Sochar Breoiteachta - SW119


Print page

 

     Pointí le tabhairt faoi deara


Faoi dhlí reatha an Leasa Shóisialaigh, ní mór duit an dá choiníoll seo a leanas a chomhlíonadh chun cáiliú don Sochar Breoiteachta:

(1) ní mór 104 seachtaine ar a laghad de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha agat ó thosaigh tú ag obair.

AGUS (2a) NÓ (2b)

(2a) ní mór 39 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha nó curtha chun sochair agat sa bhliain chánach ábhartha, agus ní foláir nó gur ranníocaíochtaí íoctha iad 13 cinn acu. Mura bhfuil 13 ranníocaíocht íoctha agat sa bhliain chánach ábhartha, ansin is féidir feidhm a bhaint ina ionad as 13 ranníocaíocht atá íoctha i gceann de na blianta cánach seo a leanas:

— ceachtar den dá bhliain chánach roimh an mbliain chánach ábhartha,
— nó an bhliain chánach iomlán dheireanach (roimh an mbliain a dtosaíonn d’éileamh ar Shochar Breoiteachta),
— nó an bhliain chánach reatha.


(2b) ní mór 26 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha sa bhliain chánach ábhartha, agus

26 seachtaine de ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith íoctha sa bhliain chánach díreach roimh an mbliain chánach ábhartha.

Is í an bhliain chánach ábhartha ná an bhliain chánach iomlán leathdhéanach roimh an mbliain a dtosaíonn d’éileamh ar Shochar Breoiteachta. Mar shampla:

Má´thosaíonn d'éíleamh i: Is í an bhliain chánach ábartha ná´: ​
​2015 ​2013
​2016 ​2014
​2017 ​2015

 

Tabhair faoi deara


• Ní áirítear ach ranníocaíochtaí ÁSPC a íoctar ar aicmí A, E, H agus P i leith an tSochair Bhreoiteachta.

Má bhí Liúntas Fadtréimhseach do Lucht Cuardaigh Fostaíochta, Liúntas Réamhscoir, Pinsean Easláine, Liúntas Cúramóra nó Sochar Cúramóra á fháil agat díreach roimh duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Breoiteachta, ní gá na 13 ranníocaíocht íoctha dá dtagraítear i gcuid (2a) d’alt 3 (féach leathanaigh 3 agus 4) a bheith íoctha agat.

• Má bhí an Sochar Díobhála Ceirde (SDC) á fháil agat díreach roimh duit iarratas a dhéanamh ar an Sochar Breoiteachta, is ceadmhach duit feidhm a bhaint as an mbliain chánach a bhain le d’éileamh ar an SDC nó as an mbliain chánach a bhaineann le d’éileamh ar an Sochar Breoiteachta, cibé ceann is tairbhí duit.

• Má tá tú urscaoilte as Buan-Óglaigh na hÉireann,féadfaidh tú an Sochar Breoiteachta a éileamh, archuntar nach bhfuil tú in ann obair a dhéanamh de dheasca breoiteachta agus go bhfuil tú deimhnithe ag do chomhairleoir míochaine féin mar dhuine atá éagumasach chun oibre. Ní mór duit do pháipéir urscaoilte a chur le d’éileamh chugainn.

Last modified:17/10/2016
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí