Cad is tuillimh inmheasúnaithe ann?


Print page

 Chun críocha an FIT, is é is tuilleamh inmheasúnaithe ann ná an tuilleamh atá fágtha tar éis dúinn aon cháin ioncaim, ranníocaíocht ÁSPC an fhostaí, Muirear Sóisialta Uilíoch, ranníocaíochtaí le Cuntas Coigiltis Scoir Phearsanta agus aoisliúntas in-asbhainte a bhaint as d’ollphá agus/nó as ollphá do chéile, do pháirtnéara shibhialta nó 6 do chomhchónaitheora.

Ollphá  
lúide Cáin Ioncaim
ÁSPC an Fhostaí
Muirear Sóisialta Uilíoch
Aoisliúntas
Ranníocaíochtaí le Cuntas Coigiltis Scoir
Phearsanta a baineadh as pá
Tobhach Pinsin na Seirbhíse Poiblí
Toradh Tuilleamh inmheasúnaithe duit agus do do chéile, do pháirtnéir sibhialta nó do chomhchónaitheoir


 

Last modified:27/10/2015