidh tú as láthair, caithfidh tú cúram sásúil a shocrú don duine a mbíonn cúram agus aire lánaimseartha de dhíth air/uirthi.

Déanfaimid measúnú ar an ngá atá le cúram lánaimseartha a sholáthar ar bhonn aonair. Ní bhímid ag súil leis go soláthródh cúramóir cúram ar bhonn 24 uair.

Cuirfimid na socruithe thuas i bhfeidhm ar bhealach solúbtha agus aird á tabhairt ar riachtanais an chúramóra agus an duine a mbíonn an cúram de dhíth air/uirthi. Ach beidh orainn cur síos a fháil ar an gcúram a sholáthraíonn tú.

Last modified:29/06/2011
 

 Foirmeacha Iarratais