Postroinnt - SW105


Print page

 

Is féidir leis an bpatrún postroinnte tionchar a imirt ar líon na ranníocaíochtaí ÁSPC a bhronntar ar an bhfostaí. I mblianta áirithe, is féidir nach mbronnfar ach 26 nó 39 ranníocaíocht ar an bhfostaí (seachas an líon iomlán de 52 ranníocaíocht) mar gheall ar phatrúin postroinnte. Braitheann an éifeacht chruinn ar an bpatrún freastail a oibrítear agus ar an leibhéal tuillimh in aon tseachtain faoi leith.

Ciallaíonn sé seo nach bhfaighidh tú aon ranníocaíocht ÁSPC i leith na seachtaine, má chiallaíonn do phatrún postroinnte nach n-oibríonn tú sa tseachtain ranníocaíochta áirithe sin.

Chomh maith leis sin, má chiallaíonn do phatrún postroinnte go mbíonn tú ag obair i seachtain ranníocaíochta áirithe, ach má thuilleann tú níos lú ná €38 i rith na seachtaine sin, ansin gheobhaidh tú ranníocaíocht Aicme J i leith na seachtaine sin. Ní bhaineann Aicme J ach le Sochar Díobhálacha Ceirde agus ní chuirfidh Aicme J ar do chumas cáiliú do na príomhshochair árachais shóisialaigh.

Maidir leo siúd a bhíonn ag obair ar bhonn “seachtain oibre/ seachtain shaor” de réir an fhéilire, is iondúil go mbíonn siad i dteideal 52 ranníocaíocht a fháil, nuair nach dtosaíonn an bhliain ranníocaíochta ar an Satharn, ar an Domhnach ná ar an Luan. Más rud é, áfach, go mbíonn an tseachtain oibre i gcomhthráth leis an tseachtain ÁSPC, is féidir go leanfaidh níos lú ranníocaíochtaí ÁSPC dá thoradh sin. I gcás postroinnteoirí a oibríonn seachtain scoilte (mar shampla: ón gCéadaoin go dtí an Mháirt), is féidir tionchar den chineál céanna a bheith aige sin sna blianta nuair a thosaíonn an bhliain ranníocaíochta ar an gCéadaoin.

 

Tabhair faoi deara

Cuimhnigh, le do thoil, go dtosaíonn an tseachtain ranníocaíochta ar an 1 Eanáir, agus mar sin go dtosaíonn sí ar lá éagsúil gach lá.

Bliain

Seachtain ranníocaíochta

2018

Luan go Domhnach

2019

Máirt go Luan

 

Léirítear sa tábla thíos na patrúin postroinnte is coitianta agus an éifeacht a bheidh acu ar thaifead bliantúil do ranníocaíochtaí.

 

Patrún

Iomlán na ranníocaíochtaí don bhliain

Lánaimseartha

52

4 lá gach seachtain

52

3 sheachtain oibre/1 seachtain shaor amháin (Luan - Aoine)

52 nó 39 (féach sampla 1)

Lá Oibre, 9 r.n. - 3 i.n., gach lá

52

3 lá (na laethanta céanna gach seachtain)

52

2 lá (na laethanta céanna gach seachtain)

52

1 lá amháin (an lá céanna gach seachtain)

52

Maidineacha amháin

52

Iar

 

nónta amháin

52

Seachtain oibre / seachtain shaor (Luan - Aoine)

52 nó 26 (féach sampla 2)

Ag obair ar feadh seachtaine scoilte seasta

52 nó 26 (féach sampla 3)

 

Tabhair faoi deara:

D’fhéadfá a bheith i dteideal ranníocaíochtaí ÁSPC breise a fháil ar bhonn do theidlíochta ar phá saoire poiblí mar a fhoráiltear faoin Acht um Eagrú Ama Oibre, 1997.

Bheifí ag súil leis go n-íocfadh duine a dhéanfadh postroinnt ar bhonn “seachtain oibre/ seachtaine shaor” 26 ranníocaíocht ach go n-íocfadh sé nó sí 29 ranníocaíocht ÁSPC sa deireadh sa bhliain sin, mar gheall ar theidlíochtaí saoire. Sa chaoi seo, bheadh sé nó sí i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist agus Sochar Breoiteachta a fháil. Rinneadh socruithe sa bhliain 2006 go mbeadh teidlíocht ar Shochar Cóireála ar fáil do phostroinnteoirí ar an gcuma chéanna.

Ba chóir d'fhostaithe breithniú cúramach a dhéanamh ar cibé acu an bhféadfadh nó nach bhféadfadh líon ní ba lú ranníocaíochtaí dul i bhfeidhm ar theidlíocht ar shochar amach anseo. I gcás na sochar gearrthréimhseach, amhail sochar cuardaitheora poist agus sochar breoiteachta, ciallaíonn athruithe ar na coinníollacha ranníocaíochta go bhfuil fostaí a bhfuil 26 ranníocaíocht aige nó aici sa bhliain cháiliúcháin rialaithe agus 26 ranníocaíocht sa bhliain roimhe sin clúdaithe go hiomlán ó thaobh na sochar gearrthréimhseach leasa shóisialaigh.

Láithreán Gréasáin:_http://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide_to_the_OWT_Act_-_Holidays_ Public_Holidays.pdf nó déan teagmháil leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

Íosghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: www.workplacerelations.ie

Sampla 1: Patrún 3 sheachtain oibre/ 1 seachtain shaor amháin

Má tá do sheachtain shaor i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta (féach thíos), ní bhfaighidh tú ach 39 ranníocaíocht ÁSPC i gcomhair na mblianta sin.

Bliain

Patrún oibre

Seachtain r

anníocaíochta

2018

Luan go hAoine

Luan go Domhnach

2019

Máirt go Satharn

Máirt go Luan

 

Mura bhfuil do sheachtain shaor i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta (féach thíos), gheobhaidh tú 52 ranníocaíocht ÁSPC i gcomhair na mblianta sin.

Bliain

Patrún oibre

Seachtain
ranníocaíochta

2018

Céadoin go Máirt

Luan go Domhnach

2019

Céadoin go Máirt
Máirt go Luan
Sampla 2: Seachtain oibre/ seachtain shaor (Luan-Aoine)

Má tá do sheachtain shaor i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta (féach thíos), ní bhfaighidh tú ach 26 ranníocaíocht ÁSPC i gcomhair na mblianta sin.

Bliain

Patrún oibr

e

Seachta
in ranníocaíochta 

2018

Luan go hAoine

Luan go Domhnach

2019

Máirt go Luan

Máirt go Luan

 

Mura bhfuil do sheachtain shaor i gcomhthráthleis an tseachtain ranníocaíochta (féach thíos), gheobhaidh tú 52 ranníocaíocht ÁSPC i gcomhair na mblianta sin.

Bliain

Patrún oi

bre

Seach

tain ranníocaíochta

2018

Céadoin go Máirt
Luan go Domhnach

2019

Céadoin go Máirt
Máirt go Luan
Sampla 3: Seachtain scoilte sheasta

Má oibríonn tú seachtain i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta, ní féidir leat ranníocaíocht a fháil i gcomhair na seachtainí saora i leith na bliana 2018 ná i leith na bliana 2019. Ní bhfaighidh tú ach 26 ranníocaíocht ÁSPC i gcomhair na mblianta áirithe sin, ceann amháin do gach seachtain ranníocaíochta a oibríonn tú.

Bliain

Patrú

n oibre

S

eachtain ranníocaíochta

2018

Luan go hAoine
Luan go Domhnach

2019

Máirt go Luan
Máirt go Luan

 

Ba chóir duit seiceáil a dhéanamh ar an lá a mbeidh an 1 Eanáir sa bhliain nó sna blianta a bhaineann leat.

Más rud é, áfach, nach bhfuil an tseachtain shaor i gcomhthráth leis an tseachtain ranníocaíochta, amhail sna blianta 2018 nó 2019, is féidir go bhfaighidh tú 52 ranníocaíocht i gcomhair na mblianta áirithe sin, (ceann amháin do gach seachtain ranníocaíochta a oibríonn tú, fiú mura n-oibríonn tú ach lá amháin i seachtain ranníocaíochta).

Tabhair faoi deara:
Is í an rogha is fearr chun deimhin a dhéanamh de nach gcaillfidh tú ranníocaíochtaí ÁSPC ná a bheith ag obair ar lá cinnte amháin ar a laghad i ngach seachtain oibre. Ní mór duit, áfach, €38 ar a laghad a thuilleamh i leith an lae sin más mian leat cáiliú do ranníocaíocht Aicme A.

 

 
Last modified:24/04/2018
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí