Treoir ar ÁSPC do Dhaoine Féinfhostaithe - SW74


Print page

Is éard atá i do ranniocaíocht ná 4% de d’ioncam nó €500, cibé ceann is mó. Faoin gcóras féinmheasúnúcháin, íoctar ÁSPC go díreach leis na Coimisinéirí Ioncaim trína gcóras “íoc agus tuairiscigh” a úsáid, in éineacht le cibé méideanna eile a dhlitear.

Más stiúrthóir féinfhostaithe cuideachta thú, baineann d’fhostóir ÁSPC as do thuarastal faoin gcóras ÍMAT.

Má tá sé ráite leat ag Cigire Cánach nach gá duit Tuairisceán Cánach a dhéanamh do bhliain ar leith, ach más é an t-ioncam atá agat ná €5,000 nó níos mó in aghaidh na bliana, dlitear ort ranníocaíocht árachais shóisialaigh a íoc ar ráta comhréidh leis an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Más Scairiascaire thú a aicmítear mar dhuine féinfhostaithe, féadfaidh tú an rogha a dhéanamh ranníocaíocht bhreise a íoc as sochair áirithe faoi ÁSPC Aicme P. Íocfaidh tú ranníocaíocht 4% den ioncam mar aon leis an ÁSPC a íoctar cheana faoi Aicme S tar éis don liúntas €2,500 saor ó ÁSPC a bheith feidhmithe.

Tugann na ranníocaíochtaí breise seo a íoctar faoi Aicme P cumhdach i gcomhair na nithe seo a leanas:

  • Sochar teoranta Cuardaitheora Poist (i dtaca le suas le 13 seachtaine i ngach mbliain féilire),
  • Sochar teoranta Breoiteachta (i dtaca le suas le 52 sheachtain).
Last modified:07/07/2017
 

 Foirmeacha Iarratais