Céard iad na haicmí ÁSPC?


Print page

Tá 11 aicme éagsúil ÁSPC, a roinntear faoi chúig cheannteideal seo a leanas:

 • Fostaithe san earnáil phríobháideach agus seirbhísigh phoiblí áirithe (Aicme A, E agus J).
 • Seirbhísigh phoiblí áirithe (Aicme B, C D agus H).
 • Daoine féinfhostaithe, ar a n-áirítear scairshealbhóirí comhlachta a smachtaíonn breis agus 50% de scaireanna (Aicme S). Baineann Aicme S agus P le scair-iascairí áirithe féinfhostaithe.
 • Daoine nach n-íocann aon ÁSPC (Aicme M).
 • Sealbhóirí Áirithe Oifige Phoiblí (Aicme K).
 • Anseo a leanas tá gearrchuntas ar na daoine atá cumhdaithe faoi gach ceann ar leith de na príomhaicmí ranníocaíochta ÁSPC.

   

  Aicme A

  Fostaithe i bhfostaíocht thionsclaíoch,
  tráchtála agus seirbhíse a bhfuil tuilleamh
  comhlán de €38 nó níos mó in aghaidh na
  seachtaine acu ó gach fostaíocht;
  státseirbhísigh agus seirbhísigh phoiblí
  a earcaíodh ó 6 Aibreán 1995 agus oibrithe
  Fostaíochta Pobail ó 6 Aibreán 1996.

  Aicme B

  Státseirbhísigh bhuana agus inphinsin,
  dochtúirí agus fiaclóirí cláraithe atá
  fostaithe sa Státseirbhís agus Gardaí,
  a earcaíodh roimh 6 Aibreán 1995.

  Aicme C

  Oifigigh choimisiúnaithe Óglaigh na
  hÉireann agus baill Sheirbhís Altranais an
  Airm, a earcaíodh roimh 6 Aibreán 1995.

  Aicme D

  Fostaithe buana agus inphinsin sa tseirbhís
  phoiblí, seachas iad sin atá luaite in Aicmí B
  agus C, a earcaíodh roimh 6 Aibreán 1995.

  Aicme E

  Ministir chreidimh fostaithe ag Comhlacht
  Ionadaíoch Eaglais na hÉireann.

  Aicme H

  Oifigigh Neamhchoimisiúnaithe agus
  pearsanra liostáilte de na Fórsaí Cosanta.

  Aicme J

  • Fostaithe i bhfostaíocht thionsclaíoch, tráchtála
  agus seirbhíse le tuilleamh comhlán atá níos lú ná
  €38 in aghaidh na seachtaine ó gach fostaíocht;

  • Árachaithe le haghaidh Sochair Díobhálacha
  Ceirde amháin, mar shampla fostaithe atá os cionn
  na haoise inphinsin.

  • Daoine atá páirteach i scéimeanna oiliúna áirithe
  ag Solas, atá inárachais le haghaidh Sochair
  Díobhálacha Ceirde amháin.

  • Daoine atá i bhfostaíocht mhionchineálach, mar
  shampla daoine atá inárachais ag Aicme B, C nó H
  sa phríomhfhostaíocht acu agus go bhfuil an dara
  post acu.

  • Freastalaithe ag scrúduithe na Roinne Oideachais
  agus Scileanna.

  • Oifigigh cheannais agus cléirigh vótaíochta ag
  toghcháin agus baill de na hÓglaigh Chúltaca ar
  oiliúint bhliantúil.

  Aicme K

  • Sealbhóirí Áirithe Oifige Phoiblí (An tUachtarán,
  sealbhóir oifige 'cháilithigh', baill an Oireachtais,
  na breithiúna, breithiúna áirithe míleata, An tArd-
  Aighne, An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, baill údaráis áitiúil agus baill áirithe de Pharlaimint na hEorpa), a thuilleann níos mó ná €5,200 in aghaidh na bliana. Íocann na sealbhóirí oifige phoiblí seo ÁSPC ar ráta 4% ar a n-ioncam uile.

  • Tá dliteanas nialasach ag duine ar bith de na
  sealbhóirí áirithe oifige phoiblí seo a thuilleann
  €5,200 in aghaidh na bliana nó níos lú (€100 in
  aghaidh na seachtaine nó níos lú) - féach Aicme M.

  • Ó 1 Eanáir 2013 amach, baineann Aicme K freisin leis an ioncam féinfhostaithe tuillte breise ó cheard nó ó ghairm ag ranníocóir ar ráta modhnaithe agus le hioncam neamhthuillte ar bith atá acu.

  • Ó 1 Eanáir 2014 amach, féadfaidh ranníocóirí
  fostaithe agus pinsinéirí gairme in aois faoi bhun
  66 bliana, agus gur ioncam neamthuillte an t-aon
  ioncam breise atá acu, a bheith dlite um
  ranníocaíochtaí ÁSPC ar an ioncam seo.

   

  Aicme M

  Daoine nach bhfuil dliteanas ranníocaíochta ar bith
  acu, mar shampla:

  • Fostaithe faoi 16 bliain d'aois.

  • Daoine in aois os cionn na haoise inphinsin (ar a
  n-áirítear iad san a bhí dlite cheana um Aicme S).

  • Daoine a fhaigheann pinsin ghairme nó íocaíochtaí cnapshuime um fhoirceannadh.

  • Daoine faoi Aicme K le dliteanas nialasach
  (sealbhóirí oifige phoiblí le hioncam seachtainiúil
  níos lú ná €100 in aghaidh na seachtaine).

  Aicme P

  • Daoine féinfhostaithe gur ó scairiascaireacht
  a bpríomhioncam.

  Aicme S

  • Daoine féinfhostaithe, mar shampla, feirmeoirí, stiúrthóirí áirithe comhlachta, trádálaithe aonair agus daoine áirithe le hioncam ó infheistíochtaí, cíosanna agus cothabháil, sa chás gur €5,000 nó níos mó in aghaidh na bliana an t-ioncam ó gach foinse.

   

  Féadfaidh daoine nach bhfuil cumhdaithe faoi ÁSPC éigeantach clárú mar Ranníocóirí Saorálacha a roghnú ach coinníollacha áirithe a shásamh.

  Um breis eolais faoi ÁSPC Saorálach, féach le do thoil www.welfare.ie nó déan teagmháil le:

  Rannóg Ranníocaíochtaí Deonacha
  An Oifig Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
  An Roinn Coimirce Sóisialaí
  Port Láirge

  Íosghlao: 1890 690 690 (ó Phoblacht na hÉireann amháin), nó +353 147 15898 (ó Thuaisceart Éireann nó ón iasacht).

  Léirítear sa tábla ar leathanach 4 achoimre ar na príomhshochair agus pinsin a sholáthraítear in aghaidh gach aicme ranníocaíochta.

   

Last modified:22/09/2014
 

 Foirmeacha Iarratais

 
 

 Íoslódáilí