Céard a dhéanann An Rannóg Scóipe?


Print page

 

Siad feidhmeanna na Rannóige Scóipe ná treoracha agus eolas um inárachaitheacht fostaíochta a thabhairt de réir an dlí. Is féidir le duine nó gnó ar bith nó a n-ionadaithe iarratas a dhéanamh um fhostaíocht a imscrúdú chun a chinntiú go gcuirtear an aicme cheart ÁSPC i bhfeidhm. Má tá tú éiginnte maidir le do stádas árachais shóisialaigh, ba chóir duit scríobh chuig An Rannóg Scóipe (féach thíos) agus cinneadh foirmiúil a iarraidh.

Pléann Oifigigh Bhreithiúnachta sa Rannóg Scóipe le ceisteanna dá leithéid seo a leanas:

  • an bhfuil fostaíocht nó féinfhostaíocht ann,
  • an fostaíocht inárachaithe, fostaíocht inárachaithe um shochar díobhálacha ceirde (cumhdaithe um Shochar Díobhálacha Ceirde amháin) nó féinfhostaíocht inárachaithe atá i gceist,
  • cén aicme ÁSPC atá dlite, agus
  • i gcás fostaíochta, ainm an fhostóra.
  • Sula dtarlaíonn sé seo, cuireann Cigire Leasa Shóisialaigh agallamh ar an oibrí agus ar an fhostóir ar leithligh maidir le cineál na fostaíochta. Nuair a chríochnaítear an t-imscrúdú seo, cuireann an Cigire tuarascálacha mionsonraithe chuig Oifigeach Breithiúnachta sa Rannóg Scóipe um chinneadh foirmiúil.

Tá cinneadh an Oifigigh Bhreithiúnachta bunaithe ar an fhianaise uile atá ar fáil agus freisin ar phrionsabail dlíthiúla a tugadh i mbreithiúnais éagsúla cúirte le blianta anuas. (Tá cuid de na prionsabail seo leagtha amach san "Cód Cleachtais do dheimhniú stádas fostaíochta nó féinfhostaíochta ag daoine ar leith") Má tá tuilleadh eolais uait, logáil isteach le do thoil ar www.welfare.ie nó déan teagmháil le:

An Rannóg Scóipe
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Teach Oisín
Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2

Guthán: 01 673 2585 (ó Phoblacht na hÉireann amháin), nó +353 1 673 2585 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht)

Ríomhphost: scope@welfare.ie.

Last modified:23/09/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí