Cad a áirítear mar ioncam teaghlaigh?


Print page

 Is iad na príomhnithe a áirítear mar ioncam ná:

  • do mheántuilleamh inmheasúnaithe (féach lgh. 6 agus 7),
  • meántuilleamh inmheasúnaithe do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó do chomhchónaitheora (féach lgh. 6 agus 7),
  • aon ioncam breise atá agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir as fostaíocht (cuir i gcás, pá i dtaca le ragobair, bónais, liúntais nó coimisiún),
  • aon ioncam a fhéadfaidh a bheith agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir as féinfhostaíocht,
  • ioncam as pinsin cheirde,
  • ioncam as talamh nó ioncam cíosa as maoin,
  • aon ioncam a íocann iarchéile, iarpháirtnéir sibhialta nó iar-chomhchónaitheoir leis an líon tí, mar shampla cothabháil, íocaíocht mhorgáiste/chíosa, táillí scoile srl.
  • aon ioncam eile a fhéadfaidh a bheith agat nó ag do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir, lena n-áirítear ioncam ó chothabháil agus íocaíochtaí ón Roinn seo nó ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seachas iad siúd a liostaítear ar leathanach 6.

Tabhair faoi deara
Má tá amhras ort, is cóir an t-ioncam ar fad a nochtadh agus socrófar ag céim an chinnidh más inmheasúnaithe é ó thaobh an ioncaim de.

Last modified:30/09/2015